Zastava Bosne i Hercegovine

POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: Rok za komentare 20. januar 2021. godine


Ministarstvo rudarstva i energetike otpočinje izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

S tim u vezi, Ministarstvo rudarstva i energetike istovremeno objavljuje i polazne osnove za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

1. Opis problema koji zakon treba da reši i njegovih uzroka:

Razlozi zbog kojih se predlaže donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (u daljem tekstu: Zakon) ogledaju se u potrebi efikasnog i odgovornog upravljanja mineralnom i resursnom bazom u Republici Srbiji, preciziranja pojedinih rešenja i bližeg normativnog uređivanja pojedinih pitanja, uvođenja e-uprave, što će doprineti efikasnijem, bržem i boljem obavljanju delatnosti geoloških istraživanja i rudarstva. Uzevši u obzir sve posebnosti raznih vrsta mineralnih sirovina i geoloških resursa, težilo se tome da se jasno odrede uslovi pod kojima se iste mogu koristiti uz poštovanje zaštite javnog interesa i potrebu privlačenja budućih investicionih ulaganja privrednih subjekta u predmetnim oblastima.

Naime, nakon petogodišnje primene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 i 95/2018 - dr. zakon) u praksi je uočena je jasna potreba za izmenom i dopunom pojedinih normi, kako bi se na što bolji i efikasniji način dostigli postavljeni ciljevi.

2. Problemi koje Zakon treba da reši kao i ciljevi koji se donošenjem Zakona postižu

Zakonom se ide kao potpunom elektronskom poslovanju odnosno ka postupku koji će kroz e-rudarstvo i geologiju i podnosiocima zahteva ali i državnom organu obezbediti efikasno, transparentno i sigurano postupanje. Radi pojednostavljenja samog postupka podnošenja zahteva propisano je da stranka između ostale dokumentacije podnosi fotokopiju odobrenja ili podatke o izdatom odobrenju, odnosno da se ne podnose dokumenti koje je izdalo Ministarstvo, jer se polazi od činjenice da držani organ ima mogućnost da uvidom u službenu evidenciju konstatuje postojanje navedenog akta, kao ni dokumenta za koje Ministarstvo može da izvrši proveru elektronskim putem.

Predviđena je obaveza dostavljanja sredstva obezbeđenja kao uslov za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja, kojom podnosilac zahteva-privredno društvo dokazuje svoj jasan interes i sposobnost da vrši odobrene geološke radove.

Novina je i obaveza dostavljanja informacije nadležnog organa za poslove urbanizma na nivou lokalne samouprave o usklađenosti istraživanja u odnosu na prostorni ili urbanistički plan ili druga ograničenja, to rešenje je svakako u skladu sa tendencijom i željom jedinica lokalne samouprave da se više uključe u sam postupak izdavanja odobrenja iz okvira nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike.

Postupak podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja je izmenjen tako da se odobrenje izdaje podnosiocu koji prvi podnese kompletan zahtev, odnosno zahtev sa kompletnom dokumentacijom.

S obzirom na izrazitom aktivnom-progresivnom politikom Vlade Republike Srbije kada su u pitanju infrastrukturni-strateški projekti (prevashodno se misli na izgradnju putne i železničke infrastrukture), te potrebom za velikim količinama materijala predviđen je postupak koji pruža mogućnost uzimanja materijala po ubrzanoj proceduri radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

U cilju daljeg pojednostavljenja postupka izdavanja odobrenja, Zakon je predvideo da da su karbonatne sirovine, tuf, zeolitizirani tuf i treset, koji se koriste u industriji, svrstani kao nemetalične mineralne sirovine za dobijanje građevinskih materijala, i kao takve za njih je u mnogome pojednostavljen postupak izdavanja odobrenja iz okvira nadležnosti Ministarstva, ova izmena pretpostavlja podnosiocu zahteva znatne uštede u novcu i vremenu.

Zakonom je definisano da ako se pokrene postupak stečaja ili likvidacije nosioca odobrenja za izvođenje rudarskih radova, a koje nije izvršilo sanaciju i rekultivaciju degradiranog zemljišta, troškovi sanacije podmiruju se iz stečajne, odnosno likvidacione mase. Ovakvo rešenje je potpuno u skladu sa težnjama ka očuvanju životne sredine što je prioritet i što nema alternativu u postupku izdavanja odobrenja iz nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike ali i Vlade Republike Srbije.

Usvajanjem Zakona predstavlja još jedan korak ka transparentnijem postupku izdavanja odobrenja za vršenje geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, odnosno obezbediće se uslovi da iste aktivnosti zauzmu položaj koji bi omogućio da se postigne veći doprinos u budućnosti, stimulišući ekonomski rast i mogućnosti da se podrži održivi razvoj u sektoru mineralnih sirovina koji donosi koristi zajednicama i svim građanima Srbije.

Rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike broj : 011-00-169/2020-02 od 11.12.2020. godine sa dopunom od 29.12.2020. godine, obrazovana je Radna grupa za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Zadatak Radne grupe je da pripremi tekst Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim bi se regulisalo obavljanje delatnosti geoloških istraživanja i rudarstva, tako da se proces izdavanja odobrenja iz oblasti geoloških istraživanja i rudarstva učini efikasnijim, bržim, jeftinijim i transparentnim kao i da se postave osnove za potpuno usklađivanje sa propisima Evropske unije.

Pozivamo zainteresovanu javnost da dostavi pisane predloge i sugestije u vezi sa uređivanjem gore navedenih oblasti koje će biti predmet uređivanja Nacrtom zakona u vremenskom periodu do 20.01.2021. godine na imejl adresu:mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Izvor: Vebsajt Ministarstva rudarstva i energetike, 16.01.2021.
Naslov: Redakcija