Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA: AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SMATRA DA ZAKON SADRżI ODREđENE RIZIKE KORUPCIJE, KOJI SE ODNOSE NA DAVANJE šIROKIH DISKRECIONIH OVLAšćENJA JAVNIM PARTNERIMA, NEPOSTOJANJE ROKOVA I UPOTREBU NEPRECIZNIH FORMULACIJA


Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Vladi Republike Srbije, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu finansija i Ministarstvu privrede mišljenje o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), koji je donet krajem februara 2016. godine.

Značaj otklanjanja rizika korupcije iz propisa koji uređuju oblast javno-privatnog partnerstva i koncesija prepoznat je prilikom donošenja Nacionalne strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) i Akcionog plana za njeno sprovođenje 2013. godine, odnosno prilikom utvrđivanja teksta Akcionog plana za Poglavlje 23 iz 2015. godine.

Pomenuti akcioni planovi sadrže meru koja se odnosi na izmene i dopune ovog Zakona, u skladu sa rezultatima analize rizika korupcije u njegovim odredbama. Međutim, iako je rok za sprovođenje pomenute mere istekao tokom 2015. godine, do njene realizacije nije došlo. Umesto toga, izmene i dopune Zakona, koje su donete radi daljeg regulisanja i unapređenja pojedinih odredaba, daljeg usaglašavanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, te jačanja uloge ministarstva nadležnog za poslove finansija u procesu odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva, pored nesporno korisnih rešenja, sadrže i određene rizike korupcije, koji se odnose na davanje širokih diskrecionih ovlašćenja javnim partnerima, nepostojanje rokova i upotrebu nepreciznih formulacija.

Agencija za borbu protiv korupcije je u mišljenju podsetila da je još u julu 2014. godine pripremila izveštaj o pravnom okviru i rizicima korupcije u ovoj oblasti sa preporukama upućenim Ministarstvu finansija, Vladi, Narodnoj skupštini i Komisiji za javno-privatno partnerstvo. U pomenutom izveštaju posebna pažnja posvećena je pitanjima nadležnosti, sastava i položaja Komisije za javno-privatno partnerstvo, otklanjanju rizika korupcije iz odredaba koje se odnose na izuzetke od primene Zakona, kao i činjenici da su, prema važećim propisima, različita ministarstva nadležna za vršenje nadzora i pripremu i praćenje propisa u oblasti javno-privatnog partnerstva. Iako je Agencija ovaj izveštaj u julu 2014. godine dostavila nadležnim institucijama, nema informacija o tome da li su pomenute preporuke uopšte razmatrane prilikom formulisanja usvojenih izmena i dopuna Zakona.

U mišljenju je ukazano da poseban problem predstavlja to što javnosti i dalje nisu dostupni podaci o postojećim javno-privatnim partnerstvima, odnosno što još uvek nije uspostavljen Registar javnih ugovora, koji bi trebalo da bude jedinstvena elektronska baza podataka na Portalu javnih nabavki-podportal.Međutim, Agencija je naknadno utvrdila da je na Portalu javnih nabavki dodat novi odeljak pod nazivom "Javni ugovori", na kojem se mogu pronaći podaci o ukupno deset zaključenih javnih ugovora, što bi, trebalo da označava početak uspostavljanja i funkcionisanja pomenutog registra.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje nedostataka i rizika korupcije na koje je ukazano u mišljenju i u izveštaju iz 2014. godine, kao i rizika koji bi se identifikovali nakon sprovedene analize predviđene strateškim dokumentima za borbu protiv korupcije, doprinelo smanjenju prostora za eventualne zloupotrebe i stvaranju odgovarajućeg pravnog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva i koncesija.

Mišljenje Agencije možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 15.03.2016.
Naslov: Redakcija