Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O VRSTI, VISINI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, VISINI DEPOZITA U ZAVISNOSTI OD KATEGORIJE LICENCE, NAČINU AKTIVIRANJA, NAMENI SREDSTAVA, KAO I O DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA: Bankarske garancije za putovanja samo uz saglasnost asocijacije turističkih agencija


Novim Pravilnikom o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020), propisan je novi način funkcionisanja bankarske garancije, u cilju obnove licence za rad organizatoru putovanja.

Prema novom Pravilniku koji je objavljen i stupio je na snagu 17. oktobra 2020. godine, u slučaju izdavanja bankarske garancije, kao garancije putovanja, primalac bankarske garancije (strukovno, odnosno poslovno udruženje ili asocijacija turističkih agencija) daje pisanu saglasnost organizatoru putovanja za pribavljanje bankarske garancije.

Dakle, saglasnost primaoca bankarske garancije je uslov organizatoru putovanja da kod banke pribavi bankarsku garanciju (u prethodnom pravilniku organizator putovanja je sa bankom mogao da ugovori bankarsku garanciju bez saglasnosti primaoca).

Bankarska garancija se izdaje za period od datuma izdavanja do datuma važenja, a primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi.

Ove uslove mora da obezbedi organizator putovanja za putovanja koja ugovara od 17. oktobra 2020. godine.

Ukoliko je turističko putovanje prodato ili je započeto pod uslovima koji su važili pre početka primene ovog Pravilnika, u slučaju naknade potraživanja, aktiviraće se garancija putovanja koja je važila u trenutku zaključenja ugovora o putovanju.

U odnosu na prethodni Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019) nije bilo izmena u vezi sa kategorijom licence i visinom depozita koju je organizator putovanja dužan da obezbedi u postupku dobijanja licence.

Takođe, nije bilo izmena u pogledu pokrića garancije putovanja za slučaj insolventnosti organizatora putovanja kao ni u pogledu garancije putovanja radi naknade štete (i dalje postoje dva modela osiguranja: bankarske garancije i polise osiguranja).

Izvor: Vebsajt Blic, M.A., 17.10.2020.
Naslov: Redakcija