Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti Zakona o presađivanju ljudskih organa. Utvrđena nezakonitost Pravilnika o organizaciono-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja


Ustavni sud, Veliko veće, je na 8. sednici II Velikog veća odlučio o 29 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018). (predmet IUz-223/2018)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje nezakonitosti Izmene i dopune Odluke o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na području opštine Brus ("Službeni list opštine Brus", broj 21/16). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 1. Odluke o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na području opštine Brus ("Službeni list opštine Brus", broj 18/16). Sud je odbio zahtev da se zastane sa postupkom za ocenjivanje zakonitosti Izmene i dopune Odluke o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na području opštine Brus. (predmet IUo-3/2019)

Ustavni sud je na 10. sednici odlučio o 9 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 2. stav 1. tačka 2) Pravilnika o organizaciono-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019), u delu "sa punim radnim vremenom,", nije u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-112/2019)

- utvrdio da odredbe člana 2. stav (4) i člana 4. stav (3) prva tačka "naučne oblasti" u delovima koji glase "Defektologija" i "Logopedija" Statuta Univerziteta u Beogradu - Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju broj 85/1 od 18. marta 2019. godine nisu u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo- 55/2020)

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 16.07.2020.