Zastava Bosne i Hercegovine

34. SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE BIĆE ODRŽAN OD 13. DO 17. DECEMBRA 2021. GODINE POD STALNIM NASLOVOM "PRAVDA I PRAVO - POSVEĆENO OSNIVAČU KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA AKADEMIKU PROF. DR SLOBODANU PEROVIĆU": • Krajnji rok za podnošenje radova je 24. septembar 2021. godine •


Kopaonička škola prirodnog prava - Slobodan Perović obaveštava pravničku i drugu naučnu i stručnu javnost da raspisuje Konkurs za prijem i objavljivanje referata povodom 34. Susreta Kopaoničke škole koji će se održati od 13. do 17. decembra 2021. godine pod stalnim naslovom “Pravda i pravo - Posvećeno osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću”.

Opšta tema ovogodišnjeg skupa je Primena prava i pravna sigurnost.

U okviru opšte teme sami kandidati, shodno Heksagonu Kopaoničke škole prirodnog prava, biraju niže navedene oblasti u kojima mogu konkurisati, označavajući temu po slobodnom izboru. Tako izabrana tema se obrađuje sa stanovišta jedne ili više pravnih disciplina.

Prioritet u prihvatanju referata za objavljivanje imaju autori koji su prethodnih godina izlagali svoje radove na susretima Kopaoničke škole. Odluku o prijemu i objavljivanju radova donosi Uređivački odbor Kopaoničke škole. Radovi koji ispunjavaju predviđene naučne standarde i koji dobiju dve pozitivne anonimne recenzije objavljuju se u odgovarajućoj naučnoj publikaciji, a broj objavljenih radova se određuje u zavisnosti od finansijskih mogućnosti. Uslovi neophodni za uzimanje rada u razmatranje od strane Uređivačkog odbora predviđeni su Uputsvom za autore priloženim uz ovaj konkurs.

U prijavi koja se podnosi uz rad moraju biti naznačeni ime i prezime autora, zvanje i zanimanje, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa. Uz rad se obavezno dostavlja svojeručno potpisana izjava autora čiji je obrazac priložen uz ovaj konkurs.

Rad može imati najviše dva koautora. Krajnji rok za podnošenje rada je 24. septembar 2021. godine. Sa posebnom zahvalnošću primaju se radovi predati i pre krajnjeg roka.

Rad se dostavlja u elektronskoj formi na elektronsku adresu Kopaoničke škole prirodnog prava: office@kopaonickaskola.rs a prijem rada se može proveriti i kontaktom na elektronsku adresu: jperovic@beotel.rs.

Rad koji ne ispunjava bilo koji od navedenih uslova neće biti uzet u razmatranje. Oblasti u kojima se može konkurisati čine tradicionalni Heksagon Kopaoničke škole:

I Pravo na život (život, zdravlje, ekologija,sport).

II Pravo na slobodu (sloboda misli i izražavanja, sloboda ličnosti, sloboda kretanja, sloboda veroispovesti, krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti, upravno-pravna zaštita slobode).

III Pravo na imovinu (kodifikacije, svojina i druga stvarna prava, svojina i nasleđe, ugovor i odgovornost za štetu, porezi, privredna društva, osiguranje, međunarodni privredni ugovori, arbitraža, banke i bankarski poslovi, radni odnosi).

IV Pravo na intelektualnu tvorevinu (autorsko pravo, pravo industrijske svojine, pravo učestvovanja u kulturnom životu).

V Pravo na pravdu (opšta značenja, sud u koneksitetu pravde, nezavisnost sudstva, sudska praksa i uloga suda, međunarodni odnosi i pravda, pravo Evropske unije).

VI Pravo na pravnu državu (teorija pravne države, vladavina i nevladavina prava u praksi, ustavno sudstvo).

Učesnici konkursa mogu se obavestiti o rezultatima konkursa krajem oktobra 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović, 18.7.2021.
Naslov: Redakcija