Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT AKCIONOG PLANA ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 23: Mišljenje Zaštitnika građana na Nacrt akcionog plana


Zaštitnik građana dostavio je Ministarstvu pravde Mišljenje na Nacrt akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 23: pravosuđe i osnovna prava, u kojem je izneo načelne, kao i pojedinačne primedbe na tekst nacrta.

U dostavljenom Mišljenju Zaštitnik građana je između ostalog ukazao na potrebu preciziranja pojedinih aktivnosti, rezultata i terminologije, istovremeno predložio i uvođenje dodatnih aktivnosti nadležnih radi unapređenja prava lica lišena slobode i postupanja policijskih službenika prema njima.

Zaštitnik građana pozdravlja napore Pregovaračke grupe za Poglavlje 23 na izradi revidiranog Akcionog plana od značaja za dalje pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Uvažavajući zahtev predlagača za hitnost u postupanju, Zaštitnik građana nepobitno ukazuje na potrebu da značajan planski dokument kao Akcioni plan za Poglavlje 23 bude temeljno i detaljno analiziran u za to predviđenim rokovima, shodno rokovima za davanje mišljenja na sistemske propise. Iako je vaš organ u obraćanju Zaštitniku građana naveo da je mišljenje potrebno dostaviti u što kraćem roku, skrećemo pažnju na potrebu za blagovremenim i odgovornim postupanjem svih učesnika u predmetnoj reviziji u cilju konstruktivnog sagledavanja i projektovanja sadržanih aktivnosti, merila i predviđenih rokova.

S tim u vezi, Zaštitnik građana ukazuje na potrebu da se ubuduće prilikom dostavljanja nacrta propisa radi dostavljanja mišljenja postupa u skladu sa Poslovnikom Vlade i propisanim rokovima, u cilju omogućavanja adekvatnog doprinosa ove institucije u analizi propisa koji se odnose na oblast zaštite ljudskih i manjinskih prava.

Uprkos navedenim ograničavajućim okolnostima da se Nacrt akcionog plana, sa obrazloženjem, detaljno i sveobuhvatno razmotri, Zaštitnik građana u daljem tekstu iznosi svoje mišljenje kako sledi.

Načelne primedbe

Tekst Nacrta akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 23 koji je dostavljen Zaštitniku građana na mišljenje, predstavlja radnu verziju ili, u najboljem slučaju, prednacrt tog dokumenta. Naime, u sadržinskom smislu tekst Nacrta u pojedinim oblastima/delovima ne sadrži adekvatne aktivnosti, rokove, opredeljena sredstva ni pouzdane i merljive pokazatelje rezultata planiranih aktivnosti. Pokazatelji rezultata se u pojedinim slučajevima ne mogu dovesti u uzročno-posledičnu vezu sa planiranom aktivnošću, a sve zajedno ponekad ni sa prelaznim merilom.

U tehničkom smislu, tekst Nacrta sadrži brojne nedostatke: pojedine rečenice se ponavljaju, koriste se kolokvijalni termini ili različiti termini za isti pojam (npr.: prostorije za zadržavanje i pritvorske prostorije), pojedine aktivnosti za koje su opredeljena značajna sredstva nejasno su formulisane, a za druge značajne aktivnosti nisu predviđena sredstva.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 15.06.2020.
Naslov: Redakcija