Zastava Bosne i Hercegovine

POTPISAN BILATERALNI SPORAZUM O PARTNERSTVU, TRGOVINI I SARADNJI SA UJEDINJENIM KRALJEVSTVOM


16. aprila 2021. godine je potpisan Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i Republike Srbije (the Partnership, Trade and Cooperation Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Serbia, Sporazum RS sa UK).

Prethodno je Vlada je Zaključkom od 1. aprila 2021. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i Republike Srbije, usvojila tekst ovog sporazuma i tekst Zajedničke deklaracije u vezi sa trilateralnim pristupom pravilima o poreklu i tekst Zajedničke deklaracije o vezi između Protokola o Irskoj/Severnoj Irskoj i Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji, koji su njegov sastavni deo. Takođe, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine RS je na sednici održanoj 6. aprila 2021. godine razmotrio Osnovu za zaključivanje Sporazuma sa svim njegovim prilozima i dao saglasnost za privremenu primenu Sporazuma.

Tekst trgovinskog dela Sporazuma RS sa UK je baziran na odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane ("Službeni glasnik RS–Međunarodni ugovori", br. 83/08 i 12/14, SSP EU sa RS), koje su prilagođene specifičnostima bilateralnih odnosa Ujedinjenog kraljevstva sa Republikom Srbijom.

Podsećamo da se od 1. januara 2021. godine, po isteku tranzicionog perioda za stupanju na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske iz Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, u međusobnoj trgovini Ujedinjenog kraljevstva i Republike Srbije više ne primenjuju odredbe SSP EU sa RS. Na osnovu toga se prilikom uvoza u Republiku Srbiju robe poreklom iz Ujedinjenog kraljevstva od 1. januara 2021. godine primenjuju puni iznosi carina i drugih dažbina (posebne dažbine i sezonske carinske stope)

Ciljevi novog Sporazuma RS sa UK su očuvanje veza uspostavljenih u okviru SSP EU sa RS, uspostavljanje zone slobodne trgovine, očuvanje preferencijalnih uslova u trgovini i obezbeđivanje osnove za dalju trgovinsku liberalizaciju.

Stupanje na snagu i privremena primena Sporazuma RS sa UK su propisani članom 12. Sporazuma. Data je mogućnost da se do stupanja na snagu ovog sporazuma, države u pregovorima saglase da ovaj sporazum primenjuju privremeno, pri čemu privremena primena stupa na snagu danom poslednjeg obaveštenja Strana da su okončale svoje unutrašnje procedure za privremenu primenu.

S obzirom na definisane ciljeve Sporazuma RS sa UK, kojima se prvenstveno želi očuvanje ranijih preferencijalnih uslova u trgovini, jasno je obostrano opredeljenje za privremenu primenu.

Sve napred navedeno uslovljava donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu, koja će biti prvi propis u RS sa transparentno prikazanim preferencijalnim stopama i kvotama za uvoz robe poreklom iz UK.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 18.04.2021.