Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 86/19 i 90/19-ispravka), u članu 19. stav 2. reči: "solemnizuje javni beležnik" zamenjuju se rečima: "je sastavio, potvrdio ili overio javni beležnik, odnosno izvršnih odluka koje je doneo javni beležnik u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja".

Član 2.

U Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A - Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u Tarifnom broju 7, stav 2. reči: "Za žalbu protiv rešenja carinarnice donetom u upravnom postupku" zamenjuju se rečima: "Za žalbu protiv rešenja carinskog organa donetog u upravnom postupku".

Član 3.

U Tarifnom broju 19. dodaje se Napomena, koja glasi:

"NAPOMENA:

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog tarifnog broja:

1) za rešenje po zahtevu za brisanje iz registra javnih skladišta za poljoprivredne proizvode

550

2) za zahtev za brisanje objekata iz registra odobrenih objekata za obavljanje delatnosti klanja životinja, obrade, prerade i skladištenja proizvoda životinjskog porekla, higijene hrane za životinje, sakupljanja, prerade i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i objekata za punjenje i pakovanje meda i brisanje iz registra objekata koji obavljaju veterinarsku delatnost, proizvodnju i promet lekova na veliko i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini i usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

550ˮ.

Član 4.

U Tarifnom broju 25. reči: "registar stalnih veštaka, odnosno tumača", na oba mesta, zamenjuju se rečima: "registar, evidenciju ili imenik nosilaca pravosudnih profesija".

Član 5.

U Tarifnom broju 43a dodaje se Napomena, koja glasi:

"NAPOMENA:

Za ponovno dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja iz tač. 1)-6) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja ovlašćenja, naplaćuje se taksa u visini od 30% takse propisane tač. 1)-6) ovog tarifnog broja.ˮ.

 

Član 6.

Tarifni broj 43đ menja se i glasi:

"Tarifni broj 43đ

Za prijavu za polaganje ispita pripadnika dobrovoljne vatrogasne jedinice

320ˮ.

Član 7.

U Tarifnom broju 46. stav 1. tačka 4) posle reči: "po zahtevu za" dodaju se reči: "davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju, odnosno".

U tački 6) zapeta i reči: "odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara" brišu se.

Član 8.

U Tarifnom broju 58a, posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Za davanje saglasnosti za obavljanje granične carinske kontrole van carinskog područja graničnog prelaza izlaskom ovlašćenog carinskog službenika

6.200ˮ.

Dosadašnji st. 2-5. postaju st. 3-6.

Član 9.

U Tarifnom broju 64a stav 9. iznos: "56.820" zamenjuje se iznosom: "102.400ˮ.

U Napomeni stav 3. tačka 5) reči: "svaku narednu aktivnu supstancu" zamenjuju se rečima: "svaki naredni usev".

U stavu 4. tačka 2) reči: "procena efikasnosti i dodatnih podataka," brišu se.

Dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka za svaki navedeni usev uvećava se po proceni za

10.110.

U stavu 6. tačka 2) posle reči: "podataka" dodaju se reči: "za svaki navedeni usev".

Član 10.

U Tarifnom broju 64ž tačka 3) reči: "preko 200" zamenjuju se rečima: "od 201 do 300".

Dodaje se tačka 4), koja glasi:

"4) objekte udaljene preko 300 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

6.060".

Član 11.

U Tarifnom broju 64z tačka 3) reči: "preko 200" zamenjuju se rečima: "od 201 do 300".

Dodaje se tačka 4), koja glasi:

"4) objekte udaljene preko 300 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

17.170.

Član 12.

Tarifni broj 64i menja se i glasi:

"Tarifni broj 64i

Za izvršene službene kontrole hrane biljnog porekla, mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla pri uvozu, i to:

 

1) za zahtev za službenu kontrolu pošiljke hrane biljnog porekla, mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla (pregled i uzorkovanje pošiljke)

1.520

2) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: senf; čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem proizvodi sa pirinčem; kikiriki buter; nadev od maka; pšenični gluten; bombonski proizvodi (draže bombone sa jezgrom lešnika, cerealija, suvog grožđa); uljano seme (suncokreta, uljane repice i lana) namenjeno za proizvodnju ulja; fini pekarski proizvodi od kikirikija (uključujući snek proizvode); jezgra kajsije, breskve, nektarine, šljive; pinjoli; semenke maka, susama i bundeve; sirovi kikiriki sa i bez ljuske; sirovi pistaći u ljusci; uljano seme soje namenjeno za proizvodnju ulja; skrob od krompira i njegovi proizvodi; niskoalkoholna pića, osim pića sa voćnim sokom od jabuke i kruške; voćni destilati, osim voćnih destilata od jabuke i kruške; višnje u etanolu; rogač; namaz od leblebija-humus

10.110

3) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: šećer za ljudsku upotrebu, prašak za pecivo i puding, pekarski kvasac, etil alkohol, sirće, sirćetna kiselina prehrambenog kvaliteta; belančevinasti proizvodi od povrća i njihove mešavine za prehrambenu industriju

5.400

4) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: pečurke i proizvodi od pečuraka; margarin i drugi masni namazi; fini pekarski proizvodi (uključujući snek proizvode) od krompira i pirinča; čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem proizvodi bez dodataka; mlečna čokolada bez punjenja; mlečna čokolada sa punjenjem, osim punjenja sa persipan, marcipan i nugat masom; brezina voda i javorov sirup

7.000

5) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: rezano voće i povrće; klice (spremne za konzumiranje); majonez i srodni proizvodi; bambusovi izdanci; belančevinasti proizvodi i njihove mešavine za prehrambenu industriju, osim pšeničnog glutena i belančevina od povrća; bombone sa voćnim punjenjem; ostali bombonski proizvodi; alkoholna pića; prehrambeni i poljoprivredni proizvodi na drugom mestu nepomenuti

11.120

6) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sledećih grupa proizvoda: sirovo ulje; osvežavajuća bezalkoholna pića; vino; jestivo kukuruzno ulje; zaslađeni kesten pirei; voćni sokovi, uključujući i rekonstituisane, osim nepasterizovanih voćnih sokova spremnih za konzumiranje; voćni nektari i srodni proizvodi, uključujući i rekonstituisane; voćni sokovi u prahu (dehidrirani voćni sokovi); nepasterizovani voćni sokovi spremni za konzumiranje; čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem proizvodi sa jezgrastim i orašastim plodovima, suvim voćem (osim suvog grožđa) i kikirikijem; mlečna čokolada sa punjenjem od persipan, marcipan i nugat mase; pirinač, oljuštena zrna; voćna vina, osim vina od jabuke i kruške; šira; niskoalkoholna pića od jabuke i kruške; voćni destilati od jabuke i kruške; supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi (zaprška, smeše za prehrambene proizvode i slični proizvodi)

12.640

7) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sledećih grupa proizvoda: fini pekarski proizvodi (uključujući snek proizvode), osim onih od kukuruza, pirinča, kikirikija i krompira; začini; čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem proizvodi sa suvim grožđem; skrob i proizvodi od skroba od pšenice i kukuruza; voćna vina od jabuke i kruške

16.180

8) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za grupe proizvoda: fini pekarski proizvodi (uključujući snek proizvode) od kukuruza, hrana za životinje biljnog porekla

19.710

9) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: voće i povrće osim semenki maka, bundeve i susama i rogača i bez sirovog kikirikija sa i bez ljuske i pistaća u ljusci; pivo; surogati kafe od žitarica i ekstrati surogata kafe od žitarica i njihovi proizvodi sa i bez dodatnog mleka i šećera; žita neprerađena (žitarice koje nisu bile podvrgnute nikakvoj mehaničkoj ni toplotnoj obradi osim sušenja, čišćenja i razvrstavanja), osim pirinča; mlinski proizvodi, uključujući proizvode od pirinča; pekarski proizvodi, gotovi proizvodi od žita (žita za doručak), testa i testenine; hmelj i proizvodi od hmelja; sirova kafa i sirova kafa bez kofeina; proizvodi od kafe sa i bez dodatnog mleka i šećera (pržena kafa i ekstrakti kafe, kapućino i ostali proizvodi); čaj, biljni čaj i njihovi proizvodi; polugotova jela i list vinove loze u svim oblicima; biljna vlakna (inulinska i ostala vlakna); kora od pomorandže; zrna kakaa; šećerna repa

25.780

10) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za grupe proizvoda: maslinovo ulje, jestivo i ulje od komine masline, jestivo; proizvodi od voća i povrća, uključujući čips od voća i povrća; voćni džemovi; ekstra džemovi; želei; ekstra želei; marmelada; pekmezi; namazi od voća i povrća; paste od voća i povrća; termostabilni filovi od voća i povrća za prehrambenu industriju; proizvodi od kokosa (kokosovo brašno, kokosovo mleko, kokosova voda, kokosov-palmin šećer, kopra (osušeno jezgro kokosa); proizvodi od soje (smrznute mahune od soje, ljuspice i komadići soje, tofu, pasta od soje, napici od soje)

31.000

11) za laboratorijsko ispitivanje porekla etanola u rakijama voća

32.400

NAPOMENA:

Iznos takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se za vagonske, kamionske, kontejnerske i avionske pošiljke do 20 tona, za brodske pošiljke do 100 tona i denčane pošiljke do pet koleta, a za svaku narednu tonu ili koleto iznos se uvećava po toni, odnosno koletu, za 60 dinara, a najviše 4.000 dinara.

Ako se pregled i uzorkovanje obavlja u toku noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana), nedeljom i u dane državnih praznika, iznos takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja se uvećava 100%.".

 

Član 13.

U Tarifnom broju 71. tačka 4) reči: "po zahtevu za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj mediciniˮ zamenjuju se rečima: "po zahtevu za utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti veterinarskih apoteka i upis u registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti.ˮ.

Član 14.

U Tarifnom broju 91a stav 1. posle reči: "10 ari" dodaju se reči: "ili promenu namene šume i šumskog zemljišta u svojini sopstvenika u površini do 50 ari, koje se u službenoj evidenciji vodi kao šuma i šumsko zemljište, a koristi se za poljoprivrednu proizvodnju", a iznos: "1.370" zamenjuje se iznosom: "3.000".

Član 15.

Posle Tarifnog broja 91a dodaju se tarifni br. 91b-91z, koji glase:

"Tarifni broj 91b

Za zahtev za utvrđivanje visine naknade za promenu namene šume i šumskog zemljišta u slučajevima: kada je to utvrđeno planom razvoja šumske oblasti; ako to zahteva opšti interes utvrđen posebnim zakonom ili aktom vlade; radi izgradnje objekata za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za te namene manja od 15 ha.

7.600

Tarifni broj 91v

Za zahtev za odobrenje seče stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta šumskog drveća

5.000

Tarifni broj 91g

Za zahtev za davanje saglasnosti na projekat izvođenja radova koji menjaju vodni režim u šumi

5.000

Tarifni broj 91d

Za zahtev za davanje saglasnosti na sanacioni plan

17.000

Tarifni broj 91đ

Za zahtev za davanje saglasnosti na Projekat rekultivacije

16.000

Tarifni broj 91e

Za zahtev za davanje saglasnosti na planski dokument gazdovanja šumama, i to:

 

1) za zahtev za davanje saglasnosti na osnovu gazdovanja šumama

40.000

2) za zahtev za davanje saglasnosti na izmenu i dopunu osnove odnosno programa gazdovanja šuma

20.000

3) za zahtev za davanje saglasnosti na Privremeni program gazdovanja šumama

20.000

Tarifni broj 91ž

Za zahtev za davanje saglasnosti na planska dokumenta u oblasti lovstva, i to:

1) za davanje prethodne saglasnosti na lovnu osnovu, program gazdovanja za ograđeni deo lovišta i program naseljavanja divljači

24.000

2) za davanje prethodne saglasnosti na izmenu i dopunu (reviziju) lovne osnove, program gazdovanja za ograđeni deo lovišta i program naseljavanja divljači

15.500

Tarifni broj 91z

Za zahtev za davanje saglasnosti na akte korisnika lovišta

3.000".

Član 16.

U Tarifnom broju 98. stav 6. iznos: "12.860" zamenjuje se iznosom: "8.000ˮ.

Član 17.

U Tarifnom broju 108, u Napomeni dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

"Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.

Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 25%.".

Član 18.

U Tarifnom broju 117. dodaje se Napomena, koja glasi:

"NAPOMENA:

Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.".

 

Član 19.

U Tarifnom broju 125. dodaje se Napomena, koja glasi:

"NAPOMENA:

Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva i elektronskog izdavanja akta nadležnog organa, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.".

 

Član 20.

U Tarifnom broju 126, u Napomeni dodaje se stav 2, koji glasi:

"Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva i elektronskog izdavanja akta nadležnog organa, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.".

Član 21.

U Tarifnom broju 131. stav 3. iznos: "21.990" zamenjuje se iznosom: "41.620".

Član 22.

Posle Tarifnog broja 134lj dodaje se Tarifni broj 134m, koji glasi:

"Tarifni broj 134m

Za prigovor na prijavu žiga

18.740.

Član 23.

U Tarifnom broju 135. stav 3. posle tačke 1g) dodaju se tač. 1d) i 1đ) koje glase:

"1d) za odobrenje za istraživanje geotermalnih resursa

33.420

1đ) za odobrenje za inženjerskogeološka-geotehnička istraživanja

33.420".

Tačka 5v) briše se.

Tačka 5g) menja se i glasi:

"5g) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova

101.870.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a), koja glasi:

"7a) za izdavanje odobrenja za probni rad rudarskih objekata

38.190".

Posle tačke 14b) dodaje se tačka 14v), koja glasi:

"14v) za izdavanje odobrenja za upravljanje rudarskim otpadom

95.480".

Član 24.

Tarifni broj 135a menja se i glasi:

"Tarifni broj 135a

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

28.640

(2) preko 5 l/sekundi do 50 l/sekundi

42.970

(3) preko 50 l/sekundi

57.290

2) mineralne i termalne vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

47.740

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

57.290

(3) preko 10 l/sekundi

76.680.

Član 25.

Tarifni broj 135b menja se i glasi:

"Tarifni broj 135b

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

52.510

(2) preko 5 l/sekundi do 50 l/sekundi

57.290

(3) preko 50 l/sekundi

76.380

2) mineralne i termalne vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

57.290

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

62.060

(3) preko 10 l/sekundi

76.380.

Član 26.

U Tarifnom broju 135v iznos: "60.140" zamenjuje se iznosom: "33.420".

Član 27.

Posle Tarifnog broja 135v dodaju se tarifni br. 135g i 135d, koji glase:

"Tarifni broj 135g

Za zahtev za odobrenje eksploatacionog prostora i količinu rezervi i/ili resursa podzemnih voda i geotermalnih resursa

33.420

Tarifni broj 135d

Za zahtev za produženje roka važenja odobrenja za eksploatacioni prostor

23.870.

Član 28.

U Tarifnom broju 143. st. 3. i 4. brišu se.

Član 29.

U Tarifnom broju 147. stav 3. briše se.

Dosadašnji st. 4-6. postaju st. 3-5.

Član 30.

U članu 162a st. 10-13. posle reči: "Za", na početku svakog stava, dodaju se reči: "polaganje ispita i".

U st. 15-20. posle reči: "Za", na početku svakog stava, dodaju se reči: "polaganje ispita i".

Član 31.

U Tarifnom broju 179. u st. 1. i 2. reči: "tradicionalne", na oba mesta, zamenjuju se rečju: "komplementarne".

Dodaje se stav 3, koji glasi:

"Za zahtev za prethodni postupak procene kvaliteta KME zdravstvenih radnika u oblasti komplementarne medicine

3.540".

Član 32.

Posle Tarifnog broja 179. dodaje se Tarifni broj 179a, koji glasi:

"Tarifni broj 179a

Za zahtev za izdavanje dozvola za korišćenje nove zdravstvene tehnologije

3.540".

Član 33.

U Tarifnom broju 182. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

"Za upis u registar proizvođača aktivnih supstanci, po zahtevu

10.000

Za upis u registar laboratorija koje vrše laboratorijska ispitivanja (u skladu sa smernicama dobre laboratorijske prakse), po zahtevu

10.000".

U Napomeni stav 1. menja se i glasi:

"Za rešenje za dopunu dozvole, koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz ovog tarifnog broja, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

"Za rešenje za izmenu dozvole koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz ovog tarifnog broja

550".

Član 34.

U Tarifnom broju 185a stav 1. dodaje se tačka 11), koja glasi:

"11) izdavanje licence za predavača-ispitivača prve pomoći

1.920".

Dodaje se Napomena, koja glasi:

"NAPOMENA:

Za zahtev zdravstvene ustanove iz tačke 1) ovog tarifnog broja, privatne prakse iz tačke 3) i organizacione jedinice fakulteta zdravstvene struke za proširenje delatnosti plaća se 50% takse propisane u tački 1), odnosno tački 3) ovog tarifnog broja.

Za potvrđujuće rešenje, po zahtevu stranke plaća se 50% takse propisane tač. 1-10. ovog tarifnog broja.".

Član 35.

U Tarifnom broju 215b stav 3. tačka 1) menja se i glasi:

"1) za izvod iz lista nepokretnosti Geodetskog katastarskog informacionog sistema, po nepokretnosti

540".

Dodaje se tačka 1a), koja glasi:

"1a) za izvod iz lista nepokretnosti Geodetskog katastarskog informacionog sistema, u formi originalnog elektronskog dokumenta, po nepokretnosti

540".

U Napomeni dodaje se stav 17, koji glasi:

"Ako se zahtev za spise i radnje iz ovog tarifnog broja podnosi elektronskim putem, taksena obaveza za taj zahtev i spise i radnje koji se u skladu sa tim zahtevom donose, odnosno vrše nastaje po njihovom izdavanju.".

Član 36.

U Tarifnom broju 215đ, u Napomeni stav 1. menja se i glasi:

"Obračun visine takse u ovom tarifnom broju vrši se srazmerno jedinici mere (snimak, decimetarski kvadrat, km2, list karte), s tim da ukupno obračunata taksa ne može biti manja od propisane takse za jedinicu mere.".

Član 37.

U Tarifnom broju 215e stav 5. u uvodnoj rečenici posle reči: "rasterskih" dodaje se reč: "(georeferenciranih)".

Član 38.

U Tarifnom broju 215ž stav 1. dodaju se tač. 42)-45), koje glase:

42) Zapadna Srbija, turistička karta, P1:215 000

200

43) Južna Srbija, turistička karta, P1:215 000

200

44) Vojvodina, turistička karta, P1:300 000

200

45) Istočna Srbija, turistička karta, P1:215000

100".

U stavu 4. dodaje se tačka 3), koja glasi:

"3) geografski atlas za osnovnu i srednje škole:

 

(1) do 50 primeraka, po primerku

650

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

630

(3) preko 100 primeraka, po primerku

610".

Član 39.

U Tarifnom broju 215i stav 1. menja se i glasi:

"Za pristup podacima katastra nepokretnosti putem interneta - uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti (pretplatnički servis), i to:

 

1) od 0 do 20 upita mesečno

2.200

2) za svaki naredni upit, po upitu

110".

U stavu 2. tačka 9) briše se.

U stavu 3. reči: "po pretplati i opštini (gradskoj opštini)" zamenjuju se rečima: "pretplata za jednu opštinu (gradsku opštinu)".

U Napomeni posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja uvećava se po opštini (gradskoj opštini) za 100 dinara.".

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 5, menja se i glasi:

"Ne plaća se taksa za servise nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka za registar prostornih jedinica, kao i za DOWNLOAD servis NIGP-a za šifarnik Adresnog registra za teritoriju Republike, kao i za nomenklaturu statističkih jedinica.".

Član 40.

Tarifni broj 215l briše se.

Član 41.

U Tarifnom broju 215lj dodaje se tačka 3a), koja glasi:

"3a) za geodetsku licencu I reda i pečat, za lica kojim je prethodno izdata geodetska licenca II reda

9.260".

Član 42.

Tarifni broj 215m menja se i glasi:

"Tarifni broj 215m

Za angažovanje stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda, i to:

 

1) za izradu programa komasacije, po satu

2.130

2) za izradu idejnih i glavnih projekta, po satu

2.130

3) za stručnu kontrolu idejnog projekta, po zaposlenom, po satu

2.130

4) za tehničku kontrolu glavnog projekta, po satu

2.130

5) za stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti osnovnih geodetskih radova, topografskog premera i gravimetrijskog premera, po satu

2.090

6) za stručnu obuku iz oblasti premera i katastra, po zaposlenom, po satu

3.230

7) za stručnu obuku iz oblasti primene GNSS tehnologije, po satu

3.770

8) za konsultantske usluge, po satu

2.130

9) za izradu programa geofizičkih radova (oblast geomagnetizam, elektromagnetizam i aeronomija), po satu

1.420

10) za tehničku kontrolu programa geofizičkih radova, po satu

2.130

11) za pregled i nadzor programa geofizičkih radova, po satu

2.130

12) za pregled i nadzor radova u oblasti državnog geomagnetskog premera, po satu

2.130

13) za ostale poslove koji se obavljaju na terenu, po satu

920

14) za ostale poslove koji se obavljaju u kancelariji, po satu

360

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

 

Pod obukom iz tačke 6) ne podrazumeva se obuka izvršena preko Nacionalne akademije za javnu upravu.

 

Pod poslovima iz tač. 13) i 14) ne podrazumeva se stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti premera i katastra, kao ni pregled i prijem geodetskih radova u oblasti premera i katastra.".

 

Član 43.

Posle Tarifnog broja 230. dodaje se Tarifni broj 231, koji glasi:

"Tarifni broj 231.

Za polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

10.600".

Član 44.

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze.

Član 45.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2021. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2021. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 46.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1)         člana 6. Pravilnika o načinu i postupku upisa, sadržaju prijave i troškovima upisa u registar proizvođača aktivnih supstanci ("Službeni glasnik RSˮ, broj 4/11);

2)         člana 6. Pravilnika o načinu upisa, sadržaju prijave i troškovima upisa u registar laboratorija koje vrše laboratorijska ispitivanja ("Službeni glasnik RSˮ, broj 4/11).

Član 47.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

• Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

            Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, izmeni spisa i radnji, odnosno prestanku osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa, a koje su inicirane od strane nadležnih organa.

            Takođe, predlaže se dopuna ovog zakona radi usaglašavanja sa odredbama člana 17. st. 1. i 2. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09...31/19 - u daljem tekstu: Zakon o budžetskom sistemu), kojima je propisano da se takse mogu uvoditi samo zakonom kojim se može propisati njihova visina ili se tim zakonom može dati pravo organu lokalne vlasti da utvrdi njihovu visinu, a da se izuzetno posebnim zakonom može dati pravo korisniku javnih sredstava koji nije korisnik sredstava budžeta Republike Srbije da utvrdi visinu takse za javne usluge koje pruža.

Pored navedenog u periodu od poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr.zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-ispravka, 50/18-dr. propis, 95/18, 38/19-dr. propis, 86/19, 90/19-ispravka i 98/20-dr. propis) - u daljem tekstu: Zakon), donet je određeni broj propisa u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se plaćaju republičke administrativne takse.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su i u potrebi usklađivanja sa Programom za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative "e-Papirˮ za period 2019-2021. godine (u daljem tekstu: Program "e-Papirˮ) i Akcionim planom za sprovođenje programa koji je Vlada usvojila 11. jula 2019. godine.

 S tim u vezi, određeni broj organa dostavio je inicijative za izmenu i dopunu Zakona, i to: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zavod za intelektualnu svojinu, Ministarstvo zdravlja, Republički geodetski zavod, kao i organizacione jedinice Ministarstva finansija - Uprava carina i Uprava za sprečavanje pranja novca.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija predlaže da se za davanje mišljenja o identifikaciji robe - potrebi kontrole spoljne trgovine - za pravno lice i preduzetnika umanji iznos takse iz Tarifnog broja 98. stav 6. radi usklađivanja sa stvarnim troškovima te usluge, imajući u vidu da je pojednostavljen administrativni postupak i da se ne daje mišljenje o primeni propisa, već samo utvrđuje da li je za konkretnu robu potrebna dozvola (daje se mišljenje da dozvola nije potrebna, odnosno ako je potrebna dozvola podnosilac se upućuje na dalji postupak). Navedenim predlogom se postiže usklađivanje sa Programom "e-Papirˮ.

Ministarstvo rudarstva i energetike predložilo je da se briše taksa iz Tarifnog broja 135. stav 3. tačka 5v) i izmeni taksa iz tačke 5g) istog Tarifnog broja radi spajanja sa istom. Navedene izmene su predložene na osnovu praktične primene koja je pokazala da zahteve za izgradnju rudarskih objekata, izvođenje rudarskih radova i izgradnju rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova treba spojiti u jednu taksu.

 Pored toga, predložena je izmena Tarifnog broja 135a s obzirom da je neophodno promeniti raspone u količini voda za koje se naplaćuje taksa i izvršiti smanjenje trenutno propisanih taksi iz razloga što se obim posla službenika smanjio usled napretka digitalnih tehnologija. Pored običnih i mineralnih voda posebno se navode i termalne vode radi usklađivanja sa članom 3. stav 1. tačka 4) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RSˮ br. 101/15 i 95/18-dr. Zakon - u daljem tekstu: Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima). U Tarifnom broju 135b predlaže se razdvajanje taksi za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda prema tipu voda kao i prema količini vode koja se overava u skladu sa praktičnom primenom koja je pokazala da se obim posla prilikom izdavanja rešenja razlikuje u zavisnosti od tipa i količina vode, kao i obima investicija. Takođe, s obzirom da se radi o obnovljivom izvoru energije, predloženo je smanjenje takse za zahtev za utvrđivanje i overu geotermalnih resursa iz Tarifnog broja 135v, radi podsticanja korišćenja obnovljivih izvora energije i dostizanja ciljeva definisanih Nacionalnim akcionim planom za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije ("Službeni glasnik RSˮ, br. 53/13).

 Predložene su nove takse u Tarifnom broju 135. (za odobrenje za istraživanje geotermalnih resursa, za inženjerskogeološka-geotehnička istraživanja) shodno čl. 31. i 34. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Pored toga, predložena je i nova taksa za izdavanje odobrenja za probni rad rudarskih objekata na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kao i nova taksa za izdavanje odobrenja za upravljanje rudarskim otpadom radi usklađivanja sa članom 144. stav 1. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Takođe je predloženo uvođenje nove takse za zahtev za produženje roka važenja odobrenja za eksploatacioni prostor shodno članu 61. stav 2. tačka 3) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

 Na osnovu inicijative Ministarstva zdravlja predložene su nove takse u Tarifnom broju 179. za zahtev za prethodni postupak procene kvaliteta KME zdravstvenih radnika u oblasti komplementarne medicine na osnovu člana 139. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RSˮ, br. 25/19) i člana 11. i Obrasca 2. Pravilnika o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine ("Službeni glasnik RSˮ, br. 1/20).

Predloženo da se u Tarifnom broju 182. u Napomeni izvrši preciziranje u smislu da se za svako sledeće rešenje iz ovog Tarifnog broja plaća taksa umanjenja za 50% od propisane odgovarajuće takse kada se radi o dopuni dozvole.

Takođe, predloženo je da se propiše posebna taksa za izmenu dozvole koja se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje u iznosu od 550 dinara zbog jednostavne procedure koja ne podrazumeva izlazak na teren već samo izmenu podataka u dozvoli (npr. izmenu poslovnog imena nosioca dozvole, izmenu sedišta). Navedenim se vrši značajno smanjenje visine takse koja se do sada plaćala za izmenu dozvole. Predloženim smanjenjima taksi vrši se usklađivanje sa Programom "e-papir" s obzirom da je utvrđeno da je visina takse koja se do sada naplaćivala bila neprimerena stvarnim troškovima predmetne usluge.

 Takođe je predložena nova taksa u Tarifnom broju 185a za izdavanje licence za predavača-ispitivača prve pomoći prema članu 242. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RSˮ, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-US, 55/14, 96/15-dr. Zakon, 9/16-US, 24/18, 41/18, 41/18-dr. Zakon, 87/18 i 23/19).

Predloženo je da se ovim zakonom propišu i takse za upis u registar proizvođača aktivnih supstanci, kao i taksa za upis u registar laboratorija koje vrše laboratorijska ispitivanja koja su do sada bila propisana Pravilnikom o načinu i postupku upisa, sadržaju prijave i troškovima upisa u registar proizvođača aktivnih supstanci ("Službeni glasnik RSˮ, br. 4/11) i Pravilnikom o načinu i postupku upisa, sadržaju prijave i troškovima upisa u registar laboratorija koje vrše laboratorijska ispitivanja ("Službeni glasnik RSˮ, br. 4/11). Navedenim se vrši usklađivanje sa članom 17. Zakona o budžetskom sistemu.

Takođe, predložene su nove takse u Tarifnom broju 185a za zahteve koje podnose zdravstvene ustanove iz tačke 1, privatne prakse i organizacione jedinice fakulteta zdravstvene struke za proširenje delatnosti, kao i takse za potvrđujuće rešenje, po zahtevu stranke.

 Na inicijativu Zavoda za intelektualnu svojinu predlaže se smanjenje taksi za 15% za zahtev za razdvajanje prijave žiga iz Tarifnog br. 108, za zahtev za razdvajanje žiga iz Tarifnog broja 117, kao i takse za izdvojeni žig, odnosno izdvojene žigove, takse za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence, odnosno zaloge ili drugih prava patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava iz prijave za priznavanje patenta, malog patenta ili topografije, kao i takse za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna iz Tarifnog broja 125, kao i takse za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, takse za zahtev za donošenje rešenja koje se odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznavanje žiga, odnosno dizajna iz Tarifnog broja 126. Pored toga, predlaže se i smanjenje takse za izdvojenu prijavu za priznavanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznavanje žiga za 25% iz Tarifnog broja 108, u slučaju kada se isti podnose elektronskim putem, jer se radi o pojednostavljenju administrativnog postupka. Predloženim smanjenjima taksi vrši se usklađivanje sa Programom "e-papir".

Takođe, predloženo je da se poveća taksa za zahtev za davanje saglasnosti na predlog tarife naknada koje predlažu organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava iz Tarifnog broja 131. stav 3. zbog izmene postupka za izdavanje saglasnosti shodno izmenama Zakona o autorskim i srodnim pravima ("Službeni glasnik RSˮ, br. 104/09....66/19).

U Tarifnom broju 7. stav 2, na inicijativu Uprave carina, izvršeno je usklađivanje sa Carinskim zakonom ("Službeni glasnik RSˮ, br. 95/18 i 91/19-dr. zakon) i izmenama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima ("Službeni glasnik RSˮ, br. 39/19 i 8/20) imajući u vidu da i Uprava carine i carinarnica sprovode odgovarajuće postupke (prethodno su bile nadležne carinarnice), pa je i za postupanje po žalbi na rešenja doneta u tim postupcima neophodno koristiti širi pojam carinski organ (umesto carinarnica). Pored toga, predlaže se nova taksa za davanje saglasnosti za obavljanje granične carinske kontrole van carinskog područja graničnog prelaza izlaskom ovlašćenog carinskog službenika, imajući u vidu da shodno odredbama čl. 13. i 35. stav 2. Zakona o graničnoj kontroli ("Službeni glasnik RSˮ, br. 24/18), ako postoje uslovi za primenu zakona u vazdušnom i vodnom saobraćaju, i po odobrenju organa uprave nadležnog za poslove carina i drugih nadležnih organa, izuzetno na zahtev stranke, granične provere se mogu obaviti izuzetno van područja graničnog prelaza (na aerodromima koji nisu otvoreni za međunarodni saobraćaj i heliodromima), u kom slučaju troškovi granične provere padaju na teret stranke. Visina takse utvrđena je u skladu sa metodologijom iz Pravilnika o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge ("Službeni glasnik RSˮ, br. 14/13, 25/13 - ispravka, 99/13, u daljem tekstu: Pravilnik).

Na inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova vrši se usaglašavanje sa Pravilnikom o načinu sprovođenja stručne obuke i polaganja ispita pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica ("Službeni glasnik RSˮ, br. 83/20). S tim u vezi, brisane su takse iz Tarifnog broja 43đ, i to: taksa za prijavu za sprovođenje obuke pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imajući u vidu da predmetne vrste obuke vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom, kao i takse za prijavu za sprovođenje obuke i polaganje stručnog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara s obzirom da ta vrsta obuke nije propisana navedenim Pravilnikom. Pored navedenog, predložena je izmena u Napomeni uz Tarifni broj 43a u smislu smanjenja propisanih taksi za 30% za obavljanje obuke lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja iz tač. 1)-6) navedenog tarifnog broja nakon isteka roka važenja ovlašćenja, imajući u vidu da se radi o jednostavnijem postupanju prilikom obnove ovlašćenja. Visina takse je utvrđena primenom metodologije iz Pravilnika.

 Pored toga, u Tarifnom broju 46. tačka 4) precizira se da se taksa po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja naplaćuje za davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju, a u Tački 6) istog tarifnog broja briše se taksa po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara s obzirom da je za navedeni postupak taksa propisana Tarifnim brojem 47b.

Na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, vrši se usaglašavanje sa Zakonom o javnim putevima ("Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13) i Uredbom o kategorizaciji puteva. S tim u vezi, briše se taksa iz Tarifnog broja 143. stav 3. za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu, s obzirom da su prestale da važe Odluka o utvrđivanju magistralnih puteva ("Službeni list SFRJˮ, br. 39/84 i 4/87) i Odluka o utvrđivanju regionalnih puteva ("Službeni glasnik SRSˮ, br. 20/76 i 14/77 i "Službeni glasnik RSˮ, br. 35/91) a mreža puteva je kategorisana na puteve I i II reda. Takođe, briše se taksa iz stava 4. istog Tarifnog broja za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto radi usklađivanja sa članom 6. stav 5. Zakona o putevima ("Službeni glasnik RSˮ, br.41/18 i 95/18) prema kome Ministarstvo izdaje opštini, odnosno gradu predmetnu saglasnost a isti su oslobođeni plaćanja republičke administrativne takse.

Predloženo je i brisanje takse iz Tarifnog broja 147. stav 3. za rešenje po zahtevu za produžavanje roka važenja izdatog rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima, s obzirom da je članom 158. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RSˮ, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-US, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 87/18 i 23/19) propisano da Ministarstvo izdaje rešenje na osnovu analize saobraćajnog projekta, a da se prilikom produženja roka važenja rešenja ne vrši ponovna provera prethodno dostavljenog saobraćajnog projekta. Za navedenu radnju će se plaćati taksa iz Tarifnog broja 9. Zakona.

Predložene su izmene naziva propisanih taksi u Tarifnom broju 162a st. 10.-20 radi preciziranja da se postojeće takse odnose na polaganje ispita i rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN.

Na inicijativu Republičkog geodetskog zavoda izvršeno je preciziranje da se u postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova isprave koje sastavljaju, potvrđuju ili overavaju javni beležnici, odnosno izvršne odluke koje donose, u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja ne smatraju postupkom koji se vodi po službenoj dužnosti.

U Tarifnom broju 215b predloženo je da se taksa za izdavanje lista nepokretnosti ne razlikuje u zavisnosti od broja strana, s obzirom da se list nepokretnosti izdaje iz centralnog registra katastra nepokretnosti, po nepokretnosti. Predložena je taksa u istom iznosu i za list nepokretnosti u formi originalnog elektronskog dokumenta, po nepokretnosti. U Napomeni uz navedeni Tarifni broj predloženo je da za spise i radnje podnete elektronskim putem, taksena obaveza nastaje po njihovom izdavanju. U Napomeni uz Tarifni broj 215đ predloženo je da se obračun takse vrši srazmerno jedinici mere, s tim da ukupno obračunata taksa ne može biti manja od propisane za jedinicu mere kako bi se pokrili stvarni troškovi pripreme podataka. Izmenom u Tarifnom broju 215e precizira se za šta se naplaćuje taksa, odnosno da ista obuhvata izdavanje i rasterskih - georeferenciranih geografskih, turističkih, istorijskih i nemih karata. U Tarifnom broju 215ž predlaže se propisivanje pet novih taksi za izdavanje novih turističkih karata, odnosno geografskog atlasa za osnovnu i srednje škole a visina taksi je usklađena sa visinom postojećih. U Tarifnom broju 215i predložena je izmena da se za pristup podacima katastra nepokretnosti putem interneta - uvid u bazu podataka do 20 upita mesečno naplaćuje fiksna taksa, imajući u vidu da pravna lica prave manje od 20 upita mesečno a opterećuju infrastrukturu velikim brojem pretraga. Profesionalni korisnici (banke, advokati, agencije za promet nepokretnosti) koji koriste mesečno mnogo više bazu podataka ne bi imali dodatno finansijsko opterećenje. Predloženo je brisanje takse za DOWNLOAD servis nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka - šifarnik Adresnog registra za teritoriju Republike za pristup tom setu podataka kako bi podaci bili dostupni za široku upotrebu organima javne vlasti, privredi i građanima. Takođe je predloženo da se taksa za korišćenje servisa nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka ne plaća za nomenklaturu statističkih jedinica. Pored navedenog, predloženo je i brisanje Tarifnog broja 215l kojima su propisane takse za posebne radove u postupku katastarskog i komasacionog premera iz razloga što na tenderima ne mogu učestvovati državni organi, nenadležnosti Republičkog geodetskog zavoda za veštačenje, odnosno što su određene takse propisane Tarifnim brojem 215b stav 4. tačka 7). Predloženo je propisivanje takse za geodetsku licencu I reda i pečat, za lica kojim je prethodno izdata geodetska licenca II reda. U Tarifnom broju 215m su predložene izmene radi usaglašavanja sa Pravilnikom o sadržini, postupku izrade i donošenja programa komasacije ("Službeni glasnik RSˮ, br. 62/20), čl. 2 i 3. Pravilnika o sadržini tehničke dokumentacije za izvođenje geodetsko-tehničkih radova (projekata) u komasaciji ("Službeni glasnik RSˮ, br. 85/20).

U Tarifnom broju 25, na inicijativu Ministarstva pravde, propisana je taksa za prijave, odnosno rešenja za upis u registar, evidenciju ili imenik svih nosilaca pravosudnih profesija (stalnih veštaka i tumača, javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja, posrednika, javnih beležnika) čime je ujednačena visina takse za registre, evidencije, odnosno imenike za sve pravosudne profesije koje vodi navedeno ministarstvo u trenutno postojećem iznosu. Do sada je posebna taksa bila propisana za prijavu, odnosno rešenje po zahtevu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača.

Predloženo je da se u Tarifnom broju 19. stav 1. propiše umanjenje opšte takse za zahtev za brisanje kada se vrši brisanje iz registra javnih skladišta za poljoprivredne proizvode za 1060, dinara, tako da ista iznosi 550 dinara. Visina takse utvrđena je primenom Pravilnika. Do sada se za postupak brisanja primenjivala opšta taksa za brisanje čiji je iznos veći. Predloženim smanjenjima taksi vrši se usklađivanje sa Programom "e-papir" s obzirom da je utvrđeno da je taksa koja se do sada primenjivala za postupak brisanja (opšta taksa za brisanje) bila neprimerena stvarnim troškovima predmetne usluge.

U Tarifnom broju 64a stav 9. Predloženo je povećanje takse za priznavanje registracije sa 56.200,00 din. na 102.400,00 din. imajući u vidu da se radi o složenom postupku koji zahteva viši nivo znanja i vremena, korišćenje baza podataka Evropske unije, EFSA, EPPO i drugih međunarodnih baza i standarda, s obzirom da se na taj način dobija registracija za sredstvo za zaštitu bilja na osnovu procene, bez izvršenih dodatnih ogleda. Izmene u Napomeni uz navedeni tarifni broj neophodne su kako bi se odvojilo uvećanje takse po usevu, odnosno aktivnoj supstanci u zavisnosti od vrste procene. Naime, kada se vrši procena efikasnosti uvećanje takse je po usevu. Kada se vrši procena aktivne supstance, fizičko hemijskih parametara ili toksikologije taksa se uvećava po aktivnoj supstanci.

U Tarifnom broju 64ž i 64z predlažu se nove, veće takse za zdravstveni pregled matičnjaka vrba i topola i objekata za proizvodnju selekcionisanog, kvalifikovanog i testiranog šumskog semena za tekuću godinu za objekte udaljene preko 300 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada, odnosno za zdravstveni pregled objekata za proizvodnju sadnog materijala šumskog i ukrasnog drveća i žbunja za tekuću godinu. Za postojeće takse se precizira da se odnose na objekte koji su udaljeni 201 do 300 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada.

Predloženim izmenama Tarifnog broja 64i Zakona, kojim su propisane takse za postupak kontrole hrane biljnog porekla, mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla pri uvozu i laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta po određenim grupama proizvoda, određeni proizvodi su drugačije klasifikovani radi usklađivanja sa izmenama propisa o kvalitetu, npr. donošenjem Pravilnika o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 88/17), prestali su da važe Pravilnik o kvalitetu šećera ("Službeni list SRJˮ, br. 7/92 i "Službeni list SCGˮ, br. 56/03-dr. pravilnik i 4/04-dr. pravilnik) i Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe ("Službeni list SRJˮ, br. 33/95i "Službeni list SCGˮ, br. 56/03-dr. pravilnik i 4/04-dr. pravilnik). Usvajanjem Zakona o jakim alkoholnim pićima ("Službeni glasnik RSˮ, br. 92/15) propisane su i kategorije jakih alkoholnih pića. Visine naknada su propisane u zavisnosti od vrste proizvoda koji se ispituju, prema visini troškova ispitivanja za određenu kategoriju/grupu proizvoda i to kao ispitivanja osnovnih parametara bezbednosti i kao dodatna ispitivanja, pri čemu osnovnim parametrima bezbednosti pripadaju i parametri kvaliteta. Takođe, visina takse utvrđena je na osnovu prosečne cene ispitivanja uzoraka hrane i hrane za životinje koje vrše akreditovane laboratorije.

U Tarifnom broju 91a stav 1. predloženo je proširenje naplate takse i za promenu namene šumskog zemljišta do 50 ari koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju, kao i povećanje postojeće takse za zahtev za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šume na površini do 10 ari zbog povećanja stvarnih troškova (izlazak na teren, kontrola dokumentacije, povećanje utroška vremena).

Propisuju se nove takse za podneti zahtev za utvrđivanje visine naknade za promenu namene šume i šumskog zemljišta, za odobrenje seče stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta šumskog drveća, za podneti zahtev za davanje saglasnosti na projekat izvođenja radova koji menjaju vodni režim u šumi, za podneti zahtev za davanje saglasnosti na sanacioni plan, za podneti zahtev za davanje saglasnosti na Projekat rekultivacije, za podneti zahtev za davanje saglasnosti na planski dokument gazdovanja šumama, za zahtev za davanje saglasnosti na izmenu i dopunu osnove odnosno programa gazdovanja šuma, za zahtev za davanje saglasnosti na Privremeni program gazdovanja šumama, za podneti zahtev za davanje saglasnosti na planska dokumenta u oblasti lovstva. Pravni osnov sadržan je u čl. 10, 13, 50, 16, 25 i 118. Zakona o šumama i čl. 49. stav 2. Zakona o divljači i lovstvu. U svim predloženim slučajevima radi se o radnjama organa koji se vrše na zahtev stranke. Visina taksi utvrđena je primenom Pravilnika. Navedene takse ne predstavljaju dodatno opterećenje građanima i privredi s obzirom da se trenutno za davanje saglasnosti na planove (sanacije, rekultivacije) plaća naknada troškova postupka izdavanja saglasnosti.

 Na inicijativu Uprave za sprečavanje pranja novca predložena je nova taksa Tarifnim brojem 231. za polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma radi usklađivanja sa članom 50. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni glasnik RS" br. 113/17 i 91/19). Navedenim se vrši usklađivanje sa članom 17. Zakona o budžetskom sistemu.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona    

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike, i s tim u vezi nema mogućnosti da se problemi reše bez donošenja zakona.

• Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema?

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi Zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Izvršeno je preciziranje da se u postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova isprave koje sastavljaju, potvrđuju ili overavaju javni beležnici, odnosno izvršne odluke koje donose, u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja ne smatraju postupkom koji se vodi po službenoj dužnosti.

Uz član 2.

Ovim članom vrši se usklađivanje sa izmenama Carinskog zakona i izmenama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima imajući u vidu da postupke sprovode i Uprava carina i carinarnice (izmenjena je nadležnost za dodelu statusa Ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) sa nadležne carinarnice na Upravu carina) i donose rešenja, iz kog razloga je neophodno da se navede da je propisana taksa za žalbu protiv nadležnog carinskog organa.

Uz član 3.

Predloženo je da se u Tarifnom broju 19. doda Napomena kojom se propisuje umanjenje takse za zahtev za brisanje iz registra javnih skladišta za poljoprivredne proizvode s obzirom da je pojednostavljena procedura za postupak brisanja pa je opšta taksa za brisanje neprimerena stvarnim troškovima predmetne usluge. Predloženim smanjenjem takse vrši se usklađivanje sa Programom "e-papir".

Uz član 4.

Uređena je taksa za prijavu, odnosno rešenje za upis u registar, evidenciju ili imenik svih nosilaca pravosudnih profesija (stalnih veštaka i tumača, javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja, posrednika, javnih beležnika) u istom iznosu imajući u vidu da te registre, evidencije, odnosno imenike vodi isto ministarstvo. Predloženim ujednačavanjem taksi postiže se i smanjenje za upis u registar ostalih nosilaca pravosudnih organa (osim stalnih veštaka i tumača) kojima se do sada naplaćivala opšta taksa za registraciju.

Uz član 5.

Ovim članom se propisuje smanjenje propisanih taksi za 30% za obavljanje obuke lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja iz tač. 1)-6) navedenog tarifnog broja nakon isteka roka važenja ovlašćenja, imajući u vidu da se radi o jednostavnijem postupanju prilikom obnove ovlašćenja. Visina takse je utvrđena primenom metodologije iz Pravilnika.

Uz član 6.

Brisane su takse iz Tarifnog broja 43đ, i to: taksa za prijavu za sprovođenje obuke pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imajući u vidu da predmetne vrste obuke vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom, kao i takse za prijavu za sprovođenje obuke i polaganje stručnog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara s obzirom da ta vrsta obuke nije propisana navedenim Pravilnikom. Navedenim brisanjima vrši se usaglašavanje sa Pravilnikom o načinu sprovođenja stručne obuke i polaganja ispita pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica.

Uz član 7.

 Izmenama u Tarifnom broju 46. tačka 4) precizira se da se taksa po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja naplaćuje za davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju, a u tački 6) istog tarifnog broja briše se taksa po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara s obzirom da je za navedeni postupak taksa propisana Tarifnim brojem 47b.

Uz član 8.

U ovom članu predlaže se nova taksa za davanje saglasnosti za obavljanje granične carinske kontrole van carinskog područja graničnog prelaza izlaskom ovlašćenog carinskog službenika, imajući u vidu da shodno odredbama čl. 13. i 35. Zakona o graničnoj kontroli ("Službeni glasnik RSˮ, br. 24/18), ako postoje uslovi za primenu zakona u vazdušnom i vodnom saobraćaju, uz odobrenje organa nadležnog za poslove carina i drugih nadležnih organa, izuzetno na zahtev stranke, granične provere mogu obaviti izuzetno van područja graničnog prelaza (na aerodromima koji nisu otvoreni za međunarodni saobraćaj i heliodromima), u kom slučaju troškovi granične provere padaju na teret stranke.

Uz član 9.

U Tarifnom broju 64a stav 9. predloženo je povećanje takse za priznavanje registracije sa 56.200,00 din. na 102.400,00 din. imajući u vidu da se radi o složenom postupku koji zahteva viši nivo znanja i vremena, korišćenje baza podataka Evropske unije, EFSA, EPPO i drugih međunarodnih baza i standarda, što omogućava registraciju za sredstvo za zaštitu bilja na osnovu procene, bez izvršenih dodatnih ogleda. Izmene u Napomeni uz navedeni tarifni broj neophodne su kako bi se odvojilo uvećanje takse po usevu, odnosno aktivnoj supstanci u zavisnosti od vrste procene. Naime, kada se vrši procena efikasnosti uvećanje takse je po usevu. Kada se vrši procena aktivne supstance, fizičko hemijskih parametara ili toksikologije taksa se uvećava po aktivnoj supstanci. Pored toga, izvršena su i odgovarajuća preciziranja grupa proizvoda za koje se vrše laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta, a visina takse opredeljena je u zavisnosti od složenosti ispitivanja i stvarnih troškova.

Uz čl. 10. i 11.

U Tarifnom broju 64ž i 64z predlažu se nove, veće takse za zdravstveni pregled matičnjaka vrba i topola i objekata za proizvodnju selekcionisanog, kvalifikovanog i testiranog šumskog semena za tekuću godinu za objekte udaljene preko 300 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada, odnosno za zdravstveni pregled objekata za proizvodnju sadnog materijala šumskog i ukrasnog drveća i žbunja za tekuću godinu. Navedena taksa se trenutno naplaćuje u istom iznosu za sve objekte udaljenosti preko 201 km Za postojeće takse se precizira da se odnose na objekte koji su udaljeni 201 do 300 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada.

Uz član 12.

Predloženim izmenama Tarifnog broja 64i Zakona, kojim su propisane takse za postupak kontrole hrane biljnog porekla, mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla pri uvozu i laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta po određenim grupama proizvoda, određeni proizvodi su drugačije klasifikovani radi usklađivanja sa izmenama propisa o kvalitetu.

Uz član 13.

Predloženom izmenom u Tarifnom broju 71. stav 1. tačka 4. precizira se da se u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti veterinarskih apoteka i upis u Registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti naplaćuje jedna taksa (do sada su se naplaćivale posebno taksa za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti, odnosno taksa za upis u Registar). Naime, ovom izmenom vrši se ispunjavanje mere iz Programa "e-Papir"s obzirom da je izvršena optimizacija postupka na osnovu koje se donosi jedno rešenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti i upis u registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti i stoga se smanjuju troškovi privrede u iznosu od 1.610 dinara.

Uz čl. 14. i 15.

U Tarifnom broju 91a stav 1. predloženo je proširenje naplate takse i za promenu namene šumskog zemljišta do 50 ari koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju, kao i povećanje postojeće takse za zahtev za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šume na površini do 10 ari zbog povećanja stvarnih troškova (izlazak na teren, kontrola dokumentacije, povećanje utroška vremena).

Propisuju se nove takse za podneti zahtev za za promenu namene šume i šumskog zemljišta u slučajevima: kada je to utvrđeno planom razvoja šumske oblasti; ako to zahteva opšti interes utvrđen posebnim zakonom ili aktom vlade; radi izgradnje objekata za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za te namene manja od 15 ha, za odobrenje seče stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta šumskog drveća, za podneti zahtev za davanje saglasnosti na projekat izvođenja radova koji menjaju vodni režim u šumi, za podneti zahtev za davanje saglasnosti na sanacioni plan, za podneti zahtev za davanje saglasnosti na Projekat rekultivacije, za podneti zahtev za davanje saglasnosti na planski dokument gazdovanja šumama, za zahtev za davanje saglasnosti na izmenu i dopunu osnove odnosno programa gazdovanja šuma, za zahtev za davanje saglasnosti na Privremeni program gazdovanja šumama, za podneti zahtev za davanje saglasnosti na planska dokumenta u oblasti lovstva. Pravni osnov sadržan je u čl. 10, 13, 50, 16, 25 i 118. Zakona o šumama i čl. 49. stav 2. Zakona o divljači i lovstvu. U svim predloženim slučajevima radi se o radnjama organa koji se vrše na zahtev stranke. Predloženom izmenom uvodi se pravna sigurnost i transparentnost prilikom naplate, s obzirom da su se do sada za navedene postupke nadležnog organa naplaćivali troškovi postupka, koji nisu bili propisani aktima. Visina taksi utvrđena je primenom Pravilnika.

Uz član 16.

Smanjen je iznos takse za davanje mišljenja o identifikaciji robe - potrebi kontrole spoljne trgovine - za pravno lice i preduzetnika iz Tarifnog broja 98. stav 6, na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, radi usklađivanja sa stvarnim troškovima te usluge, imajući u vidu da se ne daje mišljenje o primeni propisa, već samo utvrđuje da li je za konkretnu robu potrebna dozvola (daje se mišljenje da dozvola nije potrebna, odnosno ako je potrebna dozvola podnosilac se upućuje na dalji postupak). Navedenim predlogom se postiže usklađivanje sa Programom "e-Papirˮ.

Uz čl. 17-20.

Predlaže se smanjenje taksi za 15% za zahtev za razdvajanje prijave žiga iz Tarifnog br. 108, za zahtev za razdvajanje žiga iz Tarifnog broja 117, kao i takse za izdvojeni žig, odnosno izdvojene žigove, takse za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence, odnosno zaloge ili drugih prava patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava iz prijave za priznavanje patenta, malog patenta ili topografije, kao i takse za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna iz Tarifnog broja 125, kao i takse za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, takse za zahtev za donošenje rešenja koje se odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznavanje žiga, odnosno dizajna iz Tarifnog broja 126. Pored toga, predlaže se i smanjenje takse za izdvojenu prijavu za priznavanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznavanje žiga za 25% iz Tarifnog broja 108, u slučaju kada se isti podnose elektronskim putem. Predloženim smanjenjima taksi vrši se usklađivanje sa Programom "e-papir".

Uz član 21.

Predloženo je da se poveća taksa za zahtev za davanje saglasnosti na predlog tarife naknada koje predlažu organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava iz Tarifnog broja 131. stav 3. zbog izmene postupka za izdavanje saglasnosti shodno izmenama Zakona o autorskim i srodnim pravima ("Službeni glasnik RSˮ, br. 104/09....66/19). Visina takse je utvrđena primenom Pravilnika.

Uz član 22.

Predložena je nova taksa u okviru novog tarifnog broja 134m za prigovor na prijavu žiga usled izmene Zakona o žigovima ("Službeni glasnik RSˮ, br. 6/20) kojim je propisana mogućnost stavljanja prigovora na odbijanje prijave za priznanje žiga u odnosu na deo ili na svu robu ili usluge iz prijave.

Uz član 23.

Predloženo je da se briše taksa iz Tarifnog broja 135. stav 3. tačka 5v) i spoji sa taksom iz tačke 5g) istog Tarifnog broja. Navedene izmene su predložene na osnovu praktične primene koja je pokazala da zahteve za izgradnju rudarskih objekata, izvođenje rudarskih radova i izgradnju rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova treba spojiti u jednu taksu. Pored toga, Predložene su nove takse u Tarifnom broju 135. (za odobrenje za istraživanje geotermalnih resursa, za inženjerskogeološka-geotehnička istraživanja) shodno čl. 31. i 34. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Pored toga, predložena je i nova taksa za izdavanje odobrenja za probni rad rudarskih objekata na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kao i nova taksa za izdavanje odobrenja za upravljanje rudarskim otpadom radi usklađivanja sa članom 144. stav 1. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Takođe je predloženo uvođenje nove takse za zahtev za produženje roka važenja odobrenja za eksploatacioni prostor shodno članu 61. stav 2. tačka 3) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Visina novih taksi utvrđena je primenom Pravilnika.

 Uz čl. 24. i 25.

Izmenama u Tarifnom broju 135a izvršena je promena raspona u količini voda za koje se naplaćuje taksa i smanjenje trenutno propisanih taksi iz razloga što se obim posla službenika smanjio usled napretka digitalnih tehnologija. Pored običnih i mineralnih voda posebno se navode i termalne vode radi usklađivanja sa članom 3. stav 1. tačka 4) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. U Tarifnom broju 135b predlaže se razdvajanje taksi za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda prema tipu voda kao i prema količini vode koja se overava u skladu sa praktičnom primenom koja je pokazala da se obim posla prilikom izdavanja rešenja razlikuje u zavisnosti od tipa i količina vode, kao i obima investicija.

Uz član 26.

Smanjuje se taksa za zahtev za utvrđivanje i overu geotermalnih resursa iz Tarifnog broja 135v, s obzirom da se radi o obnovljivom izvoru energije kao i radi podsticanja korišćenja obnovljivih izvora energije radi dostizanja ciljeva definisanih Nacionalnim akcionim planom za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije.

Uz član 27.

Predlaže se propisivanje novih Tarifnih br. 135b i 135g, kojim se uređuje iznos taksi za zahtev za odobrenje eksploatacionog prostora i količinu rezervi i/ili resursa podzemnih voda i geotermalnih resursa, odnosno za zahtev za produženje roka važenja odobrenja za eksploatacioni prostor radi usklađivanja sa čl. 59. i 61. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Visina taksi utvrđena je primenom Pravilnika.

Uz čl. 28. i 29.

Briše se taksa iz Tarifnog broja 143. stav 3. za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu, s obzirom da su prestale da važe Odluka o utvrđivanju magistralnih puteva i Odluka o utvrđivanju regionalnih puteva a mreža puteva je kategorisana na puteve I i II reda. Takođe, briše se taksa iz stava 4. istog Tarifnog broja za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto radi usklađivanja sa članom 6. stav 5. Zakona o putevima prema kome Ministarstvo izdaje opštini, odnosno gradu predmetnu saglasnost a isti su oslobođeni plaćanja republičke administrativne takse.

Predloženo je i brisanje takse iz Tarifnog broja 147. stav 3. za rešenje po zahtevu za produžavanje roka važenja izdatog rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima, s obzirom da shodno članu 158. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Ministarstvo izdaje rešenje na osnovu analize saobraćajnog projekta, a da se prilikom produženja roka važenja rešenja ne vrši ponovna provera prethodno dostavljenog saobraćajnog projekta. Za navedenu radnju će se plaćati taksa iz Tarifnog broja 9. Zakona (manji iznos od takse koja se briše). Predloženim izmenama vrši se usaglašavanje sa Zakonom o javnim putevima i Uredbom o kategorizaciji puteva.

Uz član 30.

Predložene su izmene naziva propisanih taksi u Tarifnom broju 162a st. 10.-20 čime se vrši preciziranje da se postojeće takse odnose na polaganje ispita i rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN.

Uz član 31.

Predložene su nove takse u Tarifnom broju 179. za zahtev za prethodni postupak procene kvaliteta KME zdravstvenih radnika u oblasti komplementarne medicine na osnovu člana 139. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i člana 11. Pravilnika o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine, Obrasca 2.

Uz član 32.

Za zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje nove zdravstvene tehnologije (tehnologija koja se po prvi put uvodi za korišćenje u Republici Srbiji, odnosno na određenom nivou zdravstvene zaštite) koju podnose nadležnom ministarstvu Zdravstvena ustanova, privatna praksa, proizvođač, odnosno nosilac dozvole za medicinsko sredstvo, predloženo je da se uvede nova taksa. Visina takse utvrđena je primenom Pravilnika i usklađena sa taksom koja se naplaćuje za podnošenje drugih zahteva u oblasti medicine.

Uz član 33.

Predloženo je da se propišu takse za upis u registar proizvođača aktivnih supstanci, kao i taksa za upis u registar laboratorija koje vrše laboratorijska ispitivanja koja su do sada bila propisana Pravilnikom o načinu i postupku upisa, sadržaju prijave i troškovima upisa u registar proizvođača aktivnih supstanci i Pravilnikom o načinu i postupku upisa, sadržaju prijave i troškovima upisa u registar laboratorija koje vrše laboratorijska ispitivanja. Navedenim se vrši usklađivanje sa članom 17. Zakona o budžetskom sistemu. Precizira se da se umanjenje od 50% odnosi isključivo za dopunu dozvole. Takođe se propisuje posebna taksa za izdavanje rešenja za imenu dozvole i time vrši značajno smanjenje takse koja se plaćala kao za dopunu dozvole. Predloženim smanjenjem taksi vrši se usklađivanje sa Programom "e-papir".

Uz član 34.

Predložena nova taksa u Tarifnom broju 185a za izdavanje licence za predavača-ispitivača prve pomoći prema članu 242. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Visina takse utvrđena je u skladu sa Pravilnikom.

Pored toga, propisuju se smanjenja taksi iz Tarifnog broja 185a za 50% za zahtev zdravstvene ustanove iz tačke 1, privatne prakse i tačke 3. i organizacione jedinice fakulteta zdravstvene struke za proširenje delatnosti, kao i takse za potvrđujuće rešenje, po zahtevu stranke.

Uz čl. 35-42.

U Tarifnom broju 215b predloženo je da se taksa za izdavanje lista nepokretnosti ne razlikuje u zavisnosti od broja strana, s obzirom da se list nepokretnosti izdaje iz centralnog registra katastra nepokretnosti, po nepokretnosti. Predložena je taksa u istom iznosu i za list nepokretnosti u formi originalnog elektronskog dokumenta, po nepokretnosti. U Napomeni uz navedeni Tarifni broj predloženo je da za spise i radnje podnete elektronskim putem, taksena obaveza nastaje po njihovom izdavanju.

U Napomeni uz Tarifni broj 215đ predloženo je da se obračun takse vrši srazmerno jedinici mere, s tim da ukupno obračunata taksa ne može biti manja od propisane za jedinicu mere kako bi se pokrili stvarni troškovi pripreme podataka.

Izmena u Tarifnom broju 215e predstavlja preciziranje da propisana taksa obuhvata izdavanje i georeferenciranih geografskih, turističkih, istorijskih i nemih karata.

 U Tarifnom broju 215ž predlaže se propisivanje pet novih taksi za izdavanje novih turističkih karata, odnosno geografskog atlasa za osnovnu i srednje škole a visina taksi je usklađena sa visinom postojećih.

U Tarifnom broju 215i predložena je izmena da se za pristup podacima katastra nepokretnosti putem interneta - uvid u bazu podataka do 20 upita mesečno naplaćuje fiksna taksa, imajući u vidu da pravna lica prave manje od 20 upita mesečno a opterećuju infrastrukturu velikim brojem pretraga, pri čemu profesionalni korisnici (banke, advokati, agencije za promet nepokretnosti) koji koriste mesečno mnogo više bazu podataka ne bi imali dodatno finansijsko opterećenje. Predloženo je brisanje takse za DOWNLOAD servis nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka - šifarnik Adresnog registra za teritoriju Republike za pristup tom setu podataka kako bi podaci bili dostupni za široku upotrebu organima javne vlasti, privredi i građanima. Takođe je predloženo da se taksa za korišćenje servisa nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka ne plaća za nomenklaturu statističkih jedinica.

 Pored navedenog predloženo je i brisanje Tarifnog broja 215l kojima su propisane takse za posebne radove u postupku katastarskog i komasacionog premera iz razloga što na tenderima ne mogu učestvovati državni organi, nenadležnosti Republičkog geodetskog zavoda za veštačenje tih poslova, odnosno što su određene takse propisane Tarifnim brojem 215b stav 4. tačka 7). Predloženo je propisivanje takse za geodetsku licencu I reda i pečat, za lica kojim je prethodno izdata geodetska licenca II reda.

U Tarifnom broju 215m su predložene izmene radi usaglašavanja sa Pravilnikom o sadržini, postupku izrade i donošenja programa komasacije ("Službeni glasnik RSˮ, br. 62/20), čl. 2 i 3. Pravilnika o sadržini tehničke dokumentacije za izvođenje geodetsko-tehničkih radova (projekata) u komasaciji ("Službeni glasnik RSˮ, br. 85/20).

Uz član 43.

Predlaže se propisivanje novog Tarifnog broja 231, kojim se uređuje iznos takse za polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma radi usklađivanja sa članom 50. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Visina taksi utvrđena je primenom Pravilnika.

Uz član 44.

Uređuje se način plaćanja taksene obaveze koja je nastala, a nije plaćena do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz član 45.

Predlaže se usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz ovog zakona, u 2021. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2021. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Uz član 46.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe podzakonskih akata na osnovu kojih je vršena naplata troškova postupanja organa.

Uz član 47.

Propisuje se da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Donošenjem ovog zakona obezbeđuje se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, odnosno izmeni spisa i radnji, a koje su inicirane od strane nadležnih organa, pri čemu se stvaraju jednaka prava i obaveze za sve subjekte, tako da se obezbeđuje transparentnost u njegovoj primeni, s jedne strane, a s druge strane stabilniji priliv sredstava od taksi u republički budžet.

Pored navedenog, predložene dopune Zakona kojima se propisuju novi tarifni brojevi u cilju usaglašavanja sa odredbama člana 17. Zakona o budžetskom sistemu, neće imati uticaj na budžet Republike, imajući u vidu da su se za neposredno pružene javne usluge korisnika sredstava budžeta Republike Srbije pravnim i fizičkim licima do sada naplaćivale takse koje su bile propisane podzakonskim aktima organa.

Određeni broj organa dostavio je inicijative za izmenu i dopunu Zakona o republičkim administrativnim taksama, shodno kojima se republičke administrativne takse plaćaju kada zainteresovano lice zahteva donošenje spisa, odnosno izvršenje određene radnje od strane organa. Iznos takse za odgovarajuće spise i radnje organi su uz dostavljenu inicijativu opredelili u odnosu na njihovu složenost, na bazi elemenata koji utiču na iznos takse, i ogledaju se u visini troškova rada organa nastalih u postupku izdavanja spisa, odnosno za izvršenje radnji na zahtev zainteresovanih lica.

  1. 1.     Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu?

Zakon će imati uticaj naročito na:

1) pravni sistem Republike Srbije imajući u vidu da se usaglašava predmet taksene obaveze sa spisima i radnjama iz nadležnosti republičkih organa (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zavod za intelektualnu svojinu, Ministarstvo zdravlja, Republički geodetski zavod, kao i organizacione jedinice Ministarstva finansija - Uprava carina i Uprava za sprečavanje pranja novca);

2) smanjenje troškova licima koja se brišu iz registra javnih skladišta za poljoprivredne proizvode za 1060, din. po zahtevu;

3) lica kojima Ministarstvo rudarstva i energetike izdaje odobrenje za istraživanje geotermalnih resursa, odnosno lica kojima daje odobrenje za inženjerskogeološka-geotehnička istraživanja, za izdavanje odobrenja za probni rad rudarskih objekata, za izdavanje odobrenja za upravljanje rudarskim otpadom, za zahtev za odobrenje eksploatacionog prostora i količinu rezervi i/ili resursa podzemnih voda i geotermalnih resursa, za zahtev za produženje roka važenja odobrenja za eksploatacioni prostor imajući u vidu da su propisane nove takse za navedene postupke organa, pri čemu je visina taksi usklađena sa sličnim postupcima za koje se trenutno plaća taksa;

4) lica kojima se donosi rešenje po zahtevu za produženje roka važenja izdatog rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima imajući u vidu da se navedena taksa briše (iznos 7.940 dinara), pa se za navedenu radnju organa plaća opšta taksa koja je znatno niža (550,00 dinara);

5) lica koja podnose zahtev za davanje saglasnosti na predlog tarife naknada koje predlažu organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava s obzirom da je predloženo povećanje sa 21.860,00 dinara na 41.615,00 dinara;

6) lica koja podnose prigovor na prijavu žiga imajući u vidu da je propisana nova taksa shodno novoj proceduri propisanoj izmenama Zakona o žigovima u smislu povećanja troškova;

7) lica koja podnose zahtev za razdvajanje prijave za priznanje žiga elektronskim putem, odnosno izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, propisana taksa se smanjuje za 15%, odnosno 25%;

8) lica koja podnose zahtev za razdvajanje žiga elektronskim putem, odnosno lica koja podnose Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence, odnosno zaloge ili drugih prava patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava iz prijave za priznanje patenta, malog patenta ili topografije, odnosno rešenje po zahtevu za upis prenosa prava, odnosno licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna, rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, imajući u vidu sa se propisana taksa umanjuje za 15%;

9) lica kojima se daje mišljenje o identifikaciji robe - potrebi kontrole spoljne trgovine - za pravno lice i preduzetnika propisana taksa se smanjuje sa 12.720,00 dinara na 8.000,00 dinara imajući u vidu manju složenost postupka (vrši se administrativna provera da li je roba na listi, a kada je potrebna dozvola upućuje lice na dalji postupak);

10) lica koja se upisuju u registre, odnosno imenik nosilaca pravosudnih profesija (javnih izvršitelja, javnih beležnika, posrednika) imajući u vidu da se naplaćuje taksa koju su plaćali za upis u registar stalni veštaci i tumači u iznosu od 850,00 dinara, a prethodno se plaćala taksa u iznosu od 1.610,00 dinara;

11) lica koja podnose zahtev za izmenu rešenja donetog po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju i promet lekova, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini, imajući u vidu da se do sada naplaćivala taksa u rasponu od 13.605 dinara do 40.015 dinara zavisno od rešenja koje se menja, a sada je propisana visina takse u iznosu od 550 dinara;

12) smanjenje troškova licima koja se brišu iz Registra odobrenih objekata za obavljanje delatnosti klanja životinja, obrade, prerade i skladištenja proizvoda životinjskog porekla, higijene hrane za životinje, sakupljanja, prerade i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i objekata za punjenje i pakovanje meda za 1060, din. po zahtevu;

13) smanjenje troškova licima koja se brišu iz registra objekata koji obavljaju veterinarsku delatnost, proizvodnju i promet lekova na veliko i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini i usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 1060, din. po zahtevu.

  1. 2.     Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju se takse po odredbama Zakona.

Zakonom su brisane određene takse, određene takse su smanjene, ali su istovremeno propisane takse za nove spise i radnje organa, tako da će se po jednom osnovu izvršiti rasterećenje građana i privrede, a po drugom osnovu će ih opteretiti novim taksama.

Republičke administrativne takse naplaćuju se u cilju podmirenja troškova prouzrokovanih radnjama organa prilikom pružanja konkretnih usluga na zahtev zainteresovanih lica.

3.         Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Imajući u vidu da se republičke administrativne takse plaćaju kada zainteresovano lice zahteva izvršenje određene radnje od strane organa, odnosno donošenje spisa, da je iznos taksi za odgovarajuće spise i radnje opredeljen u odnosu na njihovu složenost, te da prihod po tom osnovu pripada budžetu Republike Srbije, s jedne strane, kao i da Republika Srbija (između ostalog) uređuje i obezbeđuje organizaciju i rad republičkih organa, s druge strane, pozitivne posledice donošenja ovog zakona ogledaju se, između ostalog, u obezbeđenju sredstava, kao prihoda Republike Srbije, za podmirenje troškova organa nastalih na zahtev zainteresovanih lica za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnji što bi, kroz izvršenje budžeta, trebalo da doprinese stvaranju uslova za efikasniji rad organa.

  1. 4.     Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Republičke administrativne takse predstavljaju javni prihod koji Republika naplaćuje za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje koje njeni organi donose, odnosno vrše fizičkim licima i privrednim subjektima, na njihov zahtev. S tim u vezi, predložene izmene i dopune Zakona, s obzirom na pitanja koja uređuju, nemaju za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata na tržištu, niti tržišne konkurencije.

  1. 5.     Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu?

U postupku pripreme ovog zakona ostvarena je saradnja sa organima za čiji se rad taksa plaća, a koji su podneli inicijativu za izmenu i dopunu Zakona. Ministarstvo finansija razmotrilo je inicijative tih organa i, po sačinjavanju teksta Nacrta zakona, isti je dostavljen nadležnim organima, kao i drugim organima na mišljenje, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se izjasne o predloženom zakonu.

Tekst Nacrta zakona objavljen je na sajtu Ministarstva finansija tako da su sve zainteresovani strane imale priliku da se izjasne.

  1. 6.     Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava?

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.11.2020.