Zastava Bosne i Hercegovine

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TRAŽI "TAJNE KLIJENTE": Rok za podnošenje ponuda je do 16. jula 2020. godine, a rok za realizaciju 12 meseci od zaključenja ugovora


Nacionalna služba za zapošljavanje pokrenula je postupak javne nabavke za ispitivanje kvaliteta usluga koje zaposleni te službe pružaju korisnicima u 32 filijale širom Srbije, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Rok za podnošenje ponuda je do 16. jula u 9 časova, a rok za realizaciju 12 meseci od zaključenja ugovora.

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku broj 45/20, za nabavku usluge ispitivanja kvaliteta usluga koje zaposleni NSZ pružaju korisnicima usluga ("Tajni klijent") - ne otvarati" i dostaviti poštom na adresu: Nacionalna služba za zapošljavanje, ul. Kralja Milutina br. 8, 11000 Beograd ili ličnom predajom u pisarnici NSZ.

Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva domaća i strana pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i dodatne uslove propisane konkursnom dokumentacijom. 

Neophodno je da je ponuđač u prethodnih pet godina, ili kraće, realizovao najmanje tri ispitivanja kvaliteta usluga, za najmanje 3 različita klijenta metodom "Tajni klijent", sa najmanje 7.000 poseta.

Potrebno je i da bude član Esomar organizacije (European Society for Opinion and Marketing Research) i da ima uvedene standarde ISO 9001 i 27001 ili odgovarajući standard, za oblast istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja.

Napominje se da je reč o istraživanju tržišta u kome se informacije ne dobijaju direktno od klijenata, već ih prikupljaju "Tajni klijenti".

Oni će obilaziti filijale NSZ i predstavljaće se kao redovni klijenti.

Cilj je da se utvrdi koliko službenici kvalitetno obavljaju svoj posao.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 16.06.2020.
Naslov: Redakcija