Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNOVNIM KRITERIJUMIMA BONUS-MALUS SISTEMA, PODACIMA ZA PRIMENU TOG SISTEMA I NAJVIŠEM BONUSU: Uvećan je iznos bonusa za osiguranike u prvom i drugom premijskom stepenu. Za osiguranike u prvom premijskom stepenu iznos bonusa je uvećan za 10 procentnih poena, a za osiguranike u drugom premijskom stepenu za 5 procentnih poena


Polazeći od svoje zakonske obaveze da poslove nadzora na tržištu osiguranja vrši radi zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja, s jedne strane, i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, s druge strane, Narodna banka Srbije usvojila je Odluku o izmeni Odluke o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu ("Sl. glasnik RS", br. 84/2020). Ovom izmenom Odluke uvećan je iznos bonusa (tj. popusta na premiju osiguranja od autoodgovornosti) za osiguranike u prvom i drugom premijskom stepenu. Za osiguranike u prvom premijskom stepenu iznos bonusa je uvećan za 10 procentnih poena, a za osiguranike u drugom premijskom stepenu za 5 procentnih poena.

Ovo praktično znači da je usvojeno rešenje kojim se smanjuje premija osiguranja od autoodgovornosti za najsavesnije vozače, odnosno vlasnike motornih vozila (kojih je oko 60%). Veći bonusi će se primenjivati od 30. juna 2020. godine, što predstavlja unapređenje postojećeg bonus-malus sistema u osiguranju od autoodgovornosti adekvatnijim određivanjem premije za osiguranike koji svojim motornim vozilom ne ugrožavaju druga lica, odnosno njihovu imovinu. Ovim se potvrđuje opredeljenje Narodne banke Srbije da u domenu svoje nadležnosti preduzima aktivnosti kojima se podstiče povećanje bezbednosti u saobraćaju.

NBS podseća da se, u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 - odluka US), na premiju osiguranja od autoodgovornosti primenjuje sistem bonusa (popusta) i malusa (doplatka). Primenom bonus-malus sistema društvo za osiguranje utvrđuje visinu premije osiguranja, kao proizvod premije osnovnog premijskog stepena i koeficijenta odgovarajućeg premijskog stepena, u zavisnosti od toga da li je osiguranik za određeno vozilo u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, a za koju je on odgovoran. Ovaj sistem omogućava da nižu premiju plaćaju osiguranici koji nemaju štete, a da oni koji štete prouzrokuju, plaćaju višu premiju osiguranja.

Pored toga što će usvojene izmene Odluke o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu doprineti boljoj zaštititi interesa osiguranika određivanjem iznosa premije osiguranja od autoodgovornosti približnije nivou rizika nastanka osiguranog slučaja, za očekivanje je da će se posledično, stimulisanjem povećane opreznosti u saobraćaju, preventivno delovati i na smanjenje broja odštetnih zahteva, a samim tim pozitivno uticati na poslovanje društava za osiguranje koja pružaju usluge osiguranja od autoodgovornosti.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 11.06.2020.
Naslov: Redakcija