Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE I O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZIKOM KONCENTRACIJE PO OSNOVU IZLOŽENOSTI BANKE ODREĐENIM VRSTAMA PROIZVODA: Odluke bi trebalo da podstaknu banke da dužnicima ponude refinansiranje ili promenu datuma dospeća poslednje rate potrošačkih, gotovinskih i ostalih kredita, a koji su odobreni do 18. marta 2020. godine. Stambeni krediti i minus po tekućem računu, koji je takođe kredit, ne potpadaju pod ovu odluke


Kako se udar korona krize tek očekuje, Narodna banka je rešila da već sada pokuša da predupredi najgore - da se finansijski sistem uruši jer ljudi ne mogu da plaćaju rate kredita.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je dve odluke kako bi se građanima olakšali uslovi otplate određenih kredita Odluku o dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020) i Odluku o izmeni i dopuni Odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020).

Ove odluke bi trebalo da podstaknu banke da dužnicima ponude refinansiranje ili promenu datuma dospeća poslednje rate potrošačkih, gotovinskih i ostalih kredita, a koji su odobreni do 18. marta 2020. godine. Stambeni krediti i minus po tekućem računu, koji je takođe kredit, ne potpadaju pod ovu odluku.

Banke sada mogu da, bez rezervisanja dodatnih sredstava, produže rokove na dodatne dve godine u odnosu na dosadašnje rokove (do 7 godina za kredite u toku ove godine, do 6 godina u toku 2021. godine i do 8 godina za potrošačke kredite odobrene za kupovinu motornih vozila nevezano za godinu).

"Usvajanje navedenih odluka treba da doprinese olakšavanju uslova otplate kredita građanima koji su se suočili ili će se tek suočiti sa smanjenjem prihoda ili gubitkom posla, kao i svim građanima koji, iako nisu u finansijskim poteškoćama, žele da svoje neotplaćene obaveze prema banci izmire u nešto dužem vremenskom periodu od inicijalno predviđenog", navodi u saopštenju NBS.

Banke sada mogu da olakšaju život dužnicima ne samo produženjem rokova, već i dodatno. NBS je bankama otvorila mogućnost da dužnicima ponude "adekvatne olakšice" u vezi sa otplatom navedenih kredita, a da se to ne odrazi negativno na pokazatelje poslovanja banke.

Recimo, olakšice se mogu dati klijentu kome rata kredita i nakon primenjenog refinansiranja (odnosno smanjivanja iznosa rate zbog produženja roka otplate) kreditno opterećenje prihoda ostaje veće od 60 odsto.

"Na ovaj način se umanjuju rizici od rasta stope problematičnih kredita u ovom segmentu kreditiranja u periodu nakon isteka moratorijuma, doprinosi se ublažavanju posledica krize u ovoj i narednoj godini i stvaraju se uslovi za kreiranje dodatne potrošnje fizičkih lica", piše u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Blic, M.A., 14.07.2020.
Naslov: Redakcija