Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: Savez samostalnih sindikata traži izmenu Zakona, u delu koji reguliše prava sindikalnih aktivista u preduzećima


Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) nedavno je pokrenuo inicijativu za izmenu i dopunu člana 188 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), koji reguliše prava sindikalnih aktivista u preduzećima.

Iz SSSS poručuju da trenutna definicija člana 188, koju propisuje Zakon o radu iz 2014. godine, ne pruža dovoljnu zaštitu predstavnicima i članstvu sindikata i da ih stavlja u nepovoljan položaj od strane nesavesnih poslodavaca.

Do važećih izmena član 188 je pružao znatno bolju zaštitu sindikalnim tribunima od gazdi koji teže da ih osujete u aktivnostima zaštite radničkih prava.

Stav SSSS da je član 188 Zakona o radu objektivno protivan interesima zaposlenih, potpuno je tačan.

Shodno tome, po hitnom postupku ga treba ukinuti i izmeniti.

Bezbroj je slučajeva u kojima su poslodavci zloupotrebljavali postojeća rešenja iz Zakona o radu kako bi suzbili sindikalno organizovanje i aktivnost u preduzećima.

Jedan od najčešćih načina za sprečavanje sindikalnog delovanja se sprovodi kroz otpuštanje ili degradiranje lidera sindikata, sa ciljem da se radnici zaplaše i demotivišu da im pristupe.

Zarad tog cilja, nesavesni poslodavci predsednike ili poverenike sindikalnih organizacija, čije im delovanje nije po volji, diskriminišu tako što ih raspoređuju na druge manje plaćene poslove ili organizacione celine i šalju na posao u druga mesta ili kod drugog poslodavca.

Kako bi suzbili sindikalne aktivnosti ne libe se ni da njihove lidere otpuste ili proglase tehnološkim viškom. Sve im to omogućava sporni član 188 Zakona o radu koji svojim apstraktnim i nepreciznim sadržajem sindikalce izlaže šikaniranju od strane gazdi.

Na taj način se perfidno guši radničko organizovanje u preduzećima jer se u strahu od odmazde poslodavca i gubljenja posla zaposleni ne odlučuju na pristupanje sindikatima.

Zbog toga je apsolutno ispravan predlog SSSS da se član.188 izmeni tako da onemogući poslodavcu da sindikalnog predstavnika otpusti, proglasi ga za tehnološki višak, prebaci na rad na drugi manje plaćen posao, rasporedi u drugu organizacionu sredinu, premesti u drugo mesto rada i uputi na rad kod drugog poslodavca, u toku obavljanja funkcije u sindikatu kao i godinu dana po njenom prestanku.

Sve to pod uslovom da predstavnik zaposlenih postupa u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

U praksi to znači da gazda u sukobu sa predsednikom ili poverenikom sindikata ne bi više mogao da zloupotrebljava rešenja iz Zakona o radu i uručuje mu otkaz zbog navodnog “nanošenja štete, odavanje kompanijskih tajni i narušavanja ugleda poslodavca”.

Veoma često se sindikalci kažnjavaju zbog tih i sličnih stvari a cilj je da se spreči njihovo oglašavanje u javnosti povodom socijalnih borbi koje vode u svojim kolektivima. Treba naglasiti da ostvarivanje pravednog zahteva za izmenu člana 188 neće biti ni malo lak zadatak.

Naime, vlast u Srbiji je 2014. godine takvo rešenje u Zakonu o radu propisala upravo kako bi štitila poslovne interese krupnog kapitala na uštrb prava zaposlenih.

Preduslov za uspeh je odlučna podrška svih sindikalnih centrala ovom zahtevu a ako je potrebno i organizovanje generalnog štrajka kojim bi se taj cilj ostvario.

Izvor: Vebsajt SSSS, 09.11.2021.
Naslov: Redakcija