Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA: Rasprava će trajati do 8. marta 2021. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 8. marta 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za pitanja sistema zaštite patenta: individualni pronalazači, preduzetnici i pravna lica, advokati, državni organi i drugi.

Nacrt zakona pripremljen je u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu privrede, putem elektronske pošte na e-mail adresu: privrednadrustva@privreda.gov.rs ili pisanim putem na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima".

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo privrede analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva privrede i na portalu e-uprave.

Nacrtom zakona vrši se usklađivanje sa najnovijim propisima Evropske unije, i to sa: Uredbom (EZ) broj 469/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 6. maja 2009. godine o sertifikatu o dodatnoj zaštiti za medicinske proizvode, koja je izmenjena i dopunjena Uredbom (EU) broj 2019/933 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. maja 2019. godine i otklanjaju određeni nedostaci koji su uočeni u primeni Zakona o patentima.

Postojeće rešenje u Zakonu o patentima koje pravno uređuje pitanje sertifikata o dodatnoj zaštiti, stavlja u neravnopravan položaj domaće proizvođače generičkih lekova u odnosu na privredne subjekte u zemljama u kojima takav sertifikat nije priznat.

Nacrtom zakona otklanja se taj disbalans tako što se propisuje da domaći privredni subjekti i pored toga što u Srbiji važi sertifikat, mogu da obavljaju pripremne radnje za proizvodnju i skladištenje datog leka.

Nacrtom zakona biće proširen predmet zaštite malog patenta tako da se malim patentom može štititi proizvod, a ne samo rešenje koje se odnosi na konstrukciju nekog proizvoda ili raspored njegovih sastavnih delova kako je propisano važećim zakonom. Takođe biće propisani opšte prihvaćeni izuzeci koji se odnose na pronalaske iz oblasti biotehnologije, supstance, lekove, supstance ili kompozicije sadržane u stanju tehnike koje se primenjuju u hirurškom ili dijagnostičkom postupku ili postupku lečenja, biljne sorte ili životinjske rase. Imajući u vidu da će Nacrtom zakona biti predviđena zaštita većeg spektra proizvoda malim patentom, očekuje se da će to stvoriti bolje okruženje za podsticaj inovativnih aktivnosti koje će doprineti konkurentnosti na tržištu i rastu privrednog razvoja.

Izvor: Vebsajt e-uprave, 16.02.2021.
Naslov: Redakcija