Zastava Bosne i Hercegovine

GRAĐANI SE NAJVIŠE ŽALE NA DISKRIMINACIJU PO OSNOVU GODINA


Tokom 2020. godine koju je obeležila pandemija građani su se Poverenici za zaštitu ravnopravnosti najviše žalili na diskriminaciju zbog godina i zdravstvenog stanja.

U godišnjem izveštaju koji je podnet Narodnoj skupštini Poverenica Brankica Janković kaže da su sledeće po broju pritužbi one na diskriminaciju zbog nacionalne pripadnosti, a koje su, navodi, najčešće podnosili Romi, a zatim i pritužbe na diskriminaciju zbog pola i invaliditeta.

Najviše pritužbi je podneto zbog zaštite pred organima javne vlasti, zatim u postupku zapošljavanja ili na poslu, prilikom pružanja usluga ili zbog nepristupačnosti objekata.

Po broju pritužbi slede one za diskriminaciju u obrazovanju, socijalnoj zaštiti i javnom informisanju.

Poverenica je u izveštaju preporučila dalje jačanje sistema zdravstvene zaštite i njenu još bolju dostupnost, naročito starijima, mladima i osobama sa invaliditetom.

Izražena je potreba za više različitih servisa podrške starijima i porodicama, sa posebnim akcentom na usluge i mere usklađivanja rada i roditeljstva, kao i one za smanjenja socijalne isključenosti i siromaštva ugroženih grupa, posebno Roma i Romkinja.

Preporučeno je smanjenje razlika između urbanih i ruralnih sredina i kreiranje javnih politika koje smanjuju nesigurnost na radu i obezbeđuju veću jednakost prilikom zapošljavanja.

Istaknuto je da su potrebne jasne i primenjive procedure za krizne događaje, u čiju izradu treba da budu uključeni predstavnici ranjivih društvenih grupa i institucija za zaštitu ljudskih prava.

Navedeno je da je u medijima i na društvenim mrežama potrebno intenzivnije promovisati kulturu tolerancije, dijaloga i rodne ravnopravnosti.

Naglašeno je da treba unaprediti kontrolu medijskih i javnih sadržaja, naročito kada su u pitanju diskriminatorni stavovi i uvredljivo izveštavanje.

"Iza nas je godina velikih izazova sa kojima smo se suočili i pojedinačno i kao društvo, a koji i dalje traju. Imajući upravo u vidu aktuelnu situaciju, od posebnog je značaja aktivno delovanje na zaštiti od diskriminacije i unapređivanju ravnopravnosti, na čemu će institucija nastaviti da radi intenzivno i posvećeno", ocenila je Poverenica Brankica Janković.

Izvor: Vebsajt RTV, 15.03.2021.
Naslov: Redakcija