Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: Vodič "U susret obaveznoj elektronskoj prijavi za registraciju osnivanja privrednih društava"


Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za registraciju osnivanja privrednog društva u Agenciji za privredne registre (APR) moguće je izvršiti isključivo u elektronskoj formi, putem posebne korisničke aplikacije (“eRegistracija”).

Dakle, za registraciju osnivanja privrednog društva u APR-u više nije moguće podnošenje prijave u papirnoj formi.

Obavezna elektronska registracija osnivanja odnosi se na sledeće pravne forme:

ü  Društvo s ograničenom odgovornošću (DOO),

ü  Ortačko društvo (OD),

ü  Komanditno društvo (KD) i

ü  Akcionarsko društvo (AD).

Ostale pravne forme privrednih subjekata (preduzetnik, javno preduzeće, zadruga i zadružni savez, kao i ogranak i predstavništvo stranog privrednog društva) takođe imaju mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za registraciju osnivanja, s tim što i dalje mogu podneti prijavu u papirnoj formi.

Potrebno je da podnosilac prijave poseduje:

  • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis), izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
  • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu “NEXU” aplikaciju za elektronsko potpisivanje (ukoliko podnosilac ima već instaliranu “NEXU” aplikaciju, obavezno preuzima novu verziju ovde),
  • Visa, MasterCard ili Dina platnu karticu za onlajn plaćanje naknade.

eRegistracija osnivanja privrednog društva vrši se putem posebne korisničke aplikacije kojoj se može pristupiti preko internet stranice Agencije za privredne registre.

Najpre, korisnik treba da kreira nalog na Portalu eID.gov.rs, ukoliko prvi put pristupa sistemu.

Ukoliko korisnik već ima korisnički nalog u sistemu, onda može istim nalogom da pristupi i aplikaciji za eRegistraciju osnivanja privrednog društva.

Prijava APR nalogom biće omogućena do 1. juna 2023. godine, a nakon toga će biti dostupna isključivo prijava preko Portala eID.gov.rs.

Vodič u slikama kroz e-registraciju DOO-a i Uputstvo za korisnike (u PDF formatu), mogu olakšati korišćenje usluge eRegistracija osnivanja privrednog društva. U Vodiču je predstavljen primer za registraciju osnivanja DOO-a, u kojem član DOO-a podnosi prijavu za sebe, ima jednodomno upravljanje i nema uplaćeni ulog.

Onlajn plaćanje naknade za registraciju osnivanja privrednog društva vrši se u sistemu Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom.

Način plaćanja objašnjen je u Tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade.

Elektronski potpis se koristi za potpisivanje elektronske registracione prijave, ali i za potpisivanje dokumenata koji se prilažu uz prijavu.

Prilaganje elektronskih dokumenata i digitalizovanje

U postupku elektronske registracije osnivanja, svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u elektronskoj formi.

Ovde je potrebno razlikovati dokumente (kao što je, npr. osnivački akt) koje osnivač (ili njegov punomoćnik) sâm izvorno sačinjava u elektronskoj formi i potpisuje svojim elektronskim sertifikatom od dokumenata koje izdaju treća lica ili državni organi, koja moraju biti overena elektronskim pečatom ili potpisom ovlašćenog lica trećeg lica/državnog organa koji je dokument izdao (npr. ako se prilaže elektronska potvrda banke o uplati osnivačkog uloga, onda ona mora biti potpisana elektronskim sertifikatom ovlašćenog lica banke).

Ako osnivač želi da registruje privredno društvo, a neki od dokumenata koje je dužan da priloži ne poseduje u elektronskoj formi, tada ima mogućnost digitalizovanja, odnosno pretvaranja dokumenta iz papirnog u elektronski oblik (koji se smatra kopijom). Da bi kopija bila verna originalu, odnosno da bi elektronski dokument koji se prilaže imao istu pravnu snagu kao originalni papirni dokument, potrebno je da bude overen (potpisan) elektronskim potpisom:

  1. lica koje je taj dokument izdalo (npr. potvrdu banke o uplati osnivačkog uloga izdatu u papirnoj formi treba da overi ovlašćeni službenik banke svojim elektronskim potpisom), ili
  2. lica koje je zakonom ovlašćeno za overu prepisa (javni beležnik – notar), ili
  3. advokata koji je upisan u Imenik advokata Advokatske komore Srbije (uz uslov da je taj advokat istovremeno i punomoćnik koji podnosi registracionu prijavu).

Potpisivanje elektronskog dokumenta može da se obavi korišćenjem odgovarajućeg programa (npr. Adobe Acrobat Reader) ili korišćenjem besplatne usluge za elektronsko potpisivanje dokumenata, koja se nalazi na internet strani Agencije za privredne registre.

Rešenje o osnivanju privrednog društva u formi elektronskog dokumenta

Rešenje o osnivanju privrednog društva u formi elektronskog dokumenta, doneto u PDF formatu i potpisano elektronskim potpisom registratora, dostavlja se na adresu za prijem elektronske pošte koju je podnosilac uneo u prijavu, ili se može preuzeti iz same aplikacije, nakon završetka postupka elektronske registracije.

Ni jedna institucija ne sme da uslovljava sprovođenje određene procedure prilaganjem rešenja o osnivanju u papirnoj formi umesto rešenja u elektronskoj formi. Za slučaj da je neophodno posedovanje rešenja u papirnoj formi, potrebno je APR-u podneti:

Pitanja u vezi sa eRegistracijom mogu se uputiti Info-centru APR-a, putem telefona (011 418 1000) ili imejla (info@apr.gov.rs). Korisnicima je na raspolaganju i Tehnička podrška APR-a (sd@apr.gov.rs).

Napomene u vezi sa podnošenjem elektronske prijave

Sistem za podnošenje elektronske prijave za registraciju osnivanja osmišljen je tako da korisnika usmerava tokom unosa podataka da registracionu prijavu popuni ispravno i u skladu sa relevantnim propisima. Na ovaj način, otklanjaju se najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora. Ipak, sistem nije u mogućnosti da prepozna sve potencijalne greške, te je svakako neophodno da se podnosilac prijave prethodno dobro informiše o postupku podnošenja elektronske prijave za registraciju osnivanja na zvaničnoj internet stranici APR-a (www.apr.gov.rs).


Izvor: Vebsajt APR, 12.05.2023.
Naslov: Redakcija