Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

Istek ugovora o radu na određeno vreme za vreme vanrednog stanja


Pitanje:

• Da li poslodavac mora da produži radni odnos zaposlenom koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme a za vreme vanrednog stanja mu ističe ugovor o radu?

Odgovor:

U Republici Srbiji je uvedeno vanredno stanje dana 15. marta 2020. godine Odlukom o proglašenju vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 29/2020).

Na osnovu odredbe člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) Vlada, je uz supotpis predsednika Republike, donela Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020) kojom se uređuje poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja i Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020).

S druge strane, radni odnos prestaje istekom roka za koji je zasnovan u skladu sa odredbom člana 175. stav 1. tačka 1) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje - dalje: Zakon), i nikakva uredba niti mera nadležnih organa nije doneta da se zaposleni kojima ugovor o radu ističe za vreme vanrednog stanja zaštite od prestanka radnog odnosa.

Dakle, iako poslodavci mogu snositi prekršajnu odgovornost ukoliko za vreme vanrednog stanja krše odredbe Zakona i drugih propisa nakon ukidanja istog, kada je u pitanju istek ugovora o radu na određeno vreme, ovi zaposleni ne uživaju posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu ni u redovnim okolnostima ni tokom vanrednog stanja, te nema smetnji da im radni odnos prestane zbog isteka roka na koji je zasnovan bez obzira na ove okolnosti.

Jedini izuzetak sadržan je u odredbi člana 187. Zakona koji propisuje da samo za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

U tom smislu se samo ovoj kategoriji zaposlenih rok za koji su ugovorom zasnovali radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Međutim, zaposlenom na određeno vreme tokom vanrednog stanja može da prestane radni odnos jer takav zaposleni ne spada u kategoriju lica koji u skladu sa odredbama Zakona uživaju posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu iu tom smislu nema smetnji da poslodavac donese rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenom na određeno vreme zbog isteka roka na koji je zasnovan, kako je napred navedeno.

Izvor: Pravna baza Paragraf Lex
Naslov: Redakcija