Zastava Bosne i Hercegovine

NOVI NACRT AMANDMANA NA USTAV RS - Tekst propisa


Amandmani I do XXIX na Ustav Republike Srbije

Amandmani I do XXIX jesu sastavni deo Ustava Republike Srbije i stupaju na snagu na dan kada ih Narodna skupština proglasi.

Za sprovođenje amandmana I do XXIX na Ustav Republike Srbije donosi se ustavni zakon.

AMANDMAN I

Nadležnost

Narodna skupština:

1. donosi i menja Ustav,

2. odlučuje o promeni granice Republike Srbije,

3. raspisuje republički referendum,

4. potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja,

5. odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje,

6. nadzire rad službi bezbednosti,

7. donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije,

8. daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine,

9. usvaja strategiju odbrane,

10. usvaja plan razvoja i prostorni plan,

11. usvaja budžet i završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade,        

12. daje amnestiju za krivična dela.

U okviru svojih izbornih prava, Narodna skupština:

1. bira Vladu, nadzire njen rad i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara,

2. bira i razrešava sudije Ustavnog suda,

3. bira i razrešava pet članova Visokog saveta sudstva, pet članova Visokog saveta tužilaca, Vrhovnog javnog tužioca Srbije i javne tužioce,

4. bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i nadzire njegov rad,

5. bira i razrešava Zaštitnika građana, i nadzire njegov rad,

6. bira i razrešava i druge funkcionere određene zakonom.

 Narodna skupština vrši i druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 99. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN II

Način odlučivanja u Narodnoj skupštini

Narodna skupština donosi odluke većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je prisutna većina narodnih poslanika.

Većinom glasova svih narodnih poslanika Narodna skupština:

1. daje amnestiju za krivična dela,

2. proglašava i ukida vanredno stanje,

3. propisuje mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava u ratnom i vanrednom stanju,

4. donosi zakon kojim Republika Srbija poverava autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave pojedina pitanja iz svoje nadležnosti,

5. daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine,

6. odlučuje o Poslovniku o svom radu,

7. ukida imunitet narodnim poslanicima, predsedniku Republike, članovima Vlade i Zaštitniku građana,

8. usvaja budžet i završni račun,

9. bira članove Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara,

10. odlučuje o odgovoru na interpelaciju,

11. bira sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata,

12. bira Vrhovnog javnog tužioca Srbije i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije,

13. bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije, Savet guvernera i Zaštitnika građana,

14. vrši i druge izborne nadležnosti Narodne skupštine.

Većinom glasova svih narodnih poslanika Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju:

1. referendum i narodna inicijativa,

2. uživanje individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina,

3. plan razvoja i prostorni plan,

4. javno zaduživanje,

5. teritorija autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave,

6. zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora,

7. druga pitanja određena Ustavom. 

Većinom od tri petine glasova svih narodnih poslanika Narodna skupština bira pet članova Visokog saveta sudstva i pet članova Visokog saveta tužilaca, a ako tako ne budu svi izabrani, preostali se u narednih deset dana biraju većinom od pet devetina glasova svih narodnih poslanika, s kojom se i razrešavaju.

 Ovim amandmanom zamenjuje se član 105. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN III

7. Sudovi

Načela o sudovima

Sudska vlast pripada sudovima, kao samostalnim i nezavisnim državnim organima.

Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije.

Sudske odluke donose se u ime naroda.

Sudsku odluku može preispitivati samo zakonom predviđeni sud u zakonom određenom postupku.

Raspravljanje pred sudom je javno, a javnost se može ograničiti samo u skladu sa Ustavom i zakonom.

Sud sudi u veću, ako zakonom nije predviđeno da sudi sudija pojedinac.

U suđenju mogu da učestvuju i sudije porotnici i sudijski pomoćici, u skladu sa zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 142. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN IV

Uređenje sudova

Sudovi se osnivaju i ukidaju zakonom.

Zakonom se uređuju i vrste, nadležnost, područja i postupak pred sudovima.

Zabranjeno je osnivanje prekih, privremenih ili vanrednih sudova.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 143. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN V

Nezavisnost sudija

Sudija je nezavisan i sudi na osnovu Ustava, potvrđenih međunarodnih ugovora, zakona i drugih opštih akata.

Svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije je zabranjen.

Zakonom se uređuje način na koji se obezbeđuje jedinstvena primena zakona od strane sudova.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 144. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN VI

Uslovi za izbor sudija

Opšti i posebni uslovi za izbor sudija, predsednika sudova i sudija porotnika uređuju se zakonom.

Lice koje se prvi put bira za sudiju u zakonom određenim sudovima koji imaju isključivo prvostepenu nadležnost može biti izabrano samo ako je okončalo jedan od vidova zakonom predviđene obuke u instituciji za obuku u pravosuđu.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 145. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN VII

Stalnost sudija

Sudijska funkcija je stalna i traje od izbora za sudiju dok sudija ne navrši radni vek.

Pre navršenja radnog veka sudiji prestaje funkcija ako sam to zatraži, ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije sudije ili ako bude razrešen.

Sudija se razrešava ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim sudijske funkcije, ako nestručno vrši sudijsku funkciju ili ako učini težak disciplinski prekršaj.

Protiv odluke Visokog saveta sudstva o prestanku funkcije, sudija i predsednik suda imaju pravo na žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 146. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN VIII

Nepremestivost sudija

Sudija ima pravo da svoju funkciju vrši u sudu u koji je izabran i samo uz svoju saglasnost može biti premešten u drugi sud.

Ipak, u slučaju ukidanja suda ili pretežnog dela nadležnosti suda u koji je izabran, sudija može bez svoje saglasnosti biti premešten u drugi sud, u skladu sa zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 147. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN IX

Imunitet i nespojivost

Sudija i sudija porotnik ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato u sudskom postupku i za glasanje pri donošenju sudske odluke, izuzev ako ne učine krivično delo kršenje zakona od strane sudije, javnog tužilaca i njegovog zamenika.

Sudija ne može bez odobrenja Visokog saveta sudstva biti lišen slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u vršenju sudijske funkcije.

Zabranjeno je političko delovanje sudija i predsednika sudova, a zakonom se uređuje koje su funkcije, poslovi ili privatni interesi nespojivi sa sudijskom funkcijom ili funkcijom predsednika suda.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 148. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN X

Vrhovni sud Srbije

Najviši sud u Republici Srbiji je Vrhovni sud Srbije.

Vrhovni sud Srbije obezbeđuje jedinstvenu primenu zakona od strane sudova.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 149. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XI

Predsednik Vrhovnog suda Srbije i predsednici sudova

Predsednika Vrhovnog suda Srbije bira Visoki savet sudstva, po pribavljenom mišljenju opšte sednice Vrhovnog suda Srbije, na pet godina.

Isto lice ne može biti ponovo birano za predsednika Vrhovnog suda Srbije.

Predsednike ostalih sudova bira Visoki savet sudstva, na pet godina.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 150. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XII

Visoki savet sudstva

Nadležnost Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva je samostalan i nezavisan državni organ koji jemči samostalnost i nezavisnost sudova i sudija i predsednika sudova tako što odlučuje o pitanjima položaja sudija, predsednika sudova i sudija porotnika određenim Ustavom i zakonom.

Visoki savet sudstva bira i razrešava predsednika Vrhovnog suda Srbije i predsednike ostalih sudova, bira sudije i sudije porotnike i odlučuje o prestanku njihove funkcije, prikuplja statističke podatke od značaja za rad sudija, vrednuje rad sudija, predsednika sudova i sudijskih pomoćnika, odlučuje o premeštaju i upućivanju sudija, imenuje i razrešava članove disciplinskih organa, određuje broj sudija i sudija porotnika, predlaže sredstva za rad Visokog saveta sudstva i za rad sudova u pitanjima iz njegove nadležnosti i samostalno raspolaže tim sredstvima i odlučuje o drugim pitanjima položaja sudija, predsednika sudova i sudija porotnika određenim zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 151. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XIII

Sastav Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva čini deset članova: pet sudija koje biraju sudije i pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština. Kao istaknuti pravnik smatra se diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom koji ima najmanje deset godina radnog iskustva u pravnoj oblasti iz nadležnost Visokog saveta sudstva, koji se dokazao stručnim radom i uživa lični ugled.

Narodna skupština bira pet članova Visokog saveta sudstva na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine posle okončanog javnog konkursa glasovima tri petine svih narodnih poslanika, a ako tako ne budu svi izabrani, preostali se u narednih deset dana biraju glasovima pet devetina svih narodnih poslanika. Ako se ni tako ne izaberu svi članovi, preostale članove bira, između predloženih kandidata, posle 15 dana komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda Srbije, Vrhovni javni tužilac Srbije i Zaštitnik građana, većinom glasova.

Nadležni odbor Narodne skupštine dužan je da predloži dvostruko više kandidata od broja članova koji se biraju.

Pri izboru sudija u Visoki savet sudstva vodi se računa o ravnomernoj zastupljenosti sudova.

Predsednici sudova ne mogu biti birani u Visoki savet sudstva.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 152. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XIV

Mandat članova Visokog saveta sudstva

Član Visokog saveta sudstva bira se na pet godina.

Isto lice ne može biti ponovo birano u Visoki savet sudstva.

Mandat člana Visokog saveta sudstva prestaje iz razloga koji se određuju Ustavom i zakonom i u zakonom predviđenom postupku.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 153. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XV

Predsednik Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva ima predsednika.

Predsednik Visokog saveta sudstva bira se među članovima Visokog saveta sudstva koji nisu sudije.

Predsednik Visokog saveta sudstva bira se na pet godina, odnosno dok mu ne istekne mandat člana Visokog saveta sudstva.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 154. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XVI

Rad i odlučivanje Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva može da donosi odluke na sednici na kojoj je prisutno najmanje sedam članova Visokog saveta sudstva.

Odluka se donosi glasovima najmanje šest članova Visokog saveta sudstva.

U slučaju da Visoki savet sudstva ne odluči u zakonom određenim pitanjima iz svoje nadležnosti, u roku od 30 dana od dana kada je o tome prvi put odlučivao, svim članovima Visokog saveta sudstva prestaje mandat.

Visoki savet sudstva dužan je da svoje odluke obrazloži i javno objavi, a da odluke o izboru sudija, predsednika sudova, sudija porotnika i o prestanku njihovih funkcija, o premeštaju i upućivanju sudija i o imenovanju i razrešenju članova disciplinskih organa donosi na osnovu merila koja su utvrđena u skladu sa zakonom i u zakonom uređenom postupku.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 155. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XVII

Imunitet članova Visokog saveta sudstva

Članovi Visokog saveta sudstva ne mogu biti pozvani na odgovornost za dato mišljenje i glasanje pri donošenju odluka u Visokom savetu sudstva, izuzev ako učine krivično delo.

Članovi Visokog saveta sudstva ne mogu biti bez odobrenja Visokog saveta sudstva lišeni slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela koje su učinili kao članovi Visokog saveta sudstva.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 156. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XVIII

8. Javna tužilaštva

Položaj

Javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i štiti ustavnost i zakonitost, ljudska prava i građanske slobode.

Javno tužilaštvo vrši svoje nadležnosti na osnovu Ustava, potvrđenih međunarodnih ugovora, zakona i drugih opštih akata.

Niko ne može uticati na javno tužilaštvo u pojedinačnom predmetu krivičnog gonjenja.

Osnivanje, organizacija i nadležnost javnog tužilaštva uređuju se zakonom.

Najviše javno tužilaštvo u Republici Srbiji je Vrhovno javno tužilaštvo Srbije.

Vrhovni javni tužilac Srbije vrši funkciju javnog tužilaštva u okviru prava i dužnosti Republike Srbije.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 157. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XIX

Odgovornost

Vrhovni javni tužilac Srbije odgovara za rad javnog tužilaštva i svoj rad Narodnoj skupštini.

Javni tužioci odgovaraju za rad javnog tužilaštva i za svoj rad Vrhovnom javnom tužiocu Srbije i Narodnoj skupštini, a niži javni tužioci i neposredno višem javnom tužiocu.

Zamenici javnih tužilaca odgovaraju za svoj rad javnom tužiocu.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 158. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XX

Javni tužioci i zamenici javnih tužilaca

Funkciju javnog tužilaštva vrši javni tužilac.

Zamenik javnog tužioca zamenjuje javnog tužioca u vršenju tužilačke funkcije i dužan je da postupa po njegovim uputstvima.

Protiv uputstva javnog tužioca zameniku javnog tužioca stoji na raspolaganju pravno sredstvo.

Tužilački pomoćnici mogu obavljati pojedine zakonom određene radnje iz nadležnosti javnog tužioca.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 159. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXI

Izbor Vrhovnog javnog tužioca Srbije i javnih tužilaca

Vrhovnog javnog tužioca Srbije bira Narodna skupština, na pet godina, na predlog Visokog saveta tužilaca, posle okončanog javnog konkursa.

Isto lice ne može biti ponovo birano za Vrhovnog javnog tužioca Srbije.

Javne tužioce bira Narodna skupština, na predlog Visokog saveta tužilaca, na pet godina.

Vrhovni javni tužilac Srbije i javni tužioci kojima prestane mandat ostaju na funkciji zamenika javnog tužioca, u skladu sa zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 160. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXII

Uslovi za izbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

 Opšti i posebni uslovi za izbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca uređuju se zakonom.

Lice koje se prvi put bira za zamenika javnog tužioca u najnižem javnom tužilaštvu može biti izabrano samo ako je okončalo jedan od vidova zakonom predviđene obuke u instituciji za obuku u pravosuđu.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 161. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXIII

Stalnost funkcije zamenika javnog tužioca

Funkcija zamenika javnog tužioca je stalna i traje od izbora za zamenika javnog tužioca dok zamenik javnog tužioca ne navrši radni vek.

Pre navršenja radnog veka zameniku javnog tužioca prestaje funkcija ako sam to zatraži, ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije zamenika javnog tužioca ili ako bude razrešen.

Zamenik javnog tužioca se razrešava ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim funkcije zamenika javnog tužioca, ako nestručno vrši funkciju zamenika javnog tužioca ili ako učini težak disciplinski prekršaj.

Protiv odluke Visokog saveta tužilaca o prestanku funkcije, zamenik javnog tužioca ima pravo na žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 162. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXIV

Imunitet i nespojivost

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca ne može biti pozvan na odgovornost za mišljenje koje je dao ili odluku koju je doneo u vršenju tužilačke funkcije, izuzev ako ne učini krivično delo kršenje zakona od strane sudije, javnog tužilaca i njegovog zamenika.

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca ne može bez odobrenja Visokog saveta tužilaca biti lišen slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u vršenju funkcije javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca.

Zabranjeno je političko delovanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, a zakonom se uređuje koje su funkcije, poslovi ili privatni interesi nespojivi sa funkcijom javnog tužioca i zamenika javnog tužioca.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 163. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXV

Visoki savet tužilaca

Nadležnost Visokog saveta tužilaca

Visoki savet tužilaca je samostalan državni organ koji jemči samostalnost javnih tužilaštava, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca tako što odlučuje o pitanjima položaja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca određenim Ustavom i zakonom.

Visoki savet tužilaca predlaže Narodnoj skupštini izbor i razrešenje Vrhovnog javnog tužioca Srbije i javnih tužilaca, bira zamenike javnih tužilaca i odlučuje o prestanku njihove funkcije, vrednuje rad javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca i tužilačkih pomoćnika, imenuje i razrešava članove disciplinskih organa, podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o radu javnih tužilaštava, predlaže sredstva za rad Visokog saveta tužilaca i za rad javnih tužilaštava u pitanjima iz njegove nadležnosti i samostalno raspolaže tim sredstvima i odlučuje o drugim pitanjima položaja Vrhovnog javnog tužioca Srbije, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca određenim zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 164. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXVI

Sastav Visokog saveta tužilaca

Visoki savet tužilaca čini jedanaest članova: četiri zamenika javnih tužilaca koje biraju javni tužioci i zamenici javnih tužilaca, pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni javni tužilac Srbije i ministar nadležan za pravosuđe. Kao istaknuti pravnik smatra se diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom koji ima najmanje deset godina radnog iskustva u pravnoj oblasti iz nadležnosti Visokog saveta tužilaca, koji se dokazao stručnim radom i uživa lični ugled.

Narodna skupština bira pet članova Visokog saveta tužilaca na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine posle okončanog javnog konkursa glasovima tri petine svih narodnih poslanika, a ako tako ne budu svi izabrani, preostali se u narednih deset dana biraju glasovima pet devetina svih narodnih poslanika. Ako se ni tako ne izaberu svi članovi, preostale članove bira, između predloženih kandidata, posle 15 dana komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda Srbije, Vrhovni javni tužilac Srbije i Zaštitnik građana, većinom glasova.

Nadležni odbor Narodne skupštine dužan je da predloži dvostruko više kandidata od broja članova koji se biraju.

Pri izboru zamenika javnih tužilaca u Visoki savet tužilaca vodi se računa o ravnomernoj zastupljenosti javnih tužilaštava.

Javni tužioci ne mogu biti birani u Visoki savet tužilaca.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 165. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXVII

Mandat članova Visokog saveta tužilaca i predsednik Visokog saveta tužilaca

Član 165a

Član Visokog saveta tužilaca bira se na pet godina.

Isto lice ne može biti ponovo birano u Visoki savet tužilaca.

Mandat izabranog člana Visokog saveta tužilaca prestaje iz razloga koji se određuju zakonom i u zakonom predviđenom postupku.

Vrhovni javni tužilac Srbije jeste po službenoj dužnosti predsednik Visokog saveta tužilaca.

AMANDMAN XXVIII

Rad i odlučivanje Visokog saveta tužilaca

Član 165b

Visoki savet tužilaca može da donosi odluke na sednici na kojoj je prisutno najmanje devet članova Visokog saveta tužilaca.

Odluka se donosi glasovima najmanje šest članova Visokog saveta tužilaca.

Visoki savet tužilaca dužan je da svoje odluke obrazloži i javno objavi, a da odluke o predlaganju izbora i razrešenja Vrhovnog javnog tužioca Srbije i javnih tužilaca, o izboru i prestanku funkcije zamenika javnih tužilaca, i o imenovanju i razrešenju članova disciplinskih organa donosi na osnovu merila koja su utvrđena u skladu sa zakonom i u zakonom uređenom postupku.

Ministar nadležan za pravosuđe i Vrhovni javni tužilac Srbije mogu pokrenuti disciplinski postupak protiv javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, ali ne mogu da odlučuju u disciplinskom postupku.

AMANDMAN XXIX

Imunitet članova Visokog saveta tužilaca

Član 165v

Članovi Visokog saveta tužilaca ne mogu biti pozvani na odgovornost za dato mišljenje i glasanje pri donošenju odluka u Visokom savetu tužilaca, izuzev ako učine krivično delo.

Članovi Visokog saveta tužilaca ne mogu biti bez odobrenja Visokog saveta tužilaca lišeni slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela koje su učinili kao članovi Visokog saveta tužilaca.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 13.04.2018.