Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE PRAVILNIKA O PIB: POVERENIK TVRDI DA JE KORIŠĆENJE JMBG BROJA ZASNOVANO NA PODZAKONSKOM AKTU UMESTO NA ZAKONU, SUPROTNO USTAVNOJ ODREDBI ČL. 42 KOJA NALAŽE DA SE "OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI UREĐUJE ZAKONOM"


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenio je da je nužno bez odlaganja izmeniti određene odredbe Pravilnika o poreskom identifikacionom broju kojima se kao poreski identifikacioni broj fizičkog lica utvrđuje JMBG poreskog obveznika i zatražio od Ministarstva finansija da to učini.

Na osnovu prijava građana, Poverenik je utvrdio da su, primenom navedenih normi Pravilnika i čl. 36 st. 10 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje predviđaju objavljivanje određenih podataka na Internetu, organi lokalnih poreskih administracija na svojim internet prezentacijama objavili, odnosno objavljuju veliki broj JMBG.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG) predstavlja individualnu i neponovljivu oznaku identifikacionih podataka o građanima, i kao takav je vrlo pogodan podatak za pretrage u bazama podataka o ličnosti, te samim tim i veoma upotrebljiv za razne oblike zloupotreba. Priroda interneta kao medijuma, neograničene mogućnosti za preuzimanje i umnožavanje objavljenih podataka, te činjenica da zakon ne propisuje koliko dugo će podaci ostati objavljeni na prezentacijama poreskih organa, mogućnost zloupotrebe multiplikuju.

Unosom JMBG u razne aplikacije (npr. birački spiskovi) na internetu mogu se vršiti pretrage na internet prezentacijama lokalnih samouprava ili državnih organa vlasti koje kao rezultat mogu dati druge podatke o ličnosti nosilaca: ime i prezime, adresu stanovanja, biračko mesto. Time se veliki broj ličnih podataka bez svrhe i opravdanja čini dostupnim nedefinisano velikom krugu lica.

Ovakva obrada podataka, zasnovana na podzakonskom aktu umesto na zakonu, suprotna je Ustavnoj odredbi čl. 42 koja nalaže da se "obrada podataka o ličnosti uređuje zakonom", a istovremeno je i nesvrsishodna budući da se svrha lako može ostvariti i bez zadiranja u privatnost,a sa stanovišta mogućih zloupotreba, nepotrebno jerizična.

Zbog svega navedenog Poverenik je zatražio od Ministarstva finansija da pristupi promenama Pravilnika o poreskom identifikacionom broju.

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 17.11.2014.