Zastava Bosne i Hercegovine

OGRANIČENJA RADNOG VREMENA I PROSTORNA OGRANIČENJA ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE TOKOM TRAJANJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 KOJA VAŽE OD 16.6.2021. GODINE


Naredbom o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2021 - dalje: Naredba) utvrđuju se ograničenja radnog vremena i prostorna ograničenja prilikom obavljanja delatnosti koja treba da, saglasno epidemiološkoj situaciji, doprinesu sprečavanju i suzbijanju zarazne bolesti COVID-19.

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u zatvorenom prostoru od 06.00 časova do 01.00 časa narednog dana i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom bez ograničenja radnog vremena - uz primenu sledećih preventivnih mera, odnosno tako da se:

1) u zatvorenom delu ugostiteljskog objekta mora obezbediti da:

 • korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),
 • zaposleni moraju nositi zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,
 • mora obezbediti propisano međusobno rastojanje između prisutnih lica, odnosno, u zavisnosti od veličine objekta, obezbediti da ukupna popunjenost objekta ne može viti veća od 50% maksimalne popunjenosti,
 • na ulazu mora vidno biti istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se uslužni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske;

2) u otvorenom delu ugostiteljskog objekta mora obezbediti da:

 • korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),
 • zaposleni moraju nositi zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,
 • između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima,
 • za stolom ne može sedeti više od pet osoba,
 • ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 4 m2 može boraviti samo jedno lice,
 • otvoreni deo objekta mora biti fizički odeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra,
 • se reprodukovanje, odnosno emitovanje muzike ili izvođenje muzičko-scenskog programa uživo (tzv. živa muzika) ne može vršiti u vreme od 01.00 časa do 06.00 časova.

Zatvoreni ili otvoreni trgovinski centri i slični objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (dalje: objekat), osim ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru, a koji se nalaze u sklopu tog objekta i u kojima se vrši usluživanje hrane i pića sedećih gostiju (dozvoljena je šalterska prodaja) mogu raditi u radnom vremenu i uz primenu mera utvrđenih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021 i 60/2021), pod uslovom da upravljač objekta obezbedi:

 • da se ispred šaltera za prodaju hrane i pića ne okuplja veći broj lica, da između lica koja čekaju na kupovinu hrane i pića postoji razmak od najmanje dva metra u svim pravcima, kao i da su vidno obeleženi linija kretanja do i od šaltera;
 • da na ulazu obavezno bude istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se prodajni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske;
 • da, ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, budu određena i vidljivo obeležena koji su ulazna, a koji izlazna vrata;
 • da u objektu obavezno budu određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar objekta na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;
 • da se na ulazu u objekat obavezno postave i koriste dezobarijere;
 • fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;
 • da zaposleni obavezno nose zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima;
 • da se zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, rukohvate na stepenicama, liftovi i sl.), na svakih sat vremena, obavezno dezinfikuju rastvorom na bazi 70% alkohola;
 • da se obavezno odredi lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, upravljač centra je dužan da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj. izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar;
 • da korona redar obavezno nosi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar);
 • da korona redar obavezno upozorava korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u objekat i prilikom kretanja u objektu sve vreme boravka;
 • da, ako korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja obavestiti to lice da napusti objekat sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti objekata bez odlaganja o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe.

Pravno lice i preduzetnik koji prodaje robu odnosno pruža usluge u objektu u okviru prostora u kome prodaje robu, odnosno pruža usluge (dalje: radnja), pored sprovođenja mera utvrđenih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, dužan je da obezbedi sledeće:

 • na ulazu u radnju mora vidno biti istaknuta korisna površina radnje i broj lica koja mogu biti prisutna;
 • ako radnja ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata;
 • u radnji moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar radnje na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;
 • ispred kasa ili prilikom drugog čekanja korisnika u redu mora uočljivim oznakama biti vidno obeleženo neophodno rastojanje između korisnika od minimum dva metra;
 • fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;
 • zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima, kao što su zaposleni koji rade na kasama, i sl.;
 • zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, garderobe i sl.), moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70% alkohola;
 • mora biti određeno lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko radnja ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, pravno lice (preduzetnik) dužan je da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj. izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar;
 • korona redar mora nositi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar);
 • korona redar je dužan da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u radnju kao i za sve vreme boravka u radnji;
 • ukoliko korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti to lice da napusti radnju sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti radnju, bez odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe;
 • korona redar je dužan da upozori korisnike na neophodnost držanja fizičke udaljenosti prilikom čekanja u redu.

U radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi:

 • objekti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta) izuzev stalnih ili pokretnih kioska i trafika, koji mogu raditi bez ograničenja radnog vremena (trgovina na malo, pretežno novine i duvan);
 • objekti, radnje i servisi i sl. u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, promet nekretnina, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti;
 • objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.);
 • objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);
 • trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnice hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorene i otvorene pijace,
 • radnje i prodajna mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl.);
 • radnje, prodajna mesta i mesta u kojima se prodaje roba na malo ili pružaju usluge, a koji prodaju ili pružanje usluga obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;
 • objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture (pozorišta, muzeji, galerije).

Bioskopi (šifra 59.14. Uredbe o klasifikaciji delatnosti - "Sl. glasnik RS", br. 54/2010) mogu raditi tako što će poslednja projekcija započeti ne posle 23.00 časa, do kada mogu i raditi blagajne za prodaju karata za te projekcije.

Mogu raditi bez ograničenja radnog vremena:

 • apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke);
 • benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva;
 • trgovinski, ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane;
 • ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije i sl.

U svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 4 m2 može boraviti samo jedno lice.

Izuzetno, u objektima u kojima se pružaju frizerske i kozmetičke usluge, odnosno druge usluge koje zahtevaju neposredan kontakt između zaposlenog i korisnika usluge, a koji raspolažu malom površinom i u kojima se ne može obezbediti propisano rastojanje, pored pružaoca usluge, odnosno zaposlenog, može biti prisutno samo lice kome se usluga pruža.

Izvor: Redakcija, 17.6.2021.