Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANjU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 95/13, 41/18 i 91/19), u članu 3. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

“2) posrednik je privredno društvo, odnosno preduzetnik koji ima sedište u Republici Srbiji i koji je upisan u Registar posrednika, čija je pretežna delatnost: delatnost agencija za nekretnine."

Posle tačke 3. dodaje se tačka 4) koja glasi:

“4) agent posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: agent) je fizičko lice koje ima položen stručni ispit i upisan je u Registar posrednika. "

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

“5) da osnivač, odnosno vlasnik, stvarni vlasnik, saradnik, član organa upravljanja privrednog društva koji ima registrovano pretežnu delatnost agencija za nekretnine, zastupnik privrednog društva, član organa upravljanja privrednog društva, kao i agenti, odnosno fizička lica sa položenim stručnim ispitom iz člana 11. ovog zakona, preduzetnik koji ima registrovano pretežnu delatnost agencija za nekretnine, odnosno poslovođa, ako je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu, nije osuđen na novčanu kaznu, ako je pravno lice, odnosno na kaznu zatvora, ako je fizičko lice, za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi, ako je teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog subjekta - delatnost agencija za nekretnine ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost privrednog subjekta - delatnost agencija za nekretnine, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, kod posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.”

Član 3.

U članu 6. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

““2) agentima, odnosno licima koja obavljaju poslove posredovanja sa položenim stručnim ispitom iz člana 11. ovog zakona.”

Član 4.

Član 9. briše se.

Član 5.

U članu 10. stav 1. tačka 3) reči: “agencije za promet i zakup nepokretnosti” zamenjuju se rečima: “agencije za nekretnine.”

Član 6.

Posle člana 11. dodaje se član 112 koji glasi:

“Član 11a

Agent koji obavlja poslove posredovanja kod posrednika, može da zaključi ugovor o zastupanju sa posrednikom.

Ugovorom o zastupanju utvrđuje se pravo na naknadu (proviziju) agenta koji za posrednika zaključuje ugovore o posredovanju.

Ugovorom o zastupanju ugovaraju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti agenta i posrednika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Ugovor iz stava 2. ovog člana zaključuje se u pisanom obliku. “

Član 7.

U članu 12. stav 3. menja se i glasi:

“Zabranjeno je da agent istovremeno obavlja poslove posredovanja za dva ili više posrednika, odnosno usluge u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, kao i da obavlja druge radnje koje imaju za cilj dovođenje u vezu lica radi prometa ili zakupa nepokretnosti.”

U stavu 4. reči: “fizičko lice koje ima položen stručni ispit” zamenjuje se rečju: “agent”.

Član 8.

Član 17. briše se.

Član 9.

U članu 18. stav 1. posle reči: “lokaciji” briše se zapeta i dodaje se veznik: “i”, a reči: “ i strukturi” brišu se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Podaci o površini nepokretnosti koja se oglašava preuzimaju se iz baze podataka "Republičkog geodetskog zavoda, odnosno iz Katastra nepokretnosti. Ako u Katastru nepokretnosti ne postoje podaci o površini nepokretnosti, ili ako nepokretnost nije upisana u Katastar nepokretnosti, koriste se podaci o površini nepokretnosti iz građevinske ili upotrebne dozvole, ili nalaz ovlašćenog sudskog veštaka i procenitelja vrednosti nepokretnosti, ako u građevinskoj ili upotrebnoj dozvoli ne postoje podaci o površini objekta, odnosno njegovog fizičkog dela, ili ako je objekat sagrađen bez odobrenja za gradnju.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 10.

Član 21. menja se i glasi:

“Posrednik koji je zaključio ugovor o posredovanju sa nalogodavcem dužan je da izda račun za izvršenu uslugu.”

Član 11.

Posle člana 22. dodaje se član 22a koji glasi:

“Član 22a

Posrednik može da prima novčana sredstva na čuvanje od nalogodavca ili druge ugovorne strane, neophodna za izvršenje obaveza jedne od strana u pravnom poslu u kojem je posredovao, pod uslovom da ima zaključen ugovor o fiducijarnom vođenju računa sa bankom i ako mu nalogodavac ili druga ugovorna strana da ovlašćenje u pisanoj formi.

Posrednik može da primi novčana sredstva na čuvanje isključivo na fiducijarni račun u banci.”

Član 12.

U članu 23. stav |. u tački 4) reč “strukturi” zamenjuje se rečju: “površini,”

Član 13.

U članu 27. stav 6. reči: “mesec dana” zamenjuju se rečima: “12 meseci.”

Član 14.

U članu 30. stav 1. tač. 3) i 6) brišu se.

Član 15.

U članu 31. stav 2. briše se.

Član 16.

Posle člana 31. dodaje se naziv člana i član 31a koji glasi;

“Inspekcijski nadzor

Član 31a

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo preko tržišnog inspektora, u skladu sa ovlašćenjima propisanim ovim zakonom i propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor u oblasti trgovine. “

Član 17.

Posle člana 31a dodaju se naslov iznad člana i čl. 31b-31v, koji glase:

“Otklanjanje nezakonitosti

Član 31b

Ako utvrdi nezakonitost u obavljanju delatnosti nadziranog subjekta, inspektor će zapisnikom o inspekcijskom nadzoru naložiti otklanjanje utvrđene nezakonitosti sa primerenim rokom za otklanjanje.

Rok iz stava 1. ovog člana ne može biti kraći od 24 sata ni duži od dva meseca, ako drugačije nije propisano.

Ako inspektor utvrdi da je posrednik preduzeo meru koja mu je naložena i otklonio nezakonitost, okončava postupak inspekcijskog nadzora

dostavljanjem posredniku zapisnika u kojem se navodi da su otklonjene utvrđene nezakonitosti ili nedostaci u njegovom poslovanju ili postupanju.

Ako posrednik u ostavljenom roku ne otkloni utvrđenu nezakonitost, inspektor bez odlaganja donosi rešenje kojim izriče meru za otklanjanje nezakonitosti sa primerenim rokom iz stava 2. ovog člana.

Ako posrednik ne postupi po rešenju iz stava 4. ovog člana, inspektor će rešenjem izreći meru privremene zabrane obavljanja posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Član 31v

Protiv rešenja tržišnog inspektora može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostave rešenja.

Žalba iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra je konačno u upravnom postupku i protiv njega može da se pokrene upravni spor.”

Član 18.

U članu 32. stav 1. menja se i glasi:

“Novčanom kaznom od 200.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako obavlja posredovanje suprotno zabrani iz člana 12. stav 1. ovog zakona. “

U istom članu posle stava 1. dodaju se novi st. 2-4, koji glase:

“Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice kod pravnog lica novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fiziko lice novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara. “

U istom članu dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

Član 19.

U članu 33. stav 1. tačka 1) briše se.

Dosadašnje tač. 2)-4) postaju tač. 1)-3).

Tač. 5)-9) brišu se.

Dosadašnji stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 dinara. “

U dosadašnjem stavu 4. brojevi: “2), 4) i 5)" zamenjuju se brojevima: “1)i 3)".

Član 20.

Posle člana 33. dodaje se član 33a koji glasi:

“33a

Novčanom kaznom od 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne prijavi ili ne prijavi blagovremeno promenu podataka u skladu sa članom 8. stav 1. ovog zakona;

2) postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti suprotno odredbi člana 18. ovog zakona;

3) ostvari posredničku naknadu suprotno odredbama člana 20. st. 2. i 5. ovog zakona;

4) ne izda račun za izvršene usluge u skladu sa članom 21. ovog zakona;

5) ne postupi u skladu sa obavezom propisanom članom 26. stav 3. ovog zakona;

6) ne istakne opšte uslove poslovanja na način propisan u članu 28. stav 3. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000,00 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 40.000,00 dinara. “

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona biće doneti u roku od devet meseci od dana stupanja zakona na snagu.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, 14.07.2023.
Naslov: Redakcija