Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠNOM NADZORU – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o tržišnom nadzoru (“Službeni glasnik RS”, broj 92/11), član 5. tačka 4) menja se tako da glasi:

“4) omogućavanje dostupnosti na tržištu jeste svaka isporuka proizvoda za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Republike Srbije u okviru komercijalne delatnosti, sa ili bez nakade;”.

U tački 6) reči: “fizičko ili pravno lice”, zamenjuju se rečima: “ pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti u skladu sa zakonom”.

Tačka 7) menja se tako da glasi:

“7) ovlašćeni zastupnik jeste svako pravno ili fizičko lice registrovano u Republici Srbiji koje je primilo pisano ovlašćenje od proizvođača da postupa u njegovo ime u vezi sa određenim zadacima u pogledu proizvođačevih obaveza na osnovu propisa;”.

Tačka 9) menja se tako da glasi:

“9) distributer jeste svako pravno ili fizičko lice registrovano u Republici Srbiji za obavljanje delatnosti, koje nije proizvođač ili uvoznik, a koje u lancu isporuke omogućava dostupnost proizvoda na tržište;”.

U tački 10) reči:” ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede; ministarstvo nadležno za životnu sredinu, rudarstvo, građevinarstvo i prostorno planiranje” zamenjuju se rečima: “ministarstvo nadležno za poslove trgovine, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; ministarstvo nadležno za životnu sredinu; ministarstvo nadležno za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu”, a reč: infrastrukturu”, zamenjuje se rečju: “rudarstvo”.

Tačka 11) menja se tako da glasi:

“11) privredni subjekt jeste proizvođač, ovlašćeni zastupnik, uvoznik, distributer, pružalac usluga ispunjenja naloga ili drugo pravno ili fizičko lice na koje se primenjuju obaveze u vezi sa proizvodnjom proizvoda, činjenjem njihove dostupnosti na tržištu, odnosno stavljanjem u upotrebu u skladu sa propisima;”

Tačka 16) menja se tako da glasi:

“16) proizvodi koji ulaze na tržište jesu proizvodi iz drugih država namenjeni stavljanju na tržište Republike Srbije ili namenjeni za privatnu upotrebu ili potrošnju na carinskom području ili stavljeni u postupak “stavljanje u slobodan promet;”

Posle tačke 17) dodaju se tač. 18)-27), koje glase:

“18) neusaglašenost jeste svaki propust da se ispuni bilo koji zahtev na osnovu ovog zakona, odnosno propisa iz člana 3 ovog zakona;

19)       pružalac usluga ispunjenja naloga jeste pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje određene delatnosti u skladu sa zakonom, koje nudi, u okviru komercijalne delatnosti, najmanje dve od sledećih usluga: skladištenje, pakovanje, adresiranje, i otpremanje, bez vlasništva nad uključenim proizvodima, izuzimajući poštanske usluge, usluge dostave paketa i sve ostale poštanske usluge ili usluge transporta robe;

20)       pružalac usluge informacionog društva jeste pružalac te usluge u smislu zakona koji uređuje elektronsku trgovinu;

21)       onlajn interfejs jeste svaki softver, uključujući veb sajt, deo veb sajta ili aplikaciju, kojim upravlja privredni subjekt ili kojim se upravlja u njegovo ime, i koji služi da krajnjim korisnicima omogući pristup proizvodima privrednog subjekta;

22)       korektivna radnja jeste svaka radnja preduzeta od strane privrednog subjekta da bi otklonio svaku neusaglašenost ako tako zahteva organ tržišnog nadzora ili na sopstvenu inicijativu;

23)       dobrovoljna mera jeste korektivna radnja ako je ne zahteva organ tržišnog nadzora;

24)       rizik jeste kombinacija verovatnoće pojavljivanja opasnosti koja izaziva štetu i stepena težine te štete;

25)       proizvod koji predstavlja rizik jeste proizvod koji ima potencijal da negativno utiče na zdravlje i bezbednost lica u načelu, zdravlje i bezbednost na radnom mestu, zaštitu potrošača, životnu sredinu, javnu bezbednost i druge aspekte javnog interesa, zaštićene važećim propisima, u meri koja prelazi ono što se smatra opravdanim i prihvatljivim u vezi sa njegovom namenom ili pod uobičajenim ili razumno predvidivim uslovima upotrebe datog proizvoda, uključujući trajanje upotrebe i, po potrebi, njegovo stavljanje u upotrebu, zahteve u pogledu instaliranja i održavanja;

26)       proizvod koji predstavlja ozbiljan rizik jeste proizvod koji predstavlja rizik, za koji se, na osnovu procene rizika i uzimajući u obzir uobičajeno i predvidivo korišćenje proizvoda, smatra da kombinacija pojavljivanja opasnosti koja izaziva štetu i stepena težine te štete zahteva brzu intervenciju organa tržišnog nadzora, uključujući slučajeve kada posledice rizika nisu trenutne;

27)       krajnji korisnik jeste svako fizičko ili pravno lice koje boravi ili je registrovano u Republici Srbiji, a kome je proizvod učinjen dostupnim bilo kao potrošaču van bilo koje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne delatnosti ili kao profesionalnom krajnjem korisniku tokom njegove industrijske, odnosno profesionalne delatnosti. “.

Član 2.

Član 6. menja se tako da glasi:

“U oblastima tržišnog nadzora koje se odnose na zahteve za usaglašenost proizvoda sa propisanim zahtevima i rizike koje ti proizvodi mogu predstavljati za zdravlje i bezbednost korisnika i druge aspekte javnog interesa uređene propisima iz člana 3. ovog zakona, nadležni organ tržišnog nadzora sprovodi aktivnosti, odnosno preduzima mere u skladu sa tim propisima i opštim pravilima tržišnog nadzora koja se uređuju ovim zakonom, u okviru delokruga tog organa, u odgovarajućem obimu u skladu sa programom tržišnog nadzora, a u saradnji sa drugim nadležnim organima, uključujući odgovarajuće aspekte tog nadzora koji se obavljaju u:

1)         ministarstvu nadležnom za poslove trgovine:

(1)        preko tržišnih inspektora, za:

–          električnu opremu namenjenu za upotrebu u određenim granicama napona,

–          jednostavne posude pod pritiskom,

–          građevinske proizvode,

–          elektromagnetsku kompatibilnost za proizvode,

–          ličnu zaštitnu opremu,

–          kućne aparate na gas,

–          toplovodne kotlove na tečna ili gasovita goriva,

–          naftu i derivate nafte, bio goriva i komprimovani prirodni gas,

–          mašine,

–          liftove,

–          radio opremu i terminalnu opremu,

–          motorna i priključna vozila, opremu i delove za ta vozila,

–          hemikalije i biocidne proizvode u skladu sa posebnim propisima,

–          tekstil, tekstilne proizvode i obuću,

–          kristal staklo,

-energetsku efikasnost u skladu sa posebnim zakonom,

–          druge proizvode i specifične vrste rizika koje ti proizvodi predstavljaju za zdravlje i bezbednost, u delokrugu tih inspektora;

2)         ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

(1)        preko veterinarskih inspektora za medicinske uređaje i medicinska sredstva u veterini;

(2)        preko poljoprivrednih, veterinarskih, fitosanitarnih inspektora, odnosno posebnih organa u sastavu ministarstva, za druge proizvode i specifične vrste rizika koje ti proizvodi predstavljaju za zdravlje i bezbednost u delokrugu tih inspekcija i organa u sastavu ministarstva;

3)         ministarstvu nadležnom za životnu sredinu preko inspektora za zaštitu životne sredine, za:

–          proizvode sa aspekta rizika od zagađenja, štetnih emisija, buke i drugih vrsta rizika u delokrugu te inspekcije,

–          hemikalije i biocidne proizvode;

4)         ministarstvu nadležnom za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu:

(1)        preko građevinskih inspektora, za materijale, opremu i instalacije, odnosno građevinske proizvode pri ugradnji;

(2)        preko inspektora za železnički saobraćaj, za žičare za prevoz ljudi;

(3)        preko inspektora za bezbednost plovila, za plovila za rekreaciju;

(4)        druge proizvode sa aspekta rizika iz delokruga tog ministarstva;

5)         ministarstvu nadležnom za rudarstvo i energetiku:

(1)        preko rudarsko geoloških inspektora, za opremu i zaštitne sisteme za korišćenje u potencijalno eksplozivnoj sredini;

(2)        preko inspektora za opremu pod pritiskom, za:

–          jednostavnu opremu pod pritiskom,

–          toplovodne kotlove na tečna ili gasovita goriva,

–          opremu pod pritiskom;

6)         ministarstvu nadležnom za poslove rada, preko inspektora rada, za:

(1)        ličnu zaštitnu opremu u upotrebi na radu,

(2)        mašine u upotrebi na radu,

(3)        liftove u upotrebi u objektima namenjenim za radne i pomoćne prostorije;

7)         ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja:

(1)        preko inspektora za lekove i medicinska sredstva, za:

–          medicinske uređaje i medicinska sredstva,

–          in vitro dijagnostička medicinska sredstva;

(2)        preko sanitarnih inspektora, za:

–          igračke,

–          kozmetičke proizvode,

–          hemikalije i biocidne proizvode,

–          druge proizvode, hemijske i druge specifične vrste rizika u delokrugu ovog ministarstva;

8)         ministarstvu nadležnom za poslove telekomunikacija, preko inspekcije za elektronske komunikacije, za radio komunikacionu i telekomunikacionu opremu;

9)         ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, preko posebnih organa u sastavu tog ministarstva i protivpožarnih inspektora, za:

(1)        eksplozive za civilnu upotrebu,

(2)        proizvode sa aspekta rizika od požara i drugih vrsta rizika u delokrugu tog ministarstva;

(3)        pirotehnička sredstva;

10)       ministarstvu nadležnom za metrologiju, preko Direkcije za mere i dragocene metala, za:

(1)        merila,

(2)        prethodno upakovane proizvode,

(3)        predmete od dragocenih metala;

11)       Agenciji za bezbednost saobraćaja, za motorna i priključna vozila, opremu i delove za ta vozila, sa aspekta rizika iz delokruga te agencije;

12)       drugim organima, organizacijama, odnosno nezavisnim regulatornim telima koja sprovode aktivnosti, odnosno preduzimaju mere tržišnog nadzora u svom delokrugu.

Ministarstvo nadležno za poslove trgovine, preko Sektora tržišne inspekcije, obavlja poslove u vezi sa predstavljanjem koordiniranog sistema tržišnog nadzora i obaveštavanja o nacionalnoj strategiji iz člana 9. ovog zakona (Jedinstvena kancelarije za vezu).”

Član 3.

Posle člana 6. dodaje se naslov: “Zadaci privrednih subjekata” i četiri nova čl. 6a-6g koji glase:

“Član 6a

Proizvod koji podleže primeni propisa iz člana 3. ovog zakona može se staviti na tržište ako ispunjava propisane uslove i ako postoji privredni subjekt registrovan u Republici Srbiji koji je odgovoran za obaveze utvrđene primenjivim zakonodavstvom u odnosu na taj proizvod.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana jeste: (a) proizvođač registrovan u Republici Srbiji

(b) uvoznik, ako proizvođač nije registrovan u Republici Srbiji

(v) ovlašćeni zastupnik kojeg je proizvođač pisanim putem ovlastio za izvršenje zadataka određenih u članu 6b ovog zakona

(g) pružalac usluga izvršenja naloga registrovan u Republici Srbiji u pogledu proizvoda kojima on rukuje kada nijedan drugi privredni subjekt naveden pod (a), (b) i

(v), ovog stava nije poslovno nastanjen u Republici Srbiji.

Pored drugih propisanih obaveza, privredni subjekt iz stava 2. ovog člana, izvršava sledeće zadatke:

(1)        ako je za proizvod propisana deklaracija o usaglašenosti ili deklaracija o performansama i tehnička dokumentacija, proverava da li je ista sastavljena i drži deklaraciju o usaglašenosti ili deklaraciju o performansama na raspolaganju organima tržišnog nadzora u propisanom periodu i vodi računa o tome da se tehnička dokumentacija može staviti na raspolaganje tim organima na njihov zahtev;

(2)        na obrazloženi zahtev organa tržišnog nadzora, dostavlja tom organu sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje usaglašenosti proizvoda, i to na jeziku koje to telo može lako da razume;

(3)        kada ima razloga da veruje da određeni proizvod predstavlja rizik, o tome obaveštava organ tržišnog nadzora;

(4)        Sarađuje sa organima tržišnog nadzora, između ostalog, na obrazloženi zahtev, obezbeđujući pri tom da se hitna korektivna mera preduzme radi ispravljanja svakog slučaja neusaglašenosti sa propisanim zahtevima za taj proizvod ili, ako to nije moguće, radi ublažavanja rizika koji taj proizvod predstavlja, kada organa tržišnog nadzora od njega zahteva ili na sopstvenu inicijativu kada privredni subjekt iz stava 1. ovog člana smatra ili ima razloga da veruje da određeni proizvod predstavlja rizik.

Na proizvodu ili njegovoj ambalaži, njegovom paketu ili pratećem dokumentu, navodi se ime, registrovana trgovačko ime ili registrovani žig i podaci za kontakt, uključujući poštansku adresu privrednog subjekta iz stava 1 ovog člana.

Ovlašćeni zastupnik

Član 6b

Proizvođač ovlašćuje ovlašćenog zastupnika za obavljanje zadataka navedenih u ovom članu, ne dovodeći u pitanje bilo koje druge zadatke, odnosno obaveze u skladu sa propisima.

Ovlašćeni zastupnik obavlja zadatke bliže opisane u ovlašćenju.

Na zahtev organa tržišnog nadzora, ovlašćeni zastupnik dostavlja kopiju ovlašćenja na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Ovlašćeni zastupnici imaju odgovarajuća sredstva koja im omogućavaju da ispune svoje zadatke.

Prodaja na daljinu

Član 6v

Smatraće se da su proizvodi koji se nude na prodaju onlajn ili drugim sredstvima prodaje na daljinu učinjeni dostupnim na tržištu ako je ponuda usmerena na krajnje korisnike u Republici Srbiji.

Ponuda za prodaju će se smatrati usmerenom na krajnje korisnike u Republici Srbiji, ako relevantni privredni subjekt usmerava svoje aktivnosti na bilo koji način ka Republici Srbiji.

Obaveza saradnje

Član 6g

Privredni subjekti sarađuju sa organima tržišnog nadzora u pogledu radnji kojima be se mogli ukloniti ili ublažiti rizici koje predstavljaju proizvodi kojima su ti subjekti omogućili dostupnost na tržište.

Pružaoci usluga informacionog društva sarađuju sa organima tržišnog nadzora, na njihov zahtev, i u posebnim slučajevima, kako bi se olakšalo svako delovanje preduzeto radi uklanjanja ili, ako to nije moguće, ublažavanja rizika koje predstavlja proizvod koji se nudi ili je ponuđen na prodaju onlajn u okviru njihovih usluga.”

Član 4.

U naslovu iznad člana 7. posle reći: “Opšti zahtevi”, iza zapete, dodaju se reči: “nacionalna strategija”.

U članu 7. posle stava 2. dodaju se četiri nova stava koja glase:

Vlada donosi opštu nacionalnu strategiju tržišnog nadzora (u daljem tekstu: strategija), najmanje svake četvrte godine.

Strategija iz stava 3. ovog člana doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Strategijom se promoviše dosledan, sveobuhvatan i integrisan pristup tržišnom nadzoru i sprovođenju propisa iz člana 3. ovog zakona, pri čemu se razmatraju svi sektori obuhvaćeni tim zakonodavstvom i sve faze lanca snabdevanja proizvodima, uključujući uvezene proizvode i digitalne lance snabdevanja, uzimajući u obzir:

(a) dostupne informacije o neusklađenim proizvodima, posebno informacije iz provere i kontrole organa tržišnog nadzora, uključujući kontrole proizvoda koji ulaze na tržište Republike Srbije, a po potrebi tržišne trendove koji mogu da utiču na stepen neusklađenosti za kategorije proizvoda i moguće pretnje i rizike povezane sa tehnologijama u nastajanju;

(b) oblasti koje su prepoznate kao prioriteti za sprovođenje harmonizovanog zakonodavstva EU;

(v) planirane aktivnosti za smanjenje neusaglašenosti u oblastima koje su utvrđene kao prioriteti, uključujući, po potrebi, minimalne nivoe kontrole predvođene za kategorije proizvoda koji imaju značajne nivoe neusaglašenosti;

(g) ocenu saradnje između nadležnih organa tržišnog nadzora.

Sažetak Strategije se objavljuje na veb sajtu nadležnih organa tržišnog nadzora.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 7.

Član 5.

U naslovu iznad člana 9, posle reči: “Obaveze” dodaju se reči: “i ovlašćenja”.

U članu 9. posle stava 5. dodaje se pet novih stava koja glase:

“Organi tržišnog nadzora sprovode svoje aktivnosti kako bi obezbedili: (a) delotvoran tržišni nadzor nad proizvodima koji su stavljeni na raspolaganje na internetu i izvan njega u okviru svoje materijalne i teritorijalne nadležnosti u pogledu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda;

(b) da privredni subjekti izvršavaju odgovarajuće i srazmerne korektivne mere

(v) preduzimanje primerenih i srazmernoh mera ako privredni subjekt ne preduzme korektivne mere.

Kada odlučuju o tome koje provere treba izvršiti, koje proizvode treba proveriti i u kojoj meri, organi tržišnog nadzora primenjuju pristup zasnovan na riziku uzimajući u obzir sledeće:

(a) moguće opasnosti i neusaglašenosti povezane sa proizvodom i, ako je primenjivo, njihovo pojavljivanje na tržištu;

(b) aktivnosti i radnje pod kontrolom privrednog subjekta;

(v) informacije (evidencije) o privrednom subjektu u pogledu prethodnih neusaglašenosti;

(g) ako je primenjivo, procene rizika koje sprovodi organ nadležan za carinski nadzor;

(d) pritužbe potrošača i druge informacije primljene od drugih organa, privrednih subjekata, medija i drugih izvora koji bi mogli da upućuju na neusaglašenost.”

Organi tržišnog nadzora su ovlašćeni da sprovode aktivnosti tržišnog nadzora u skladu sa zakonom, na jedan od sledećih načina:

(a) direktnim sprovođenjem svih aktivnosti nadzora u okviru svoje nadležnosti;

(b) obraćanjem drugom nadležnom organu u skladu sa ovlašćenjima i nadležnostima drugog organa i ustanovljenom institucionalnom i administrativnom organizacijom;

(v) ako je za izvršenje određenog ovlašćenja potrebno odobrenje nadležnog suda, mogu podneti zahtev tom sudu, a u slučaju odbijanja zahteva mogu uložiti žalbu na takvu odluku suda.

Pored ovlašćenja koja imaju na osnovu propisa iz člana 3. ovog zakona, organi tržišnog nadzora su ovlašćeni da:

(a) od privrednih subjekata zahtevaju da dostave odgovarajuća dokumenta, tehničke specifikacije, podatke ili informacije o usklađenosti i tehničkim aspektima proizvoda, uključujući pristup ugrađenom softveru u meri u kojoj je takav pristup potreban radi procene usklađenosti proizvoda sa primenjivim zakonodavstvom u bilo kojem obliku i bez obzira na medij ili mesto na kojem su ta dokumenta, tehničke specifikacije, podaci ili informacije skladišteni, da ih kopiraju ili da zahtevaju da im se isto dostavi;

(b) od privrednih subjekata zahtevaju da dostave relevantne informacije o lancu isporuke, o pojedinostima distributivne mreže, o količinama proizvoda na tržištu i o drugim modelima proizvoda koji imaju iste tehničke karakteristike kao dotični proizvod, ako je to važno za usaglašenost sa zahtevima relevantnog zakonodavstva;

(v) od privrednog subjekta zahteva da dostave relevantne informacije potrebne za utvrđivanje vlasništva nad internet stranicama, ako su te informacije povezane sa predmetom nadzora;

(g) bez prethodne najave sprovede kontrolu na terenu i fizičku proveru proizvoda;

(d) ulazi u sve poslovne prostorije, zemljišta ili prevozna, odnos utvrđivanja usaglašenosti i prikupljanja dokaza;

(đ) samoinicijativno pokrene proveru, odnosno odgovarajuću aktivnost tržišnog nadzora radi istraživanja odnosno utvrđivanja i otklanjanja neusaglašenosti;

(e) od privrednog subjekta zahteva preduzimanje odgovarajućih mera radi usklađivanja u slučaju neusaglašenosti proizvoda ili radi uklanjanja rizika;

(ž) preduzme odgovarajuće mere ako privredni subjekt propusti da preduzme odgovarajuće korektivnu radnju ili ako neusaglašenost ili rizik i dalje traje, uključujući ovlašćenje da zabrani ili ograniči dostupnost proizvoda na tržištu ili naredi da se proizvod povuče ili opozove;

(z) pokrene, odnosno zahteva pokretanje postupka za izricanje kazni u skladu sa zakonom;

(i) pribavi uzorak, između ostalog pod tajnim identitetom, kako bi taj uzorak pregledao i kako radi provere i utvrđivanja neusaglašenosti i prikupljanja dokaza;

(j) ako ne postoje druga delotvorna sredstva za uklanjanje ozbiljnih rizika:

-           da zahteva uklanjanje sadržaja koji upućuje na srodne proizvode sa onlajn interfejsa ili da zahteva da se krajnjim korisnicima prilikom pristupa internet sadržaju prikaže izričito i jasno upozorenje; ili

-           ako zahtev iz prethodne alineje ne izvrši, zahteva od pružaoca usluga informacionog društva da ograniči pristup onlajn interfejsu, između ostalog zahtevanjem od relevantne treće strane da sprovede takve mere;

U cilju sprovođenja aktivnosti tržišnog nadzora, organi tržišnog nadzora mogu koristiti sve informacije, dokumenta, nalaze, izjave ili obaveštajne podatke, kao dokaz u svrhu sprovođenja aktivnosti tržišnog nadzora, bez obzira na njihov oblik i medij (nosač podataka) na kojem su sačuvani.”

Član 6.

U članu 19. stav 1. reč: “tri” zamenjuje se rečju: “četiri”.

Član 7.

U članu 24. stav 4. reči: “ekonomije i regionalnog razvoja”, zamenjuju se rečju: “privrede”.

Član 8.

Posle člana 26. dodaje se naslov: “Kaznene odredbe” i novi član 26a, koji glasi:

“Član 26a

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje u svojstvu privrednog subjekta iz člana 6a. stav 2. ne izvrši bilo koji od svojih zadataka propisanih u članu 6. st. 2. i 3. i čl. 6b i 6g, odnosno pravno lice pružalac usluga informacionog društva ako ne izvrši svoje zadatke iz člana 6g. stav 2.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara i fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu.”

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II.         RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržišnom nadzoru jeste potreba za inoviranjem horizontalnog zakonskog okvira kojim se obezbeđuje visok nivo zaštite svih aspekata javnog interesa, kao što su zdravlje i bezbednost u najširem smislu, zdravlje i bezbednost na radnom mestu, zaštita potrošača, zaštita životne sredine, javna bezbednost i zaštita svih drugih aspekata javnog interesa.

Sprovođenje ovog zakona je od suštinskog značaja za pravilnu zaštitu navedenih aspekata javnog interesa i zaštitu poštene konkurencije u slovima slobodnog protoka usaglašene i bezbedne robe. To podrazumeva i modernizaciju pravnog okvira za obavljanje aktivnosti tržišnog nadzora i preduzimanje odgovarajućih mera tržišnog nadzora u skladu sa načelom proporcionalnosti, objektivnosti i nezavisnosti nadležnih organa tržišnog nadzora koji ovim zakonom dobijaju odgovarajuća ovlašćenja za efikasan i delotvoran tržišni nadzor onlajn i oflajn u okviru svoje materijalne i teritorijalne nadležnosti. U tom kontekstu, ovaj zakon daje dobru osnovu za dalje institucionalno jačanje nadležnih organa tržišnog nadzora koji sprovode zakonodavstvom EU za harmonizaciju uslova za trgovinu neprehrambenim proizvodima na koje se to zakonodavstvo odnosi i predstavlja dalji korak u usklađivanju sa pravnim okvirom EU za usaglašenost proizvoda i tržišni nadzor. Zakon se donosi sa ciljem da obezbedi delimično usklađivanje sa Uredbom o usaglašenosti proizvoda EU 2019/1020, imajući u vidu i druge propise EU iz paketa za trgovinu proizvodima, kao što je Uredba o međusobnom priznavanju robe kojom se zakonito trguje u drugim državama članicama EU 2019/515 i stavlja van snage Uredba (EZ) 764/2008.

Donošenje ovog zakona predviđeno je četvrtim, najnovijim revidiranim Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), kao i Strategijom i Akcionim planom za harmonizovano područje.

III.        OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Član 1.

Ovim članom definiše se značenje novih pojmova u kontekstu izmenjenih i dopunjenih odredbi Zakona o tržišnom nadzora, a pre svega pojmovi privrednih subjekata koji nisu bili ranije definisani kao što je novi pojam pružaoca usluga ispunjenja naloga, koji se pojavljuje kao novi privredni subjekt bitan za obavljanje onlajn prodaje, pa samim tim predstavlja i bitnog subjekta u vezi sa sprovođenjem aktivnosti tržišnog nadzora.

Ovim članom predefinišu se određeni pojmovi sa ciljem usklađivanja pojmova sa Uredbom o usaglašenosti proizvoda i tržišnom nadzoru EU 2019/1020, kao što je pojam “omogućavanje dostupnosti na tržištu”, “ovlašćeni zastupnik”, distributer”,”rizik” “proizvod koji predstavlja ozbiljan rizik”, “korektivna radnja”,

“dobrovoljna mera” i uvode drugi novi pojmovi čije značenje se definiše u kontekstu primene ovog zakona, kao što je pojam “onlajn interfejs”, “neusaglašenost”, “pružalac usluge informacionog društva”.

Član 2.

Članom 2. ovog zakona, vrši se usklađivanje oblasti tržišnog nadzora sa delokrugom rada ministarstava u skladu sa Zakonom o ministarstvima “Službeni glasnik RS”, br. 128/20 i 116/22.

Pored toga, propisuje se da će Ministarstvo nadležno za poslove trgovine, preko Sektora tržišne inspekcije, obavljati poslove u vezu sa predstavljanjem koordiniran sistem tržišnog nadzora, što podrazumeva da će poslovi koordinacije i unapređenja međusektoorske i međunarodne saradnje u oblasti tržišnog nadzora, koji se sada obavljaju u Sektoru tržišnog nadzora, biti dopunjeni i poslovima predstavljanja Nacionalne strategije tržišnog nadzora i na taj način će obuhvatiti sve zadatke Jedinstvenu kancelariju za vezu.

Član 3.

Ovim članom vrši se dopuna postojećih odredbi člana 6. važećeg zakona tako što se utvrđuju zadaci privrednih subjekata i njihova uloga u lancu isporuke, što se bliže definiše dopunom četiri nova člana, i to čl.6a-6g, što je veoma značajna novina jer se uvode novi oblici poslovanja privrednih subjekata čiji zadaci ranije nisu bili definisani. Ovo, sa jedne strane daje veću šansu osnivanju novih oblika poslovanja koji za sada nisu identifikovani na našem tržištu, a sa druge strane uređuje zahteve za zakonito poslovanje tih i svih drugih privrednih subjekata u lancu isporuke proizvoda onlajn i oflan u vezi sa ispunjenjem propisanih zahteva za usaglašenost i bezbednost proizvoda.

Član 4.

Ovim članom se uvodi obaveza donošenja opšte nacionalne strategije tržišnog nadzora svake četvrte godine koja ima za cilj da promoviše dosledan, sveobuhvatan i integrisan pristup tržišnom nadzoru i sprovođenju propisa iz člana

 

3. važećeg zakona, pri čemu se razmatraju svi sektori obuhvaćeni tim zakonodavstvom i sve faze lanca snabdevanja proizvodima, uključujući uvezene proizvode i digitalne lance snabdevanja.

Član 5.

Ovim članom vrši se dopuna odredbi o obavezama organa tržišnog nadzora i utvrđuje njihova obaveza da kada odlučuju o tome koje provere treba da izvrše, koje proizvode treba proveriti i u kojoj meri, imaju obavezu da primenjuju pristup zasnovan na riziku i da pri tom uzimaju u obzir moguće opasnosti i neusaglašenosti povezane sa proizvodom, aktivnosti i radnje pod kontrolom privrednog subjekta, informacije (evidencije) o privrednom subjektu u pogledu prethodnih neusaglašenosti, procene rizika koje sprovodi organ nadležan za carinski nadzor, pritužbe potrošača i druge informacije primljene od drugih organa, privrednih subjekata, medija i drugih izvora koji bi mogli da upućuju na neusaglašenost.

Pored toga, ovim članom utvrđuju se aktivnosti i nova ovlašćenja nadležnih organa tržišnog nadzora, uključujući ona koja se pretežno odnose na onlajn tržišni nadzor, a koja do sada nisu bila utvrđena ni jednim zakonom za sve organe tržišnog nadzora.

Član 6.

Ovim članom menja se rok sa tri na četiri radna dana za puštanje u slobodan promet proizvoda čije je puštanje zadržao carinski organ u skladu sa zakonom.

Član 7.

Ovim članom se usklađuje naziv ministarstva nadležnog za poslove privrede sa važećim Zakonom o ministarstvima.

Član 8.

Ovim članom uvode se novčane kazne za prekršaje privrednih subjekata koji ne izvršavaju svoje zadatke propisane ovim zakonom, pri čemu se ne isključuje njihova odgovornost za neispunjenje obaveza propisanih drugim zakonima. Ovde se težište stavlja na ispunjenju zahteva za saradnju sa organima tržišnog nadzora i postupanje po zahtevima za dostavu dokumenata, informacija i podataka, neophodnih za proveru usaglašenosti i bezbednosti proizvoda na koje se zakon odnosi.

Član 9.

Ovim članom propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.


Izvor: Vebsajt eKonsultacije, 13.10.2023.
Naslov: Redakcija