Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS”, br. 41/18 i 91/19), u članu 3. stav 1. posle tačke 2) dodaju se tač. 2a) i 2b) koje glase:

„2a) ovlašćeno lice je:

(1) osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem;

(2) lice koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu u svim drugim slučajevima;

2b) odgovorno lice u Registrovanom subjektu u smislu ovog zakona je ovlašćeno lice iz tačke 2a) ovog stava;ˮ

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) ovlašćeno lice, i to podataka iz člana 5. stav 2. ovog zakona.ˮ

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Ovlašćeno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (1) ovog zakona evidentiranje u Centralnu evidenciju vrši posredno putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave za osnivanje Registrovanih subjekata.ˮ

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: „liceˮ dodaju se reči: „iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (2) ovog zakonaˮ.

Dosadašnji stavovi 4, 5. i 6 postaju stavovi 5, 6. i 7.

Član 3.

U članu 14. stav 2. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (2) ovog zakona u Registrovanom subjektu - pravnom licu za prekršaj iz stava 1. ovog člana.ˮ

Član 4.

Posle člana 14. dodaje se naziv člana i član 14a, koji glase:

„Prekršaj u slučaju osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem

Član 14a

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Registrovani subjekt - pravno lice, ako u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (1) ovog zakona u Registrovanom subjektu - pravnom licu za prekršaj iz stava 1. ovog člana.”

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje po isteku roka od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 97. stav 1. tačka 17. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS”, br. 41/18 i 91/19 -u daljem tekstu: Zakon) uređuje se uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom, kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.

U cilju unapređenja uslova za otpočinjanje poslovanje, a u skladu sa merama iz Akcionog plana Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2020-2023. godine, izvršene su i izmene i dopune Zakona kojima se propisuje da se u slučaju osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem, osnivač smatra ovlašćenim licem za evidentiranje podataka iz člana 5. stav 2. Zakona (lično ime, JMBG, broj pasoša i sl. kao i osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika), čime se omogućava da se istovremeno sa osnivanjem Registrovanog subjekta izvrši evidentiranje stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju. Ukoliko osnivač ne iskoristi ovu mogućnost, ostaje obaveza lica koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu da u roku od 15 dana (član 7. stav 3. Zakona) od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 1) ovog zakona, odnosno od osnivanja Registrovanog subjekta evidentira stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju, te s tim u vezi ostaje i njegova odgovornost za evidentiranje podataka u propisanom roku, za tačnost podataka koje je evidentirao, kao i za čuvanje odgovarajućih, tačnih i ažurnih podataka i dokumenata na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Takođe, Strategijom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2024. godine, odnosno Akcionim planom za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020-2022), Posebni cilj 2. Sprečiti unošenje u finansijski i nefinansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom ili koja je namenjena finansiranju terorizma ili širenju oružja za masovno uništenje, odnosno unaprediti otkrivanje takve imovine ukoliko je već u sistemu, Mera 2.2: Sprečavanje zloupotrebe finansijskog i nefinansijskog sektora za svrhe pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje kroz mere poznavanja i praćenja stranke kod obveznika, Aktivnost 2.2.1 predviđeno je da se izmeni Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i omogući osnivačima Registrovanih subjekata koji se osnivaju elektronski u APR da istovremeno sa podnošenjem elektronske prijave osnivanja izvrše evidentiranje stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju, kao i da se sa tim u vezi razvije, odnosno unapredi softverska aplikacija Agencije za privredne registre. Predviđeni rok za realizaciju navedene aktivnosti je četvrti kvartal 2021. godine.

Izvor: Redakcija, 15.06.2021.
Naslov: Redakcija