Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVNI OSNOV NAPLATE TROŠKA GARANTOVANOG SNABDEVAČA: Zaključak Vrhovnog kasacionog suda


Trošak garantovanog snabdevača je sastavni deo cene električne energije, utvrđen u skladu sa važećom Metodologijom za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje, a ne trošak koji se posebno zaračunava i naplaćuje kupcu električne energije na ime utvrđene cene.

O b r a z l o ž e nj e

I

Pred osnovnim sudovima na teritoriji Republike Srbije je u toku veći broj postupaka po tužbama fizičkih lica, kao kupaca i potrošača električne energije, protiv JP “Elektroprivreda Srbije”, kao prodavca električne energije, sa zahtevima za isplatu naknade, koja im je, prema njihovim tvrdnjama, pored utrošene električne energije i ostalih naknada, iskazana u računu i neosnovano naplaćena kao tzv. “trošak garantovanog snabdevača”.

S obzirom da nije bilo uslova da se o ovom pitanju izjasni primenom instituta za rešavanje spornog pravnog pitanja, Građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda je odlučilo da na osnovu ovlašćenja iz člana 31. Zakona o uređenju sudova, o ovom pitanju zauzme stav, sve u cilju obezbeđivanja jedinstvene primene prava i ravnopravnosti građana pred sudovima Republike Srbije.

II

Pitanje utvrđivanja jedinstvene cene električne energije, počev od nadležnosti organa ili tela koja o tome odlučuju, postupak, način obračuna, tarife i dr, pa sve do njene naplate na osnovu izdatog računa korisniku, regulisano je zakonom i podzakonskim aktima iz oblasti energetike.

Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021), propisuje: da je garantovano snabdevanje javna usluga kojom se osigurava pravo domaćinstva i malih kupaca na snabdevanje električnom energijom, propisanih karakteristika na teritoriji Republike Srbije po razumnim, jasno uporedivim, transparentnim i nediskriminatornim cenama, a kupac iz kategorije domaćinstvo je krajnji kupac koji kupuje električnu energiju ili prirodni gas za potrošnju svog domaćinstva i za zajedničku potrošnju domaćinstava, isključujući obavljanje komercijalnih ili profesionalnih delatnosti (član 2. stav 1. tačka 11. i 33.); da je Agencija za energetiku Republike Srbije, jedino regulatorno telo za oblast energetike, osnovano u cilju unapređivanja i usmeravanja razvoja tržišta električne energije i prirodnog gasa na principima nediskriminacije i efikasne konkurencije, stvaranje stabilnog regulatornog okvira, kao i za obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim zakonom, da je Agencija samostalni pravni subjekt i nezavisna od organa izvršne vlasti u obavljanju svojih poslova, kao i od drugih državnih organa i organizacija, pravnih i fizičkih lica, koja se bave energetskim delatnostima, nezavisno donosi odluke, samostalno raspolaže finansijskim sredstvima odobrenim finansijskim planom i obezbeđuje stručne kapacitete neophodne za obavljanje zakonom utvrđenih poslova (član 38. stav 1. i 2.); da Agencija donosi metodologije, između ostalog i za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje u skladu sa ovim zakonom (član 50. stav 1. tačka 5.); da su cene energije, energenata i usluga koje pružaju energetski subjekti u obavljanju energetske delatnosti slobodne, osim ukoliko je drugačije uređeno ovim zakonom, te da pored taksativno navedenih, mogu biti regulisane i cene električne energije za garantovano snabdevanje (član 88. stav 1. i 3.); da se regulisane cene iz prethodne zakonske odredbe određuju na osnovu metodologija koje donosi Agencija (član 90. stav 1.).

Metodologija za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2014, 109/2015, 105/2016, 79/2017, 99/2018 i 158/2020), koju donosi Agencija za energetiku, određuje metod regulacije cene električne energije za garantovano snabdevanje, koji je zasnovan na opravdanim troškovima poslovanja i odgovarajućem prinosu na sredstva uložena u efikasno obavljanje energetske delatnosti, elementi za koje se utvrđuju tarife (tarifni elementi) i način izračunavanja regulisanih cena, odnosno tarifa, način obračuna električne energije za garantovano snabdevanje, kategorije i grupe kupaca, dužina regulatornog perioda, kao vremenskog perioda za koji se izračunava cena garantovanog snabdevanja, način utvrđivanja opravdanosti troškova, kao i način, postupak i rokovi za dostavljanje dokumentacije i vrsta dokumentacije koju garantovani snabdevač dostavlja Agenciji za energetiku (I). U odeljku VI metodologije, utvrđeni su tarifni elementi, kao obračunske veličine za svaku kategoriju kupaca za regulatorni period, između ostalog i “mesto isporuke”, koji predstavlja ukupan broj mernih mesta svih kupaca koje snabdeva garantovani snabdevač. Za svaki od tarifnih elemenata u VII odeljku ove metodologije, utvrđene su tarife, po kategorijama i grupama kupaca, te je za tarifni element “mesto isporuke” utvrđena tarifa “trošak garantovanog snabdevača” – VII.4. Odeljak VIII.4. Metodologije odnosi se na izračunavanje tarife za tarifni element “mesto isporuke”, kojim je određeno da se tarifa “trošak garantovanog snabdevača” za sve kategorije kupaca utvrđuje u jednakom iznosu za kalendarski mesec, da se izražava u dinarima po mestu isporuke, kao i da se određuje na osnovu 5% maksimalno odobrenog prihoda i tarifnog elementa “mesto isporuke”, prema formuli koja je data u ovom odeljku.

Odluku o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje, između ostalog i regulisanoj ceni električne energije za snabdevanje domaćinstava i malih kupaca na teritoriji Republike Srbije, na osnovu člana 33. stav 2. Statuta Javnog preduzeća “Elektroprivreda Srbije”, donosi direktor preduzeća, koja se po dobijenoj saglasnosti Agencije za energetiku, objavljuje u “Službenom glasniku”. Cena električne energije u ovoj odluci iskazana Metodologijom za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje, pored ostalog sadrži i element “trošak garantovanog snabdevača”.

Iz navedenih materijalnopravnih odredbi proizilazi da je trošak garantovanog snabdevača, sastavni deo cene električne energije utvrđene u skladu sa zakonom i važećom Metodologijom za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje.

(Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj dana 16.09.2021. godine).

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 14.10.2021.
Naslov: Redakcija