Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 i 144/20), u članu 11. stav 1. posle reči: “fiskalne kase” dodaju se reči: “i elektronske fiskalne uređaje”.

Član 2.

U članu 16. stav 1. na kraju tačke 4) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom.

Tačka 5) briše se.

Član 3.

U članu 34. stav 1. posle reči: “nalog za poresku kontrolu,” dodaju se reči: “poziv za poresku kontrolu,”.

Član 4.

Posle člana 41a dodaje se novi član 41b koji glasi:

“Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Član 41b

Poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanim zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.”

Član 5.

U članu 74. posle stava 10. dodaje se novi stav 11, koji glasi:

“Izuzetno od stava 10. ovog člana, poreski obveznik koji svoje poreske obaveze izmiri u iznosu jednakom ili većem od zbira iznosa glavne poreske obaveze koja je bila predmet odlaganja i iznosa glavne poreske obaveze po drugim osnovama dospelih do dana plaćanja, može u roku od 5 dana od dana plaćanja, podneti zahtev za odlaganje plaćanja preostale kamate koja se odnosi na izmirene obaveze, u skladu sa odredbama ovog zakona.”.

Dosadašnji stav 11. postaje stav 12.

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 13. reči: “st. 7, 9. i 11.” zamenjuju se rečima: “st. 7, 9. i 12.”.

Posle stava 13. dodaju se st. 14. i 15, koji glase:

“Izuzetno od odredaba ovog zakona, na zahtev poreskog obveznika kome je odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza, Poreska uprava može izvršiti zamenu sredstva obezbeđenja naplate u tom postupku, ako je novo sredstvo obezbeđenja iste vrste i veće vrednosti od postojećeg sredstva obezbeđenja i ako ispunjava uslove propisane odredbama ovog člana.

U slučaju iz stava 14. ovog člana, nakon pribavljanja dokaza da je obezbedio novo sredstvo obezbeđenja, u visini dugovanog poreza koji je predmet odlaganja plaćanja, Poreska uprava u propisanom postupku dozvoljava brisanje postojećeg sredstva obezbeđenja iz propisanog registra, odnosno vraća poreskom obvezniku dato sredstvo obezbeđenja.”.

Član 6.

U članu 76. stav 3. posle reči: “postupku poreske kontrole”, dodaju se zapeta i reči: “kao i u slučaju iz člana 74. stav 11. ovog zakona”.

Član 7.

U članu 114e posle reči: “naplatu i povraćaj,” dodaju se zapeta i reči: “kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja”.

Član 8.

U članu 123. stav 3. posle reči: “na osnovu naloga za”, dodaju se reči: “poresku” a posle reči: “odnosno poziva”, dodaju se reči: “za poresku kontrolu”.

Član 9.

U članu 124. stav 1. posle reči: “odnosno poziv”, dodaju se reči: “za poresku kontrolu”.

U stavu 2. posle reči: “fiskalnih kasa,” dodaju se reči: “elektronskih fiskalnih uređaja”.

U stavu 3. posle reči: “poreskom obvezniku” dodaju se reči: “ukoliko poresku kontrolu vrši na osnovu naloga za poresku kontrolu”.

U stavu 4. posle reči: “odmah po prijemu naloga,” dodaju se zapeta i reči: “odnosno poziva za poresku kontrolu” a posle reči: “u roku od 24 časa od prijema naloga” dodaju se zapeta i reči: “odnosno poziva za poresku kontrolu”.

Član 10.

U članu 128. stav 4. posle reči: “fiskalne kase” dodaju se zapeta i reči: “elektronskog fiskalnog uređaja”.

U stavu 8. reči: “u roku od pet dana” zamenjuju se rečima: “u roku do 30 dana”.

Član 11.

U članu 131. stav 1. tačka 4) posle reči: “fiskalne kase” dodaju se zapeta i reči: “elektronskog fiskalnog uređaja”.

Član 12.

U članu 160. stav 1. tačka 6) posle reči: “fiskalne kase” dodaju se reči: “i elektronske fiskalne uređaje;”.

Član 13.

Odredba člana 5. stav 1. ovog zakona, koja se odnosi na mogućnost odlaganja plaćanja kamate, primenjuje se i na dugovani porez koji je bio predmet postupka odlaganja plaćanja dugovanog poreza u kome je poništen sporazum, odnosno ukinuto rešenje pre stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe člana 5. stav 4. ovog zakona, koje se odnose na mogućnost zamene sredstva obezbeđenja u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza, primenjuju se i na sredstva obezbeđenja u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza koje je odobreno pre stupanja na snagu ovog za

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije.”.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 10.09.2021.