Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), naziv zakona menja se i glasi: “Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture”.

Član 2.

U članu 1. reči: “katastar vodova” zamenjuju se rečima: “katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata (u daljem tekstu: katastar infrastrukture)”, a reč: “vodova” zamenjuje se rečju: “infrastrukture”.

Član 3.

U članu 2. stav 2. tačka 6) reči: “list nepokretnosti” zamenjuju se rečima: “izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti”.

U tački 7) reči: “list vodova” zamenjuju se rečima: “izvod iz baze podataka katastra infrastrukture”.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 7a) i 7b), koje glase:

“7a) “izvod iz digitalnog plana nepokretnosti” jeste dvodimenzionalni prikaz parcela i objekata u ravni državne projekcije;

 7b) “izvod iz digitalnog plana infrastrukturnog i podzemnog objekta” jeste dvodimenzionalni prikaz infrastrukturnog i podzemnog objekta u ravni državne projekcije;”.

U tački 14) posle reči: “izvod iz” dodaju se reči: “baze podataka”.

Član 4.

U članu 5. st. 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 2. i 3.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 4, broj: “5” zamenjuje se brojem: “3”.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 5, broj: “6” zamenjuje se brojem: “4”.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 7, broj: “6” zamenjuje se brojem: “4”, a broj: “7” zamenjuje se brojem: “5”.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 9, broj: “10” zamenjuje se brojem: “8”.

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 10, broj: “6” zamenjuje se brojem: “4”.

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 11, broj: “6” zamenjuje se brojem: “4”.

U dosadašnjem stavu 14, koji postaje stav 12, broj: “12” zamenjuje se brojem: “10”, a broj: “13” zamenjuje se brojem: “11”.

U dosadašnjem stavu 15, koji postaje stav 13, broj: “12” zamenjuje se brojem: “10”, a broj: “13” zamenjuje se brojem: “11”.

Član 5.

Posle člana 5. dodaju se nazivi čl. 5a i 5b i čl. 5a i 5b, koji glase:

“Utvrđivanje jedinstvenog matičnog broja nepokretnosti

Član 5a

Za svaku nepokretnost pojedinačno određuje se i upisuje jedinstveni matični broj nepokretnosti (u daljem tekstu: JMBN).

U postupku upisa nepokretnosti u katastar GKIS za svaku nepokretnost pojedinačno automatski dodeljuje JMBN.

JMBN prati životni ciklus nepokretnosti.

Ako dođe do promena na nepokretnosti kojoj je utvrđen JMBN, i to deoba i spajanje nepokretnosti, uklanjanje objekta, dela objekta ili posebnog dela objekta, u postupku upisa promene za tu nepokretnost se određuje novi JMBN, a prethodno dodeljeni JMBN se arhivira u GKIS-u.

Struktura JMBN

Član 5b

JMBN se sastoji od dve grupe podataka, i to:

1)         I grupa - identifikator skupa podataka;

2)         II grupa - jedinstveni identifikator u okviru skupa podataka.”.

Član 6.

U članu 21. stav 1. tačka 2) posle reči: “po sili zakona” tačka na kraju briše se i dodaju se reči: “i ako je tim zakonom propisan bezuslovni upis bez donošenja rešenja, u skladu sa programom realizacije aktivnosti na sprovođenju zakona;”.

Dodaje se tačka 3), koja glasi:

“3) na osnovu obrazloženog predloga nadležnog organa, kada utvrdi ili sazna da se, s obzirom na činjenično stanje, postupak mora pokrenuti u interesu stranke ili kada je radi zaštite javnog interesa neophodno pokrenuti postupak u skladu sa programom realizacije aktivnosti u postupku upisa.”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

“Programe iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana donosi Zavod, uz saglasnost Vlade. Sastavni deo programa čini studija izvodljivosti.”.

Dosadašnji st. 2 - 8. postaju st. 3 - 9.

Član 7.

U članu 25. stav 1. reči: “preko e-šaltera” zamenjuju se rečima: “putem e-šaltera, preko profesionalnog korisnika koji je u skladu sa ovim zakonom ovlašćen da vrši digitalizaciju dokumenta izdatog u papirnoj formi”.

Član 8.

 U članu 26. stav 1. u uvodnoj rečenici posle reči: “propisanom” dodaje se reč: “elektronskom”.

Član 9.

U članu 31. stav 3. posle reči: “eksproprijacija,” dodaju se reči: “odnosno o upisu za potrebe eksproprijacije,”.

U stavu 4. posle reči: “zakonom” dodaju se zapeta i reči: “niti propisati pretpostavka izvršenog upisa u katastar, pre nego što je doneta odluka kojom se vrši upis u katastar”.

Član 10.

U članu 52. stav 2. menja se i glasi:

“Izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti i izvod iz baze podataka katastra infrastrukture izdaju se svakom zainteresovanom licu.”.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

“Državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije, organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organ) obavezni su da podatke iz baze podataka GKIS-a koji su im neophodni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti pribavljaju preuzimanjem istih putem servisne magistrale organa, odnosno servisa za razmenu podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.”.

Član 11.

Naziv člana 55. i član 55. brišu se.

Član 12.

U članu 61. stav 8. briše se.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 8.

Član 13.

Na svim mestima u nazivu glave, nazivu člana i u članovima, osim u članu 1. i članu 57. stav 1. reči: “katastar vodova” u određenom padežu zamenjuju se rečima: “katastar infrastrukture” u odgovarajućem padežu, reči: “katastar nepokretnosti i vodova” u određenom padežu zamenjuju se rečima: “katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture” u odgovarajućem padežu, a reč: “vod”, u jednini i množini, u određenom padežu zamenjuje se rečima: “infrastrukturni i podzemni objekat”, u jednini i množini, u odgovarajućem padežu.

Član 14.

Do uspostavljanja informacionog sistema za katastar infrastrukture, upisi će se vršiti u katastru vodova.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se otklone određeni nedostaci uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19, 15/20 - u daljem tekst: Zakon), preciziranjem pojedinih odredaba, poboljšanjem postojećih rešenja u Zakonu.

Reforma katastra sprovodi se sa ciljem da se procedura upisa u katastar pojednostavi i ubrza, a u dosadašnjoj primeni Zakona uočeni su određeni problemi i poteškoće koji usporavaju tok postupka i nepovoljno utiču na njegovu ukupnu efikasnost i ostvarenje osnovnih ciljeva Zakona.

Jedan od problema, koji nepovoljno utiču na ostvarivanje osnovnih ciljeva reforme katastra je upis u katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti, po sili zakona, u propisanim kratkim rokovima, u skladu sa posebnim zakonima, po kojima se prethodno mora utvrditi ispunjenost uslova za sticanje prava propisanih tim zakonom, uz utvrđivanje činjenica i izvođenje dokaza, u ispitnom postupku i uz vođenje usmene rasprave. U cilju prevazilaženja ovog problema i povećanja ažurnosti u rešavanju predmeta, predložene su izmene odredaba koje se odnose na upis po službenoj dužnosti, po sili zakona, na način da se upis po službenoj dužnosti, po sili zakona, vrši ako je posebnim zakonom propisano da se upis vrši bez donošenja rešenja i bez utvrđivanja ispunjenosti uslova za upis u katastar, u skladu sa programom realizacije aktivnosti na sprovođenju zakona, kao i na osnovu obrazloženog predloga nadležnog organa, kada utvrdi ili sazna da se, s obzirom na činjenično stanje, postupak mora pokrenuti u interesu stranke ili kada je radi zaštite javnog interesa neophodno pokrenuti postupak u skladu sa programom realizacije aktivnosti u postupku upisa. Navedene programe donosio bi Zavod, uz saglasnost Vlade.

Usled velikog broja postupaka pokrenutih po službenoj dužnosti, za čije je rešavanje propisan rok od pet radnih dana, kao i nesavladivog priliva zahteva za upis koji podnose stranke, složenosti ove oblasti koju uređuje veoma veliki broj zakona i zbog nedovoljnog broja izvršilaca geodetske i pravne struke u Službama za katastar nepokretnosti dolazi do zaostataka u rešavanju predmeta, odnosno do nemogućnosti da se postupak okonča u zakonom propisanim rokovima. Usled toga, u poslednje vreme pokrenut je veliki broj prekršajnih postupaka protiv zaposlenih, što povlači i visoke novčane kazne.

Pored prekršajnih postupaka, u toku je izvestan broj parničnih postupaka protiv Republike Srbije i Republičkog geodetskog zavoda po tužbama stranaka za naknadu štete zbog nedonošenja odluke u zakonom propisanim rokovima, što se može nepovoljno odraziti po budžet Republike Srbije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH INSTITUTA I POJEDINIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđena je izmena naziva Zakona u “Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture”.

Odredbom člana 2. Predloga zakona izvršena je izmena člana 1. Zakona na način da se reči: “katastar vodova” zamene rečima: “katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata (u daljem tekstu: katastar infrastrukture)”. Ovo iz razloga terminološkog usklađivanja sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je takođe u postupku donošenja, a kojim je predviđeno da se katastar vodova zameni sa katastrom infrastrukturnih i podzemnih objekata (katastar infrastrukture), a reč: “vod” da se zameni rečima: “infrastrukturni i podzemni objekat”, budući da je planirano da oba zakona istovremeno uđu u skupštinsku proceduru donošenja.

Odredbom člana 3. Predloga zakona izvršena je izmena pojma “list nepokretnosti” i “list vodova” u pojam “izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti” i “izvod iz baze podataka katastra infrastrukture”. Takođe, definisan je pojam izvoda iz digitalnog plana nepokretnosti i digitalnog plana infrastrukturnih i podzemnih objekata.

Odredbom člana 4. Predloga zakona izbrisane su odredbe koje su propisivale da će se način utvrđivanja jedinstvenog matičnog broja nepokretnosti urediti podzakonskim aktom, budući da se predlaže da to bude uređeno ovim zakonom (čl. 5a i 5b).

Odredbom člana 5. Predloga zakona dodaju se novi čl. 5a i 5b, kojima je propisan način utvrđivanja jedinstvenog matičnog broja nepokretnosti i njegova struktura.

Odredbama člana 6. Predloga zakona uređen je postupak upisa po službenoj dužnosti, po sili zakona, na način da se upis po službenoj dužnosti, po sili zakona, vrši ako je posebnim zakonom propisano da se upis vrši bez donošenja rešenja i bez utvrđivanja ispunjenosti uslova za upis u katastar, u skladu sa programom realizacije aktivnosti na sprovođenju zakona, kao i na osnovu obrazloženog predloga nadležnog organa, kada utvrdi ili sazna da se, s obzirom na činjenično stanje, postupak mora pokrenuti u interesu stranke ili kada je radi zaštite javnog interesa neophodno pokrenuti postupak u skladu sa programom realizacije aktivnosti u postupku upisa. Navedene programe donosio bi Zavod, uz saglasnost Vlade

Odredbom člana 7. Predloga zakona predviđeno je da stranka može podneti zahtev za upis preko profesionalnog korisnika e-šaltera, koji je u skladu sa Zakonom ovlašćen da vrši digitalizaciju dokumenta izdatog u papirnoj formi.

Odredbom člana 8. Predloga zakona precizira se da zahtev mora da bude podnet na elektronskom obrascu.

Odredbom člana 9. Predloga zakona precizirano je da se odstupanje od redosleda prvenstva ne odnosi samo na upise koji se vrše na osnovu propisa kojim se uređuje eksproprijacija, već i na upise za potrebe eksproprijacije (npr. parcelacija i preparcelacija za potrebe eksproprijacije), te da se ne može propisati pretpostavka izvršenog upisa u katastar, pre nego što je doneta odluka kojom se vrši upis u katastar, kao što je to sada slučaj u pojedinim zakonima.

Odredbom člana 10. Predloga zakona vrši se terminološko usklađivanje i propisano je da su organi dužni da podatke iz baze podataka GKIS-a koji su im neophodni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti pribavljaju preuzimanjem istih putem servisne magistrale, odnosno servisa za razmenu podataka.

Odredbom člana 11. Predloga zakona predviđeno je brisanje odredaba kojima je propisana prekršajna odgovornost zbog nepoštovanja propisanih rokova za rešavanje predmeta u postupku upisa u katastar.

Odredbom člana 12. Predloga zakona predviđeno je brisanje odredbe kojom je bilo propisano da se najkasnije do 31. decembra 2020. godine obezbediti podnošenje zahteva kroz e-šalter i licima koja nemaju svojstvo profesionalnih korisnika, a do tada ta lica zahteve podnose u formi papirnog dokumenta. Ovo iz razloga što se još uvek isprave koje su osnov za upis donose u formi papirnog dokumenta, te bi stranka morala prethodno da se obrati javnom beležniku da izvrši digitalizaciju isprave, odnosno da je pretvori u elektronski dokument. Budući da su i advokati kao profesionalni korisnici e-šaltera Zakonom takođe ovlašćeni da ispravu koja je osnov za upis pretvore u elektronski dokument, veliki broj stranaka isprave dostavlja putem e-šaltera preko advokata. Takođe, ako se zahtevom traži upis određene nepokretnosti u katastar, za taj upis neophodno je dostaviti elaborat geodetskih radova, koji ne može da dostavi stranka, već geodetska organizacija, i to isključivo preko e-šaltera. Geodetska organizacija je takođe Zakonom ovlašćena da ispravu koja je osnov za upis prava na toj nepokretnosti digitalizacijom pretvori u elektronski dokument, te da je zajedno sa elaboratom dostavi Službi za katastar nepokretnosti, uz zahtev za upis koji dostavlja po ovlašćenju stranke. Ovakva praksa je već uveliko zaživela u proteklih, nepunih, pet godina kako se sprovodi reforma katastra, a budući da zbog bezbednosti geodetsko katastarskog informacionog sistema nije moguće omogućiti neposredan pristup e-šalteru svakom licu, predloženo je brisanje odredbe člana 61. stav 8. Zakona, koja je propisana kao prelazno rešenje dok se što veći broj advokata i geodetskih organizacija ne poveže sa e-šalterom.

Odredbama člana 13. Predloga zakona vrši se terminološko usklađivanje sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je takođe u postupku donošenja, a kojim je predviđeno da se katastar vodova zameni sa katastrom infrastrukture, a reč: “vod” da se zameni rečima: “infrastrukturni i podzemni objekat”. Budući da je planirano da oba zakona istovremeno uđu u skupštinsku proceduru donošenja, ovom odredbom predviđeno je da se na svim mestima u nazivu glave, nazivu člana i u odredbama Zakona, osim u članu 1. i članu 57. stav 1. reči: “katastar vodova” u određenom padežu zamene rečima: “katastar infrastrukture” u odgovarajućem padežu, reči: “katastar nepokretnosti i vodova” u određenom padežu zamene rečima: “katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture” u odgovarajućem padežu, a reč: “vod”, u jednini i množini, u određenom padežu da se zameni rečima: “infrastrukturni i podzemni objekat”, u jednini i množini, u odgovarajućem padežu.

Odredbom člana 14. Predloga zakona uređuje se prelazni režim upisa u katastar vodova do uspostavljanja katastra infrastrukture.

Odredbama člana 15. Predloga zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu (“Službeni glasnik RS”, br. 138/22 i 75/23) u Razdelu 45, Programu 1102- Državni premer, katastar i upravljanje geoprostornim podacima na nacionalnom nivou, programskoj aktivnosti:

0001 - Upravljanje nepokretnostima i vodovima, na ekonomskoj klasifikaciji 42, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara - ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru;

0002 - Obnova i održavanje referentnih osnova referentnih sistema i državne granice Republike Srbije, na ekonomskoj klasifikaciji 42, u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara - ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru;

0003 - Stručni, upravni i inspekcijski nadzor i procena vrednosti nepokretnosti na ekonomskoj klasifikaciji 42, u ukupnom iznosu od 300.000,00 dinara - ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru;

0005 - Unapređenje registra prostornih jedinica i adresnog registra i uspostava interoperabilnosti sa drugim registrima na ekonomskoj klasifikaciji 42 i 51, u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara - ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru u iznosu od 250.000,00 dinara, 425 - Tekuće popravke i održavanje u iznosu od 250.000,00 dinara, 512 - Mašine i oprema u iznosu od 700.000,00 dinara i 515 - Nematerijalna imovina u iznosu od 300.000,00 dinara;

0006 - Administracija i upravljanje, na ekonomskoj klasifikaciji 42 u ukupnom iznosu od 800.000,00 dinara - ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru u iznosu od 400.000,00 dinara i 425 - Tekuće popravke i održavanje u iznosu od 400.000,00 dinara.

Ukupno procenjena potrebna sredstva za primenu Zakona u 2023. godini iznose 5.800.000,00 dinara.

U narednim godinama sredstva će se planirati na istom ili približno istom nivou u okviru utvrđenih limita i u skladu sa bilansnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

V.         RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine (“Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), zbog uvođenja novih zakonskih rešenja, kojima se otklanjaju problemi uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona i koja će ubrzati proceduru upisa u katastar nepokretnosti.


Izvor: Vebsajt Vlade, 13.10.2023.