Zastava Bosne i Hercegovine

POGLAVLJE 23: Završene javne konsultacije u pogledu revidiranja Akcionog plana za ovu oblast


Ministarstvo pravde Republike Srbije obavestilo je 5. juna 2020. godine Radnu grupu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23 o završetku konsultativnog procesa povodom izmene Akcionog plana za Poglavlje 23. Radnoj grupi dostavljen je Izveštaj o javnim konsultacijama sa NKEU koji se odnosi na drugi ciklus konsultacija, a po zahtevu grupe i poslednja verzija Akcionog plana za Poglavlje 23. Kako navode iz Ministarstva Akcioni plan upućen je na mišljenje državnim organima u okviru procedure za usvajanje.

Radna grupa apeluje na Vladu da ne usvaja ovaj dokument od strateške važnosti za proces pristupanja Evropskoj uniji ukoliko ga dobije na usvajanje pre održavanja parlamentarnih izbora. Budući da je Vladi istekao mandat i nema pun legitimiteta za donošenje bitnih odluka po budućnost zemlje, dokument ne bi trebalo usvajati sada, kada već nije usvojen u prethodnih 18 meseci. Takođe, nema jasnih podataka da li je finalni nacrt Akcionog plana za Poglavlje 23 Ministarstvo pravde slalo Evropskoj komisiji na komentare, iako je na radnim sednicama to isticano kao naredni korak pre usvajanja. Smatramo da je potrebno pribaviti komentare Evropske komisije na poslednju verziju revidiranog Akcionog plana, kao i postaviti dokument na internet stranicu zbog transparentnosti i uvida javnosti, kao što je bilo učinjeno sa prvim nacrtom dokumenta.

U pogledu kvaliteta samog konsultativnog procesa, NKEU podseća da je Ministarstvo pravde sa Radnom grupom NKEU konsultacije započelo u februaru 2020. godine. U dva ciklusa rasprave održano je 5 radnih sednica, čime je obnovljena saradnja sa Ministarstvom pravde nakon dužeg prekida. Radna grupa uputila je preko 150 komentara na dokument u drugom ciklusu konsultacija. Upućeni komentari u velikoj meri poklapaju se i sa zamerkama koje je Evropska komisija imala na prvi nacrt dokumenta. U tehničkom smislu ukupan procenat prihvaćenih komentara iz drugog ciklusa je 44.2%, delimično prihvaćenih 4.9%, a neprihvaćenih 45.4% od konkretnih komentara na tekst, dok opšti komentari, koji su od suštinskog značaja za pravac reformi u oblasti vladavine prava, pri kojima radna grupa ostaje, nisu ni razmatrani.

Kao pozitivan rezultat javnih konsultacija ističemo usvajanje velikog broj komentara civilnog društva i unapređenje aktivnosti koje se odnose na slobodu medija, zabranu diskriminacije i procesne garancije. Međutim, za radnu grupu izrazito je zabrinjavajući odnos prema razmatranju komentara na deo Akcionog plana za Poglavlje 23 koji se odnosi na pravosuđe. Iako je prikazan veliki procenat prihvaćenosti predloga, pojedini bitni predlozi nisu u celosti uneti u novi tekst Akcionog plana ili nisu adekvatno uneti, čime se menja njihova suština. Dodatno, kada je reč o komentarima civilnog društva za deo koji se odnosi na borbu protiv korupcije, procenat komentara koji nisu prihvaćeni je skoro 70%.

Radna grupa NKEU za Poglavlje 23 smatra problematičnim što veliki deo, navodno prihvaćenih komentara, suštinski nije prihvaćen u predloženom obliku. Ovakav pristup dovodi u pitanje učešće u budućim konsultacijama pojedinih članica radne grupe, u želji da se izbegne da im se pripišu izmena koje nisu predložile ili usled konstantnog odbijanja komentara stručnjaka za oblast pravosuđa i borbe protiv korupcije.

Zbog svega navedenog podsećaju da smisao konsultacija sa civilnim društvom nije da se tehnički poštuje forma, već da se suštinski i u dobroj veri prihvati stručno mišljenje. Pozivamo Ministarstvo pravde da se u tom duhu razmotre komentari RG NKEU za Poglavlje 23 za delove dokumenta koji se odnose na pravosuđe i borbu protiv korupcije, posebno u pogledu izrade teksta amandmana na deo Ustava o pravosuđu i dobijanje mišljenja Venecijanske komisije, pristupa informacijama od javnog značaja i prevencije korupcije u javnim nabavkama.

Izvor: Vebsajt YUCOM, 12.06.2020.
Naslov: Redakcija