Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Poziv za prijavu na listu advokata koji pružaju besplatnu pravnu pomoć. Prijava najkasnije do 26. septembra 2019. godine, pisanim putem službi AK Beograda


Imajući u vidu da Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) počinje sa primenom 01.10.2019. godine Advokatska komora Beograda poziva sve zainteresovane advokate koji žele da budu na Listi advokata – pružalaca besplatne pravne pomoći koju sačinjava AK Srbije da se najkasnije do 26.09.2019. godine pisanim putem prijave službi AK Beograda, uz napomenu da će i nakon ovog datuma postojati mogućnost prijave advokata na listu i ažuriranja liste.

- KO MOŽE BITI REGISTROVANI PRUŽALAC BESPLATNE PRAVNE POMOĆI -

Odredbom člana 8. Zakona propisano je da je pružalac besplatne pravne pomoći lice koje je zakonom ovlašćeno da pruža besplatnu pravnu pomoć i koje je upisano u registar kao pružalac u skladu sa čl.16. st.1. i 3. Zakona.

Odredbom čl. 16. st.1. Zakona propisano je da se pružaoci upisuju u Registar pružalaca koje vodi Ministarstvo pravde, kao i da se u okviru Registra vodi posebne evidencije pružalaca besplatne pravne pomoći i pružalaca besplatne pravne podrške, dok je odredbom čl.16. st.3. Zakona propisano da se advokati koji pružaju besplatnu pravnu pomoć upisuju na Listu advokata koju sačinjava i ministarstvu dostavlja AK Srbije i sastavni je deo Registra.

Odredbom čl.9.st.1.Zakona propisano je da besplatnu pravnu pomoć pružaju advokatura i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, dok je odredbom čl.9.st.2.Zakona propisano da udruženja mogu pružati besplatnu pravnu pomoć isključivo na osnovu odredbi zakona koji uređuju pravo azila i zabranu diskriminacije, što znači da u svim drugim oblastima udruženja ne mogu biti pružaoci besplatne pravne pomoći.

Odredbom čl.13.st.1.Zakona propisano je da udruženja mogu pružati besplatnu pravnu pomoć saglasno ovom zakonu isključivo u oblastima navedenim u čl.9.st.2.Zakona (pravo azila i zabrana diskriminacije) kao i da besplatnu pravnu pomoć u svim drugim slučajevima mogu pružati samo advokati i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave.

Odredbom čl.9.st.3. i 4.Zakona propisano je da u slučaju kada Zakon dopušta udruženju da pruža besplatnu pravnu pomoć (pravo azila i zabrane diskriminacije) tu besplatnu pravnu pomoć u ime udruženja pružaju advokati, a diplomirani pravnici to mogu činiti samo u onim slučajevima kada je zakonom koji uređuje odgovarajući postupak to dopušteno.

Odredbom čl.9.st.5.Zakona propisano je da osim prava azila i zabrane diskriminacije, udruženja mogu da u okviru ciljeva zbog kojih su osnovani pružaju građanima opšte pravne informacije i da popunjavaju formulare kao oblike besplatne pravne podrške, što znači da ova udruženja mogu biti upisana u evidenciju pružaoca besplatne pravne podrške.

Dakle, u evidenciji pružalaca besplatne pravne pomoći nalaziće se samo udruženja koja pružaju besplatnu pravnu pomoć u oblasti azila i zabrane diskriminacije, dok će se sva druga udruženja nalaziti u evidenciji pružalaca besplatne pravne podrške, pri čemu čl.12.st.5. Zakona propisuje da pružaoci besplatne pravne podrške ne smeju da pružaju besplatnu pravnu pomoć.

- NAČIN UPUĆIVANJA KORISNIKA NA REGISTROVANOG PRUŽAOCA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI -

AK Beograda očekuje da će se upućivanje na pružaoca pravne pomoći odvijati na sledeći način. Ovlašćeno lice u jedinici lokalne samouprave odlučuje o zahtevu za besplatnu pravnu pomoć rešenjem kojim upućuje korisnika na registrovanog pružaoca besplatne pravne pomoći. Ovo rešenje sadrži ime i kontakt podatke registrovanog pružaoca na kojeg se korisnik upućuje.

Ovlašćeno lice najpre proverava da li besplatnu pravnu pomoć može da pruži:

1. služba pravne pomoći u jedinici lokalne samouprave.

Ako služba pravne pomoći prihvati konkretan predmet, korisnik se upućuje na njih.

2. registrovani pružalac koji se ne finansira neposredno iz budžeta Republike Srbije

U ovu grupu spadaju:

a) registrovani pružaoci – advokati koji se prijave da pružaju besplatnu pravnu pomoć "pro bono", tako da se ne finansiraju iz budžeta Republike Srbije

b) registrovani pružaoci – udruženja koja su registrovana za pružanje pravne pomoći iz oblasti azila i diskriminacije, a ne finansiraju se iz budžeta Republike Srbije. Odredbom čl.9.Zakona propisano je da udruženja mogu pružati pravnu pomoć samo preko advokata što znači da prioritet kod upućivanja uvek ostvaruje advokat kao registrovani pružalac.

Ako registrovani pružaoci prihvate konkretan predmet – korisnik se upućuje na njih.

Ukoliko utvrdi da registrovani pružaoci iz st.1 i 2 ovog člana ne postoje ili da ne prihvataju da pruže besplatnu pravnu u konkretnom slučaju, ovlašćeno lice upućuje korisnika na

3. advokata kojeg odredi AK Srbije po redosledu sa liste advokata koji pružaju besplatnu pravnu pomoć "uz naknadu" koja se finansira iz budžeta Republike Srbije

AK Beograda podseća advokate da je pravna pomoć besplatna za građane koji ovo pravo ostvaruju u skladu sa Zakonom ali nije besplatna za državu koja je u obavezi da obezbedi budžetska sredstva za primenu Zakona. To znači da advokati koji pružaju besplatnu pravnu pomoć imaju pravo da budu plaćeni iz budžeta Republike Srbije za angažovanje u zaštiti prava i interesa građana.

AK Beograda očekuje da se advokati koji nemaju nikakve veze sa udruženjima neće prijavljivati kao advokati koji pružaju besplatnu pravnu pomoć "pro bono" i ne finansiraju se iz budžeta, što će omogućiti da se zahtevi za besplatnu pravnu pomoć raspodeljuju između advokata koji su se prijavili da pružaju besplatnu pravnu pomoć uz naknadu koja se finansira iz budžeta, pravično i transparentno, uz striktno poštovanje redosleda advokata koji se nalaze na listi.

AK Beograda očekuje da će samo advokati koje finansiraju udruženja sredstvima iz donacija imati interes da se prijave na listu kao advokati koji besplatnu pravnu pomoć pružaju navodno "pro bono", kao i da će njihov rad biti predmet ocene nadležnih organa advokatske komore u svetlu odredbi Kodeksa profesionalne etike advokata koje zabranjuju nelojalnu konkurenciju u okviru advokatske profesije.

Izvor: Vebsajt AK Beograda, 13.09.2019.
Naslov: Redakcija