Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 83/14 i 31/19), u članu 2. tač. 8) i 9) menjaju se i glase:

„8) izvod o registrovanim ili evidentiranim podacima jeste javna isprava koja sadrži registrovane ili evidentirane podatke o pravnom ili fizičkom licu ili predmetu registracije ili evidentiranja, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda;

9) potvrda jeste javna isprava kojom se potvrđuje da li je podatak ili dokument bio registrovan ili evidentiran, da li registar ili evidencija sadrži određeni podatak, odnosno dokument, da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz registra ili evidencije ili kojom se potvrđuju pravna stanja ili posledice registracije ili evidentiranja;”

Tačka 11) briše se.

Član 2.

U članu 5a stav 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

U stavu 2. posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

„3) za registraciju razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje, ako istovremeno nije imenovano drugo lice ovlašćeno za zastupanje, može biti član društva.ˮ

Član 3.

U članu 6. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Podatke i dokumente koji se u skladu sa ovim zakonom podnose uz prijavu, a o kojima se vode službene evidencije, registrator pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako podnosilac prijave izjavi da će te podatke i dokumente pribaviti sam.ˮ

Član 4.

U članu 9. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana prijava za osnivanje privrednog društva podnosi se Agenciji samo u elektronskoj formi.ˮ

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

Posle člana 11. dodaje se naziv člana i član 11a koji glase:

„Overa digitalizovanog akta od strane advokata

Član 11a

Elektronski dokument koji je digitalizovani akt originalne isprave, a koji je podnet uz prijavu smatra se originalnim ako je overa tog dokumenta izvršena i od strane advokata koji je punomoćnik podnosioca prijave, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument.

Overu digitalizovanog akta iz stava 1. ovog člana vrši advokat elektronskim potpisom ili elektronskim pečatom uz klauzulu da je digitalizovani akt istovetan sa originalnom ispravom.

Advokat je dužan da čuva ispravu koja je digitalizovana i overena kao digitalizovani akt, kao i sam digitalizovani akt, u skladu sa zakonom.ˮ

Član 6.

U članu 12. stav 3. posle reči: „sadržiˮ dodaju se reči: „oznaku registraˮ i zapeta.

Član 7.

U članu 14. uvodna rečenica menja se i glasi:

„Registrator proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju u momentu registracije, i to:ˮ.

U tački 11) posle reči: „rokuˮ dodaju se reči: „i da li su otklonjeni utvrđeni nedostaciˮ.

Član 8.

Naziv člana i član 15. menja se i glasi:

„Rok za odlučivanje o prijavi i donošenje rešenja

Član 15.

Registrator rešenjem odlučuje o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave.

Ako je elektronska prijava podneta neradnog dana, smatra se da je podneta prvog narednog radnog dana od kada počinje da teče rok iz stava 1. ovog člana.

Ako registrator pribavlja podatke i dokumenta po službenoj dužnosti, rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče narednog dana od dana pribavljanja podataka, odnosno dokumenata.

Rešenje iz stava 1. ovog člana registrator potpisuje svojeručno, faksimilom ili elektronski u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski document.ˮ

Član 9.

U članu 17. stav 4. posle reči: „jednomˮ dodaju se reči: „i to samo u odnosu na prijavu za registraciju podataka i dokumenata koja je odbačena rešenjem iz stava 2. ovog članaˮ.

Član 10.

U članu 19. reči: „tač. 1), 3) i 4) Zakonaˮ zamenjuju se rečima: „tač. 1), 3), 4), 10), 11), 12) i 13) ovog zakona ˮ.

Član 11.

Naziv člana i član 23. menja se i glasi:

„Ispravka greške u registru

Član 23.

Ako je prilikom registracije načinjena greška u registru, registrator će, odmah po saznanju za grešku ili u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku i o tome pisanim putem obavestiti subjekt registracije, odnosno podnosioca zahteva za ispravku.

Ako je registrator za grešku u registru saznao po prijemu prijave, odmah će postupiti na način propisan u stavu 1. ovog člana i ispraviti utvrđenu grešku, a prijavu odbaciti zbog neispunjavanja uslova iz člana 14. tačka 7) ovog zakona iz razloga što činjenice iz prijave nisu saglasne sa podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, sa pozivom podnosiocu prijave da u roku iz člana 17. stav 3. ovog zakona, otkloni nedostatak tako što će podatke iz prijave i dokumentacije uz prijavu usaglasiti sa novim stanjem u registru, bez plaćanja naknade za registraciju.

Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.ˮ

Član 12.

Član 24. menja se i glasi:

„Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se na zahtev podnosioca prijave, a u cilju informisanja, i to:

1) poštanskom pošiljkom, na registrovanu adresu za prijem pošte pravnog lica ili preduzetnika;

2) poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta pravnog lica ili preduzetnika, ako adresa za prijem pošte nije registrovana;

3) slanjem na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju;

4) preuzimanjem u sedištu Agencije ili njenih organizacionih delova;

5) poštanskom pošiljkom, na adresu prebivališta ili boravišta fizičkog lica koje je stranka u postupku;

6) u Jedinstveni elektronski sandučić korisnicima usluge elektronske uprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke registratora u elektronskoj formi dostavlja se na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte ili na adresu za prijem elektronske pošte koja je u prijavi označena, a korisnicima usluge elektronske uprave u Jedinstveni elektronski sandučić.

Kada odluka registratora proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja, urednost dostavljanja ocenjuje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, a ako je dostava izvršena u Jedinstveni elektronski sandučić u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Ako je prijavu podneo punomoćnik dostavljanje otpravka odluke vrši se punomoćniku u skladu sa odredbama ovog člana.ˮ

Član 13.

Član 30. menja se i glasi:

„Registrator, kada utvrdi da je registracija izvršena, a da u momentu registracije nisu bili ispunjeni uslovi za usvajanje prijave, ukinuće svoju odluku i brisati registrovani podatak ili dokument, odnosno uspostaviti prethodno registrovano stanje najkasnije u roku od 12 meseci od narednog dana od dana objavljivanja registrovanog podatka ili dokumenta.ˮ

Član 14.

U članu 36. stav 1. reči: „da li je neki podatak ili dokument evidentiran, da li evidencija sadrži neki dokument i da li su određene činjenice sadržane u dokumentima u evidencijiˮ zamenjuju se rečima: „ili potvrdu iz evidencijeˮ.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Ako registrator utvrdi da je zahtev iz stava 1. neosnovan, donosi rešenje kojim zahtev odbija.ˮ

Član 15.

U članu 42. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Obaveza plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana nastaje danom podnošenja prijave, odnosno danom podnošenja zahteva za izvršenje druge usluge.ˮ

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim:

1) odredaba člana 4. ovog zakona, koje se primenjuje po isteku roka od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona;

2) odredaba člana 5. ovog zakona, koje se primenjuje po isteku roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona;

3) odredaba člana 12. ovog zakona u delu koji se odnosi na dostavljanje u Jedinstveni elektronski sandučić korisnicima usluge elektronske uprave, koje se primenjuje po isteku roka od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 2) i 16) i člana 137. Ustava Republike Srbije, prema kojima je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje postupak pred državnim organima, organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa i pojedina javna ovlašćenja zakonom poverava organizacijama.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 83/14 i 31/19) uređuje se postupak registracije, evidentiranja i objavljivanja podataka i dokumenata koji su u skladu sa posebnim zakonom predmet registracije, evidencije i objavljivanja u registrima i evidencijama koje vodi Agencija za privredne registre, kao i druga pitanja od značaja za registraciju, evidenciju i objavljivanje.

U cilju unapređenja uslova za otpočinjanje poslovanje, a u skladu sa merama iz Akcionog plana Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2020-2023. godine, izvršene su dopune Zakona kojima se propisuje da se prijava za osnivanje privrednog društva podnosi Agenciji za privredne registre u elektronskoj formi, a što je u skladu i sa konceptom eUprave i digitalizacije poslovanja elokupne privrede. Osim toga, razlozi za donošenje ovog zakona su i neophodnost otklanjanja pravnih praznina i problema uočenih u primeni ovog zakona.

Izvor: Redakcija, 15.06.2021.
Naslov: Redakcija