Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Potvrda o obilasku lokacije može da bude obavezan element ponude, ali samo u slučaju da naručilac može da opravda ovakav svoj zahtev


Svedoci smo da se u praksi javnih nabavki veoma često dešavaju zanimljive situacije koje nekada izgledaju slično ali imaju različite načine tumačenja što je opet opravdano ukoliko su u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Ovog puta reč je o propisivanju obilaska lokacije od strane naručioca kao obaveznog elementa ponude.

Naišli smo na dva rešenja Republičke komisije koja se odnose na obilazak lokacije, koja imaju sasvim različita tumačenja. Ovde nije reč o neujednačenoj praksi Republičke komisije, već o opravdanosti naručioca da za potrebe valjane stručne ocene ponuda i dodele ugovora zahteva obavezni uslov u vidu obilaska lokacije. U okviru rešenja Republičke komisije broj 4-00-107/2024 od 15.03.2024.godine na navode podnosioca zahteva da je naručilac postupio suprotno članu 93. Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i 92/2023 - dalje: ZJN) zbog toga što je predvideo obavezan obilazak lokacije naručilac je dao odgovor koji je detaljno obrazložio i na taj način opravdao svoje postupanje u vezi sa propisivanjem ovog uslova kroz konkursnu dokumentaciju. Naime, u svom odgovoru na podneti zahtev za zaštitu prava naručilac je ukazao da se radi o projektu koji je od velikog značaja za naručioca i da je obilazak lokacije neophodan kako bi se stekao celokupan uvid u sve informacije koje su neophodne za pripremu ponude. On naglašava da želi da se kroz uslov obilaska lokacije obezbedi od eventualnih problema koji mogu nastati tokom realizacije ugovora i navodi činjenicu da je predmet javne nabavke nastavak prethodno dve izvedene faze koje obuhvata ova javna nabavka. Propisivanjem uslova za obavezan obilazak lokacije naručioca štiti, kako navodi od situacije da tokom realizacije ugovora dođe do prigovora od strane ponuđača da nisu bili upoznati sa stanjem na terenu, da imaju dodatne troškove kao i da će zbog istog imati kašnjenja u realizaciji ugovora. Ovako propisanim uslovom cilj naručioca nije stavljanje u nepovoljni položaj ponuđače i ograničavanje konkurencije, već obezbeđivanje svim ponuđačima da izvrše obilazak na lokaciji i omogući jednak tretman kako bi u potpunosti bili upoznati sa predmetom javne nabavke i bili u mogućnosti da pripreme ponude na najbolji mogući način. Republička komisija je konstatovala da se predmetna javna nabavka ne može posmatrati kao nezavisna i da u okviru nje obuhvata različite vrste izvedenih radova iz prethodnih faza i da je neophodno poštujući kvalitet i sva ostala rešenja kako bi se ova faza radova završila u skladu sa projektom propisati i uslov obilaska lokacije. Na osnovu svega Republička komisija je ovaj navod podnosioca zahteva ocenila kao neosnovan.

Na početku smo pomenuli da postoji još jedno rešenje Republičke komisije koje se takođe odnosi na osporavanje obaveznog obilaska lokacije. Naime rešenjem Republičke komisije broj 4-00-466/2022 od 13.08.2022.godine podnosilac zahteva navodi da je naručilac postupio suprotno članu 7. ZJN i da je kao obavezan element ponude propisao obilazak lokacije koju treba izvršiti lica ovlašćena za taj posao i koji će nakon obilaska lokacije sastaviti zapisnik koji se predaje uz ponudu. Podnosilac zahteva je naveo da je sporno i to što je naručilac propisao obilazak lokacija za koje nije siguran da će se biti predmet javne nabavke. U svom odgovoru na podneti zahtev naručilac nije dao jasna objašnjenja za uslov propisan konkursnom dokumentacijom i nije izneo validne argumente kojima bi opravdao obilazak lokacije objekta kao obavezan element ponude. Tako da je u ovom rešenju Republička komisija stava da su navodi podnosioca zahteva opravdani i da u ovom slučaju obilazak lokacije ne može biti bitan element koji bi uticao na način podnošenja ponude.

Dakle, ono što proizilazi kao zaključak iz analize ova dva rešenja jeste da potvrda o obilasku lokacije može da bude obavezan element ponude, ali samo u slučaju da naručilac može da opravda ovakav svoj zahtev.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Ponuđači Srbije, 12.04.2024.
Naslov: Redakcija