Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA - Tekst propisa, koji je na javnoj raspravi do 18. marta 2020. godine


Član 1.

U Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 104/16), u članu 152. stav 1. reči: "državne svojine" zamenjuju se rečima: "sredstava u državnoj svojini".

U stavu 4. tačka se zamnjuje zapetom i dodaju se reči: "čime stiču pravo na kupovinu u skladu sa članom 154. ovog zakona."

Član 2.

Član 154. menja se i glasi:

 "Kupovina stana u javnoj svojini koji se koristi po osnovu ugovora o zakupu na određeno vreme

 Pravo na kupovinu stana u javnoj svojini koji se koristi po osnovu ugovora o zakupu na određeno vreme ima zakupac tog stana koji ga koristi na osnovu pravosnažne odluke o dodeli stana u zakup donete u skladu sa Uredbom o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06-US, 10/07, 107/07 i 68/09) i Uredbom o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini ("Službeni glasnik RS", broj 102/2010 i 117/2012 - US) koji zakupodavcu podnese zahtev za kupovinu tog stana.

Pravo na kupovinu stana iz stava 1. ovog člana nemaju lica koja u zakup koriste nepokretnosti, odnosno stanove u nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije, odnosno stanove kojima upravlja Društvo za upravljanje nekretnina Republike Srbije - Dipos d.o.o.

Na pismeni zahtev zakupca stana iz stava 1. ovog člana zakupodavac će omogućiti kupovinu stana u javnoj svojini po kupoprodajnoj ceni u skladu sa ovim zakonom.

O kupovini stana iz stava 3. ovog člana zaključuje se ugovor o kupoprodaji stana koji sadrži naročito: podatke o ugovornim stranama, podatke o stanu koji je predmet kupovine (adresa: mesto sa poštanskim brojem, zgrada, ulica, kućni broj, sprat, broj stana, broj i vrsta prostorija u stanu, površina stana), visinu kupoprodajne cene i način plaćanja (jednokratnom uplatom ili na rate), rokove plaćanja, obezbeđenje ugovora, uslove raskida ugovora, datum i mesto zaključenja ugovora, potpis ugovornih strana i druga pitanja koja su od značaja za ovaj ugovorni odnos.

Ugovor iz stava 4. ovog člana sa kupcem stana zaključuje vlasnik stana u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina.

Kupoprodajna cena stana, odnosno dela stana iz stava 1. ovog člana se određuje u visini tržišne vrednosti stana koju utvrđuje jedinica lokalne samouprave, na način kako se utvrđuje vrednost nepokretnosti u postupku utvrđivanja poreza na imovinu nepokretnosti, u smislu zakona kojim se određuje porez na imovinu.

Kupoprodajna cena stana se iskazuje u evrima, prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banka Srbije na dan utvrđivanja, a plaća u dinarskoj protivvrednosti u odnosu na evro prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Troškove utvrđivanja kupoprodajne cene stana snosi podnosilac zahteva za kupovinu stana iz stava 3. ovog člana.

Kupoprodajna cena se može isplatiti jednokratnom uplatom ili u jednakim mesečnim ratama sa rokom do 20 godina.

Ukoliko se kupoprodajna cena plaća u jednakim mesečnim ratama, mesečna rata se iskazuje u evrima, a plaća u dinarskoj protivvrednosti evra po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja rate.

Prodavac će jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji ako kupac ili njegovi naslednici ni posle opomene ne plate tri uzastopne dospele rate, odnosno ukupno četiri rate od zaključivanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju iz stava 11. ovog člana primenjuje se odredba člana 98. stav 2. i 3. ovog zakona.

Ukoliko se isplata kupoprodajne cene vrši jednokratnom uplatom, kupac je dužan da uplati sredstva u visini kupoprodajne cene u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko se uplata sredstava u visini kupoprodajne cene ne izvrši u roku navedenom u stavu 8. ovog člana, ugovor se raskida.

Član 3.

Postupak za rešavanje stambene potrebe, po kome do dana stupanja na snagu ovog zakona nije doneta prvostepena odluka ili je odluka poništena od strane suda, nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva građevinarstva, 28.02.2020.