Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika (“Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 i 95/18), u članu 43. stav 2. broj: “1,9”, zamenjuje se brojem: “1,96”, broj: “1,5”, zamenjuje se brojem: “1,71”, broj: “1,2”, zamenjuje se brojem: “1,38” i broj: “1”, zamenjuje se brojem: “1,20”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plate za februar 2022. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Izmena Zakona o platama državnih službenika i nameštenika proizilazi iz potrebe da se vrednovanje pratećih pomoćno-tehničkih poslova u državnim organima, upodobi u što većoj meri vrednostima uporedivih poslova koji obavljaju državni službenici. Izmenom se takođe doprinosi ostvarivanju načela uspostavljenog opštim propisom o radu, koji podrazumeva ostvarivanje jednake zarade za isti rad ili rad iste vrednosti, s obzirom da se zarada slične vrednosti omogućava za obavljanje poslova nameštenika koji su iste ili slične složenosti kao poslovi koji obavljaju državni službenici u odgovarajućem zvanju. Za obavljanje poslova slične složenosti, ali u referentskim zvanjima državnih službenika, određeni su koeficijenti u rasponu od 1,40 do 2,18, u zavisnosti od ostvarenih rezultata rada, dok je za posao nameštenika istog nivoa kvalifikacije koji je razvrstan u četvrtu platnu grupu utvrđen koeficijent od 1,5, bez mogućnosti napredovanja i trajnog uvećanja koeficijenta po osnovu ostvarenih rezultata rada. Takođe, na predloženi način pravi se i razlikovanje u odnosu na poslove nameštenika za koje se zahteva osnovna škola i niži nivo kvalifikacija, a čija isplaćena plata je bila izjednačena sa nameštenicima čiji poslovi zahtevaju srednje stručno obrazovanje. S obzirom da je osnovica za obračun plata zaposlenih nameštenika u državnim organima, rasla sporije od rasta minimalne zarade, osnovne plate nameštenika čija su radna mesta razvrstana od četvrte do šeste platne grupe ostale su ispod minimalne zarade.

Inicijativa za izmenu Zakona o platama državnih službenika i nameštenika potekla je od reprezentativnih sindikata zaposlenih u državnim organima, koji su predložili uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plata nameštenika, imajući u vidu prirodu namešteničkih poslova i njihov doprinos funkcionisanju organa, naročito u pravosuđu, koji opravdava traženo uvećanje koeficijenata. Obavljanjem pratećih pomoćno-tehničkih poslova od strane nameštenika, kao što su poslovi pravosudne straže, daktilografa, dostavljača, kurira, zaposlenih na prijemu i ekspediciji pošte i dr, značajno se doprinosi nesmetanom funkcionisanju sudova i tužilaštava na teritoriji Republike Srbije. Na predloženi način stvaraju se uslovi za adekvatno razlikovanje u vrednovanju poslova različite složenosti, koji svakako ne mogu biti isplaćeni ispod minimalne zarade i unapređuje materijalni položaja zaposlenih nameštenika koji obavljaju prateće, pomoćno-tehničke poslove u državnim organima.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona menja se član 43. stav 2. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, u delu koji se odnosi na visinu koeficijenta za obračun i isplatu plata za radna mesta nameštenika koja su razvrstana od treće do šeste platne grupe i to tako što se umesto koeficijenta 1,9 određuje koeficijent 1,96 (za radna mesta nameštenika treće vrste), umesto 1,5 određuje se koeficijent 1,71 (za radna mesta nameštenika četvrte vrste), umesto koeficijenta 1,2 određuje se 1,38 (za radna mesta nameštenika pete vrste) i umesto koeficijenta 1 određuje se 1,20 (za radna mesta nameštenika šeste vrste).

Članom 2. Predloga zakona uređuje se stupanje ovog zakona na snagu i početak primene.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, u visini od 14% planirane mase sredstava za plate nameštenika u 2022. godini, odnosno 468.749.234,26 dinara u bruto iznosu.

Sredstva za sprovođenje ovog zakona u 2023. i 2024. godini biće planirana u okviru limita utvrđenih zakonom o budžetu za svaku budžetsku godinu.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 13.01.2022.
Naslov: Redakcija