Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA O RADNOM VREMENU ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE TOKOM TRAJANJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19: • Naredbom se radno vreme objekata, centara, radnji, mesta i drugih prostora u kojima se obavljaju delatnosti ograničava, odnosno utvrđuje u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom •


Na osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021 i 22/2021 - dalje: Uredba) ministar nadležan za poslove zdravlja, donosi na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, radno vreme objekata, centara, radnji, mesta i drugih prostora u kojima se obavljaju delatnosti ograničava se, odnosno utvrđuje u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom. Shodno navedenom, doneo je Naredbu o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2021 i 23/2021).

Naredba je na snazi od 12.3.2021. godine a njena izmena od 16.3.2021. godine.

Izuzetno od odredaba Uredbe:

 • člana 8. stav 3. (radno vreme ugostiteljskih objekata, izuzev onih u kojima se priprema hrana i piće koje se dostavlja korisnicima ili u kojima se prodaju hrana i pića preko šaltera, odnosno bez ulaska kupca u sâm objekat, ograničava se tako da ti objekti i noćni klubovi neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana),
 • člana 9. stav 2 (radno vreme prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, izuzev radnog vremena apoteka i benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana),
 • člana 11. stav 2 (radno vreme priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da objekti u kojima se priređuju igre na sreću neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana) i
 • člana 13. stav 1. tač. 5) i 6) (ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 06.00 časova narednog dana; ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21.00 časa, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana),

u periodu od 16.3.2021. godine od 21.00 čas do 22.3.2021. godine do 06.00 časova, neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

 • u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);
 • pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, šalteri i kiosci za prodaju hrane i pića, i sl.);
 • pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.);
 • priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);
 • pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote);
 • u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije);
 • oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.).

Navedena ograničenja se ne odnose na radno vreme:

 • apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane;
 • trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorenih i otvorenih pijaca, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;
 • kioska i trafika koji su kao takvi registrovani i klasifikovani i postavljeni na javnoj površini i u kojima se prodaju štampa, duvanske prerađevine i sitna neprehrambena roba i koja se obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat;
 • ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl.;
 • restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa;
 • objekata namenjenih za sport i rekreaciju - kada se koriste u svrhu treninga i priprema i održavanja registrovanih takmičenja u nadležnosti nacionalnih sportskih saveza i to u unapred zakazanim terminima;
 • svih drugih radnji, objekata i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja.

Ograničenje radnog vremena ne odnosi se na:

 • finansijske institucije (banke, osiguravajuća društva, menjačnice, i dr.);
 • državne organe, organe državne uprave, organe AP Vojvodine, organe jedinica lokalnih samouprava;
 • javna preduzeća i privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave;
 • javne ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, osim onih ustanova koje obavljaju delatnosti iz tačke 1. ove naredbe;
 • sudovi i javna tužilaštva, javni beležnici, izvršitelji i drugi pravosudni ili sa njima vezani organi i službe;
 • privredna društva i drugi privredni subjekti, osim onih koja obavljaju delatnosti iz tačke 1. Naredbe.
Izvor: Redakcija, 17.3.2021.
Naslov: Redakcija