Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU: ROK ZA USKLAđIVANJE BROJA ZAPOSLENIH SA PODACIMA IZ ODLUKE DO POčETKA FEBRUARA 2016. GODINE. PREDSEDNICI OPšTINA I DIREKTORI DRżAVNIH USTANOVA KOJI DO TADA NE BUDU SMANJILI BROJ ZAPOSLENIH BIćE KAżNJENI NOVčANO I DO DVA MILIONA DINARA. ZA DIREKTORE KOJI ODOBRE NOVA ZAPOšLJAVANJA PREDVIđENA JE KAZNA OD 120.000 DO 150.000 DINARA


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 - dalje: Odluka), stupila je na snagu 9. decembra 2015. godine.

Odlukom se uređuje pitanje broja zaposlenih u svakom ministarstvu, direkciji, agenciji, zavodu, sudu, školi, fakultetu, apoteci, domu zdravlja, bolnici...

Ustanove će morati da usklade broj zaposlenih sa podacima iz Odluke do početka februara 2016. godine.

Predsednici opština i direktori državnih ustanova koji do tada ne budu smanjili broj zaposlenih biće kažnjeni novčano i do dva miliona dinara.

Za direktore je čak predviđena kazna od 120.000 do 150.000 dinara ukoliko se usude na nova zapošljavanja.

Izvor: Vebsajt RTV, 16.12.2015.
Naslov: Redakcija