Zastava Bosne i Hercegovine

AKTUELNI PODSTICAJI ZA BILJNU PROIZVODNJU I STOČARSTVO


Prema podacima Uprave za agrarna plaćanja, i ove godine je dostupna podrška za devet kategorija.

Osnovni podsticaji u biljnoj proizvodnji

Pravo na podsticaje ostvaruje se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor. Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. marta do 30. aprila tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u tekućoj godini.

Podsticaji za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

Zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi se Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor, jedanput godišnje za osigurane kulture, odnosno životinje, u dva primerka od 1. jula do 15. novembra tekuće godine. Pravilnik je dostupan na sajtu Uprave.

Premija za mleko

Za premiju za kravlje mleko isporučilac mleka mora da preda najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara kravljeg mleka po kvartalu proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, utvrđenog u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Zahtev za premiju, za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno:

1) za četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar prethodne godine) – od 1. januara do 15. januara tekuće godine
2) za prvi kvartal (1. januar – 31. mart tekuće godine) – od 1. aprila do 15. aprila tekuće godine
3) za drugi kvartal (1. april – 30. jun tekuće godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće godine
4) za treći kvartal (1. jul – 30. septembar tekuće godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće godine

Podsticaji za uzgoj teladi za tov

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov (“Službeni glasnik RS”, broj 25/2018) bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na ove podsticaje.

Onaj ko ispunjava propisane uslove, podsticaj ostvaruje za najmanje dve oteljene krave, jednom u toku godine za isto grlo, na osnovu Zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja u periodu od 1. februara do 31. jula tekuće kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.

Podsticaji za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Kako piše na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, podsticaji za tov stoke mogu da se ostvare ako se podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za svaku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće godine, i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula prethodne godine do 30. juna tekuće godine.

Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi najviše do tri zahteva u navedenom periodu, a za isto grlo zahtev za podsticaje može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu, po završetku tova.

Podsticaji za proizvodnju konzumne ribe

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku godinu do 31. decembra tekuće godine Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd. Više detalja može se naći u Pravilniku Uprave.

Podsticaji po košnici pčela

Ko ispunjava uslove propisane zakonom, kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica pčela. Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 800 dinara po košnici.

Zahtev se podnosi za svaku godinu jedanput godišnje – od 15. aprila do 31. maja tekuće godine Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Upravi za agrarna plaćanja, sledećim Obrascem.

Podsticaji za krave dojilje

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće godine, za grla uključena u proizvodnju od 1. jula prethodne godine do 30. juna tekuće godine. To se čini putem sledećeg Zahteva.

Podsticaji za kvalitetna priplodna grla

Uslov za ostvarivanje prava na podsticaje, koje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je da, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima najmanje:

  1. tri kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje dve, a najviše 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava
  2. tri kvalitetne priplodne tovne krave ili bika
  3. 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi najmanje deset kvalitetnih priplodnihovaca ili ovnova
  4. deset kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi najmanje pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva
  5. deset kvalitetnih priplodnih krmača ili nerasta

Na broj kvalitetnih priplodnih grla u okviru svake vrste ne utiče međusobna polna pripadnost grla. Pravo na podsticaje u stočarstvu za roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke, ostvaruje se bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja od 21. marta do 31. jula tekuće godine, i od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Biznis, Julijana Vincan, 14.01.2022.
Naslov: Redakcija