Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI PUTNIH MEĐUDRŽAVNIH MOSTOVA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE – Tekst propisa


Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, sačinjen u Bratuncu, 18. septembra 2020. godine, u originalu na srpskom jeziku

i na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku).

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI PUTNIH MEĐUDRŽAVNIH MOSTOVA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE

Vlada Republike Srbije i Savet ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ugovorne strane) u vezi sa održavanjem i rekonstrukcijom putnih međudržavnih mostova na granici između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, sporazumeli su se kako sledi:

Član 1.

Opšta odredba

Ovaj sporazum se odnosi na održavanje i rekonstrukciju sledećih putnih međudržavnih mostova (u daljem tekstu: mostovi):

Most preko reke Save - Sremska Rača/Rača (drumski most);

Most preko reke Save - Sremska Rača/Rača (drumsko-železnički most);

Most preko reke Drine - Trbušnica/Šepak;

Most preko reke Drine - Mali Zvornik/Karakaj;

Most preko reke Drine - Mali Zvornik/Zvornik, Most kralja Aleksandra;

Most preko reke Drine - Ljubovija (Stari most)/Bratunac;

Most preko reke Drine - Ljubovija (Novi most)/Bratunac;

Most preko reke Drine - Bajina Bašta/Skelani;

Most preko reke Uvac - Kapija 2 (ulaz u slobodnu zonu);

Most preko reke Uvac - Most u Carevom polju;

Most preko reke Uvac - Uvac/Uvac.

Član 2.

Definicija

Održavanje i rekonstrukcija mostova iz člana 1. ovog sporazuma podrazumeva radove definisane propisima ugovornih strana.

Član 3.

Podjela nadležnosti

Ugovorne strane se obavezuju da će se održavanje i rekonstrukcija mostova vršiti prema sledećoj podeli:

1. Republika Srbija:

Most preko reke Drine - Trbušnica/Šepak;

Most preko reke Drine - Mali Zvornik/Karakaj;

Most preko reke Drine - Mali Zvornik/Zvornik, Most kralja Aleksandra;

Most preko reke Drine - Ljubovija (Stari most)/Bratunac;

Most preko reke Drine - Ljubovija (Novi most)/Bratunac;

Most preko reke Drine - Bajina Bašta/Skelani.

2. Bosna i Hercegovina:

Most preko reke Save - Sremska Rača/Rača (drumski most);

Most preko reke Save - Sremska Rača/Rača (drumsko-železnički most);

Most preko reke Uvac - Kapija 2 (ulaz u slobodnu zonu);

Most preko reke Uvac - Most u Carevom polju;

Most preko reke Uvac - Uvac/Uvac;

Član 4.

Nadležnost za održavanje i rekonstrukciju mostova

Ugovorne strane su saglasne da će poslove u vezi sa održavanjem i rekonstrukcijom mostova obavljati nadležni organi ili druga pravna lica definisana zakonima i drugim propisima u državama ugovornih strana.

Nadležna ministarstva, navedena u članu 10. ovog sporazuma, će dostaviti podatke i informacije o nadležnim organima ili drugim pravnim licima za svaki pojedinačni most.

Nadležni organi ili druga pravna lica će na osnovu ovog sporazuma, u okviru svojih nadležnosti, vršiti poslove održavanja i rekonstrukcije mostova u skladu sa propisima u državama ugovornih strana.

Nadležni organi ili druga pravna lica će, za potrebe sprovođenja ovog sporazuma, obezbediti i staviti na raspolaganje drugoj ugovornoj strani odgovarajuću dokumentaciju koja se tiče predmetnog mosta.

Nadležno ministarstvo države jedne ugovorne strane blagovremeno obaveštava nadležno ministarstvo druge ugovorne strane o planiranim radnjama, privremenom režimu saobraćaja i vremenu trajanja održavanja i rekonstrukcije mostova.

Član 5.

Zajednički operativni tim

Za praćenje, sprovođenje i primenu odredbi ovog sporazuma nadležna ministarstva iz člana 10. ovog sporazuma će u roku od 60 dana od dana potpisivanja ovog sporazuma imenovati članove Zajedničkog operativnog tima.

Član 6.

Plan i program

Zajednički operativni tim će u roku od 6 (šest) meseci, od dana potpisivanja Sporazuma, pripremiti plan i program održavanja i rekonstrukcije mostova.

Plan i program održavanja i rekonstrukcije mostova sadrži izveštaj o stanju mostova, sa preporukama za potrebne vrste radova, procenom finansijskih sredstava i dinamičkim planom.

Član 7.

Pregled mostova

Nadležni organi ili druga pravna lica će najmanje jednom u dve godine obaviti pregled stanja mostova i sačiniti izveštaj o pregledu mostova. Izveštaj iz stava 1. ovog člana obavezno se dostavlja nadležnom ministarstvu druge ugovorne strane.

Član 8.

Procedure, carine i porezi

Ugovorne strane su saglasne da učine napore u cilju pojednostavljenja carinskih procedura.

Ugovorne strane su saglasne da se na materijale i predmete, opremu, mašine i uređaje, koji će se koristiti za održavanje i rekonstrukciju mostova, ne naplaćuje carina i porez, druge dažbine i slična davanja pri njihovom unosu ili uvozu na carinsko područje države druge ugovorne strane, pod uslovom da se isti dokazano ugrade ili upotrebe tokom radova, odnosno dokazano vrate u carinsko područje odakle su uvezeni.

Kontrolu unosa ili uvoza, upotrebe i vraćanja predmeta iz stava 2. ovog člana sprovode carinske službe, u skladu sa važećim carinskim i drugim propisima država ugovornih strana.

Pre unosa ili uvoza, upotrebe i vraćanja predmeta iz stava 2. ovog člana, carinske službe ugovornih strana se obavezuju da će po dobijenom obrazloženom zahtevu jedna drugoj dati saglasnost za svaki konkretan unos, uvoz, upotrebu i vraćanja predmeta.

Član 9.

Dozvole za izvođenje radova

Nadležni organi ili druga pravna lica blagovremeno obezbeđuju dozvole i saglasnosti koje su potrebne za nesmetano izvođenje radova za održavanje i rekonstrukciju mostova.

Član 10.

Nadležna ministarstva za sprovođenje Sporazuma

Nadležna ministarstva za sprovođenje ovog sporazuma su:

- za Republiku Srbiju: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

- za Bosnu i Hercegovinu: Ministarstvo komunikacija i transporta.

Član 11.

Rešavanje sporova

Svaki spor o tumačenju ili primeni ovog sporazuma, rešavaće se putem konsultacija i pregovora između ugovornih strana.

U slučaju da ne dođe do sporazumnog rešavanja eventualnih sporova putem konsultacija i pregovora, za njihovo rešavanje primenjivaće se međunarodne pravne norme.

Član 12.

Odnos prema drugim međunarodnim ugovorima

Odredbe ovog sporazuma ne utiču na prava i obaveze utvrđene drugim međunarodnim ugovorima koji obavezuju ugovorne strane.

Odredbama ovog sporazuma, kao i njegovom primenom, ne prejudicira se pitanje utvrđivanja i obeležavanja međudržavne granice između država ugovornih strana.

Član 13.

Završne odredbe

Ovaj sporazum stupa na snagu trideseti dan od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se ugovorne strane međusobno obaveštavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju uslova predviđenih njihovim unutrašnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum se privremeno primenjuje danom njegovog potpisivanja.

Svaka od ugovornih strana može otkazati Sporazum diplomatskim putem. U tom slučaju ovaj sporazum prestaje da važi 6 (šest) meseci nakon dana prijema obaveštenja o otkazu Sporazuma.

Ovaj sporazum se može izmeniti i dopuniti uzajamnim pisanim dogovorom ugovornih strana. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu s prvim stavom ovog člana.

Sastavljeno u Bratuncu, dana 18. septembra 2020. godine, u dva originala na srpskom jeziku i na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku), pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IZ OBRAZLOŽENJA:

Razlozi za potvrđivanje sporazuma

Razlozi za potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine su potreba održavanja i rekonstrukcije međudržavnih mostova sadržanih u članu 1. Sporazuma. Potvrđivanjem Sporazuma urediće se osnove saradnje, kao i podela nadležnosti između država u pogledu održavanja i rekonstrukcije međudržavnih mostova.

Dana 17. oktobra 2019. godine, usaglašen je tekst Nacrta sporazuma. U ime Vlade Republike Srbije Sporazum je potpisala 18. septembra 2020. godine u Bratuncu, Bosna i Hercegovina, potpredsednica Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Z. Mihajlović.

Potrvđivanje Sporazuma doprineće daljem razvoju i unapređenju regionalne infrastrukture, kao i produbljivanju bilateralnih odnosa dve zemlje.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 09.03.2021.
Naslov: Redakcija