Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 243. STAV 1. ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - Tekst propisa


P R E D L O G

Na osnovu člana 8. stav. 1. Zakona o Narodnoj skupštini ("Službeni glasnik RS", broj 9/10) i člana 194. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst)

Narodna skupština na sednici održanoj godine, donela je

AUTENTIČNO TUMAČENjE

odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 25/19)

Odredba člana 243. stav 1. glasi:

“Poslove zdravstvenog inspektora može obavljati doktor medicine, doktor dentalne medicine ili lice sa završenim akademskim master studijama iz oblasti pravnih nauka, položenim stručnim ispitom u skladu sa ovim zakonom, državnim stručnim ispitom, odnosno pravosudnim ispitom i ispitom za inspektora, u skladu sa zakonom, kao i sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci.”

Prema citiranoj odredbi, poslove zdravstvenog inspektora može da obavlja doktor medicine, doktor dentalne medicine ili lice sa završenim akademskim master studijama iz oblasti pravnih nauka. Kao jedan od uslova za obavljanje poslova zdravstvenog inspektora, propisan je položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Članom 165. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da zdravstveni radnici ne mogu obavljati zdravstvenu delatnost dok ne obave pripravnički staž i polože stručni ispit, u skladu sa ovim zakonom, a članom 168. stav 1. istog zakona, da su po isteku pripravničkog staža, zdravstveni radnici dužni da polože stručni ispit u roku od 12 meseci od dana završetka programa pripravničkog staža, pred ispitnom komisijom koju obrazuje ministar.

S obzirom da je, saglasno članu 165. stav 1. i članu 168. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti “stručni ispit u skladu sa ovim zakonom” propisan isključivo za zdravstvene radnike, a da su zdravstveni radnici, prema članu 150. tog zakona, lica sa stečenim odgovarajućim obrazovanjem zdravstvene struke, te da nikakav stručni ispit nije tim zakonom propisan za lica sa završenim master akademskim studijama iz oblasti pravnih nauka, odredbu člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti treba razumeti tako da se propisani uslov u pogledu položenog stručnog ispita u skladu sa ovim zakonom odnosi isključivo na zdravstvene inspektore ‒ doktore medicine i doktore dentalne medicine. Uslov u pogledu položenog stručnog ispita u skladu sa ovim zakonom ne odnosi se na zdravstvene inspektore koji su lica sa završenim akademskim master studijama iz oblasti pravnih nauka.

Ovo autentično tumačenje objaviti u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Razlog za dostavljanje Predloga autentičnog tumačenja odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, broj 25/19) jesu nejasnoće koje su se javile u praktičnoj primeni navedene odredbe, a tiču se razumevanja kruga lica koja mogu obavljati poslove zdravstvenog ispektora, a na koje se odnosi, odnosno na koja se ne odnosi uslov da su lica sa

“položenim stručnim ispitom u skladu sa ovim zakonom”.

Prema citiranoj odredbi člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, poslove zdravstvenog inspektora može da obavlja doktor medicine, doktor dentalne medicine ili lice sa završenim akademskim master studijama iz oblasti pravnih nauka. Kao jedan od uslova za obavljanje poslova zdravstvenog inspektora, propisan je položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da zdravstveni radnici ne mogu obavljati zdravstvenu delatnost dok ne obave pripravnički staž i polože stručni ispit, u skladu sa ovim zakonom (član 165. stav 1), da su po isteku pripravničkog staža, zdravstveni radnici dužni da polože stručni ispit u roku od 12 meseci od dana završetka programa pripravničkog staža, pred ispitnom komisijom koju obrazuje ministar (članom 168. stav 1), te da su zdravstveni radnici, u zavisnosti od nivoa obrazovanja: 1) doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije i magistar farmacije-medicinski biohemičar - sa završenim odgovarajućim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke; 2) medicinska sestra, zdravstveni tehničar, odnosno drugo lice sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke, u skladu sa zakonom (član

150. stav 1). Iz navedenog sledi da stručni ispit u skladu sa navedenim zakonom ne može da prijavi niti da polaže lice koje nije zdravstveni radnik, a nikakav stručni ispit nije tim zakonom propisan za lica sa završenim master akademskim studijama iz oblasti pravnih nauka. Prema tome, propisani uslov za obavljanje poslova zdravstvenog inspektora u pogledu “položenog stručnog ispita u skladu sa ovim zakonom” može se i mora tumačiti samo kao uslov koji se isključivo odnosi na zdravstvene radnike koji, u skladu sa odredbom člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti mogu obavljati poslove zdravstvenog inspektora, odnosno samo na doktore medicine i doktore dentalne medicine.

Stoga odredbu člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti treba tumačiti i primenjivati tako da se propisani uslov u pogledu položenog stručnog ispita u skladu sa tim zakonom odnosi isključivo na zdravstvene inspektore ‒ doktore medicine i doktore dentalne medicine. Uslov u pogledu položenog “stručnog ispita u skladu sa ovim zakonom” ne odnosi se na zdravstvene isnspektore koji su lica sa završenim akademskim master studijama iz oblasti pravnih nauka.

Razlog za donošenje po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika, je da se spreče štetne posledice do kojih mogu da dovedu nedoumice u primeni navedene odredbe.


Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 13.10.2023.