Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20), u članu 2. stav 1. tačka 8) reč: “lice” zamenjuje se rečima: “rezidentno pravno lice, odnosno preduzetnik, kome je dodeljen pib u skladu sa propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija,”

Član 2.

U članu 5. stav 2. tačka 6) posle reči: “naziv,” dodaje se reč: “šifru ukoliko je obveznik fiskalizacije koristi za označavanje dobra, odnosno usluge,”.

Član 3.

U članu 6. stav 4. posle reči: “poslovnog prostora” dodaju se reči: “i poslovne prostorije”, a reči: “jednog elektronskog fiskalnog uređaja” zamenjuju se rečima: “jedan elektronski fiskalni uređaj”.

Član 4.

U članu 9. st. 4. i 6. posle reči: “poslovnog prostora” dodaju se reči: “i poslovne prostorije”

Član 5.

U članu 15. stav 1. tačka 2) posle reči: “član 5.” dodaju se reči: “stav 2”.

Član 6.

U članu 19. stav 1. reči: “do početka primene ovog zakona” zamenjuju se rečima: “u periodu od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine”.

U stavu 2. reči: “do početka primene ovog zakona” zamenjuju se rečima: “u periodu od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine”.

Dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

“Obveznik fiskalizacije iz člana 4. ovog zakona, koji ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija, evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja posebno u svakom pojedinačnom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji može, u periodu iz st. 1. i 2. ovog člana, započeti u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20), s tim da je dužan da u tim poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama evidentiranje prometa na malo u celosti vrši u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20).

Ukoliko obveznik fiskalizacije iz stava 3. ovog člana otpočne evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. novembra 2021. godine najmanje u jednom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, a ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija, dužan je da u poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama u kojima ne vrši evidentiranje prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20), evidentiranje prometa na malo vrši u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12).

Obveznik fiskalizacije iz člana 4. ovog zakona, koji ima samo jedan poslovni prostor, odnosno samo jednu poslovnu prostoriju, dužan je da evidentiranje prometa na malo vrši u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), do otpočinjanja evidentiranje prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS", broj 135/20).”

Član 7.

Posle člana 19. dodaje se član 19a, koji glasi:

“Član 19a

Sve fiskalne kase koje se nalaze u poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, a koje su fiskalizovane na osnovu Zakona o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), danom početka evidentiranja prometa na malo u tom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20), smatraće se defiskalizovanim.”

Član 8.

Član 21. menja se i glasi:

“Član 21.

Zakon o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), prestaje da važi 1. maja 2022. godine.”

Član 9.

U članu 22. reči: “1. januara 2022. godine,” zamenjuju se rečima: “1. novembra 2021. godine,”.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. novembra 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 09.09.2021.