Zastava Bosne i Hercegovine

SINDIKATI OBRAZOVANJA PREDLAŽU SMANJENJE ŠKOLSKE ADMINISTRACIJE


Sva četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika uputila su Ministarstvu prosvete predloge kako da se smanji obimna administracija u školama.

Oni ističu da nepotrebna administracija opterećuje nastavnike pa od papirologije ne uspevaju da se posvete primarnom poslu – obrazovanju i vaspitanju.

Sindikati predlažu da se administracija vodi u elektronskom obliku i da bude sastavni deo es-dnevnika, a da nastavnici ubuduće nemaju obavezu da dokumentaciju vodi u pisanom obliku.

Predlažu da se u okviru es-dnevnika, u opciji “izvoz podataka”, standardizuju formulare za sve vrste pedagoške dokumentacije, čime bi se ujednačio način vođenja dokumentacije i izbegli problemi koji nastaju različitim tumačenjima.

Smatraju da dosadašnje đačke knjižice, svedočanstva, razna uverenja, matične knjige i druge vrste dokumenata treba da budu samo u elektronskoj formi koja će poput e-faktura biti zaštićena od zloupotreba, lako proverljiva, a odgovornost za eventualne propuste jasno bi ukazala na odgovorne.

Predlažu da se uvede program u es-dnevniku koji bi omogućio štampanje svedočanstava, uverenja i ocena na kraju polugodišta.

Među idejama sindikata je i da se standardizuje jedinstven obrazac za globalne i operativne planove na nivou cele države, budući da Ministarstvo i ovako propisuje sadržaje, broj časova, standarde i ishode.

“Globalni planovi sadrže međupredmetne kompetencije, koje treba sažeti. Operativni plan sadrži oblike i metode rada i ishode. Kriterijumi ocenjivanja su propisani Pravilnikom o ocenjivanju i nema mesta za njih u operativnim planovima”, navodi se u dopisu upućenom Ministarstvu.

Prosvetari se zalažu i da se ukine takozvana pedagoška sveska, a da se praćenja napredovanja učenika radi kroz es-dnevnik, kako bi učenik i roditelj u svakom trenutku imali povratnu informaciju o procesu učenja, teškoćama i načinima njihovog prevazilaženja.

Smatraju i da treba ukinuti opis svake brojčane ocene jer on već postoji u formativnim ocenama. Može se, kažu, ponuditi opcija formativnih ocena u padajućem meniju.

Među predlozima sindikata je i da se smanji broj timova u školama, proporcionalno broju odeljenja u školi.

Sindikati se zalažu i da se ukine obavezni portfolio za nastavnike i portfolio za učenike, kao i plan stručnog usavršavanja jer direktori određuju koji će se seminari realizovati, kao i izveštaj o njegovoj ostvarenosti.

Ukoliko direktor škole zahteva dodatne procene i administrativne poslove, to treba da se plati kao prekonormni rad, smatraju sindikati.

Na spisku njihovih ideja je i da se pojednostave obrasci za IOP, da se ne pišu operativni planovi dopunske i dodatne nastave, već samo globalni, kao i da se izrade posebni obrasci za praćenje postignuća u specijalnim školama i školama za obrazovanje odraslih, što podrazumeva ukidanje andragoške sveske.

“Odeljenske starešine ne treba da pišu planove pojačanog vaspitnog i društveno-korisnog rada. Treba smanjiti administraciju u vaspitno-disciplinskim postupcima i time učiniti postupke efikasnijim i dati im vaspitni karakter”, navodi se u dopisu Ministarstvu koji su uputili Sindikat obrazovanja Srbije, GSPRS “Nezavisnost”, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikat radnika u prosveti Srbije.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Danas, 15.09.2023.
Naslov: Redakcija