Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Pokrenuta kontrola Poreske uprave zbog retroaktivne naplate poreza


Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi, posle saznanja da su građani koji ostvaruju honorarne prihode iz inostranstva dobili poziv da retroaktivno prijave i plate porez za nekoliko prethodnih godina, pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije.

"Obraćali su nam se građani da treba odjednom da plate velike poreze za nekoliko godina unazad na prihode iz inostranstva koje ostvaruju kroz honorarni rad u oblasti IT usluga, grafičkog dizajna, držanja časova stranih jezika… Nije sporna naplata poreza već način na koji se vrši kontrola prijavljivanja i naplate poreza u ovim slučajevima", rekao je Zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Pašalić od Poreske uprave traži da mu u roku od 15 dana dostavi informacije da li je prethodnih godina redovno, na javan i transparentan način, ukazivala građanima da prihod iz inostranstva po osnovu pružanja različitih vrsta usluga predstavlja oporeziv prihod, kao i na obaveze fizičkih lica koja ostvaruju ovakve prihode da podnose poreske prijave, odnosno da sami obračunaju porez i doprinose i izmire svoje poreske obaveze.

Zaštitnik građana traži i da mu Poreska uprava dostavi podatke o broju izvršenih kontrola naplate poreza od fizičkih lica koji ostvaruju prihode iz inostranstva od oktobra 2020. do kraja te godine, kao i o broju izvršenih kontrola radi provere podnošenja poreskih prijava i naplate poreza u poslednjih pet godina za svaku godinu pojedinačno.

Pašalić ističe da je, iako Poreska uprava shodno članu 24 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 i 144/2020) nije u obavezi da obaveštava poreske obveznike o njihovim obavezama osim na lični zahtev, potreban odgovorniji i fleksibilniji odnos ovog nadležnog organa prema poreskim obveznicima s obzirom da su u pitanju nove delatnosti.

"Poreska uprava treba da bude servis građana koji će im redovno i tačno ukazivati na njihove obaveze. Ne može se građanima u potpunosti prebaciti odgovornost da samoinicijativno ispunjavaju poreske obaveze na koje im Poreska uprava nije ukazivala", naglasio je Zaštitnik građana.

Pašalić je naveo da će po dobijanju informacija od Poreske uprave razmotriti načine za pronalaženje rešenja koje bi građanima koji ostvaruju prihode iz inostranstva od honorarnih poslova olakšalo plaćanje dospelih poreskih obaveza i kako se ovakve situacije ubuduće ne bi ponavljale.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 15.01.2021.
Naslov: Redakcija