Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O FISKALIZACIJI: Od 1. januara 2022. godine novi izgled fiskalnog računa


Novi model fiskalizacije u Srbiji počinje sa primenom 1. januara sledeće godine.

Od tada će svi subjekti u javnom sektoru imati obavezu da primaju, čuvaju i izdaju elektronske fakture, a postepeno će se ta obaveza uvoditi i za privatni sektor za koji će elektronsko fakturisanje biti obavezno od 1. januara 2023. godine.

Od početka naredne godine imaćemo i novi fiskalni račun, a u sklopu novog sistema, koji Srbija dobija 15 godina nakon poslednjih promena u oblasti fiskalizacije. Račun će na prvi pogled biti sadržajniji nego postojeći, ali je u suštini put koji bi trebalo da uvede red u ovoj oblasti i obezbedi bolju kontrolu poreskih obveznika.

Novi fiskalni račun

Po Novom Zakonu o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020) fiskalni račun će morati da prikazuje:

 1. Vrstu računa
 2. Tip transakcije
 3. Naziv obaveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora
 4. Poreski identifikacijski broj - PIB obaveznika fiskalizacije
 5. Poreski identifikacijski broj - PIB pravnog lica odnosno obaveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana ako je korisnik isporučenih dobara pravno lice
 6. Naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge
 7. Specifikaciju poreskih stopa
 8. Iznos poreza po poreskim stopama
 9. Ukupan iznos poreza
 10. Vrednost prometa po poreskim stopama
 11. Ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja - tip transakcije, uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga.
 12. Dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund nastanka
 13. Jedinstveni redni broj
 14. Jedinstveni redni broj po vrsti računa i tipu transakcije
 15. Dvodimenzionalni QR kod 
 16. Poziv za broj drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba

Novina je što će podaci sa računa biti u realnom vremenu i instant će se upisivati u bazu Poreske uprave. Iz Ministarstva finansija očekuju da će to omogućiti bolju kontrolu, unaprediti borbu protiv sive ekonomije i borbu za naplatu poreza.

"Po novom" će poreski obveznici morati da kucaju fiskalni račun i za avansne uplate.

Još jedna novina je da će od sada svaki račun, bilo odštampan ili elektronski fiskalni račun, sadržati i QR kod.

QR kod jeste matrični dvodimenzionalni kod koji korisnik može da skenira kamerom mobilnog telefona ili specijalizovanim softverom/hardverom. Skeniranjem koda kupcu će biti na raspolaganje mogućnost da odmah proveri ispravnost računa.

Izvor: Vebsajt Blic, Miloš Z. Vučković, 14.09.2021.
Naslov: Redakcija