Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2021. GODINE – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine („Službeni glasnik RS”, broj 9/20), u članu 3. stav 1. reči: „30. aprila”  zamenjuju se rečima: „31. oktobra”.

U stavu 3. reči: „31. marta” zamenjuju se rečima: „30. septembra”.

Član 2.

U članu 26. stav 3. reči: „30. aprila” zamenjuju se rečima: „31. oktobra”.

Član 3.

U članu 28. stav 1. tačka 2) reči: „31. decembra 2022.” zamenjuju se rečima: „30. juna 2023.”.

Član 4.

U članu 36. reči „u roku od 10 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona” zamenjuju se rečima: „najkasnije četiri meseca pre početka popisivanja”.

Član 5.

U članu 37. reči: „30. aprila” zamenjuju se rečima: „31. oktobra”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

Razlozi za donošenje zakona

Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine („Službeni glasnik RS”, br. 9/2020) definisano je da se popisivanje sprovodi od 1. do 30. aprila 2021. godine. Međutim, globalna kriza izazvana pandemijom COVID-19 predstavlja neočekivani kontekst unutar kojeg se finalizuju pripreme Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine (u daljem tekstu: Popis). Pandemija je prouzrokovala klimu neizvesnosti u kojoj nije moguće sprovesti kvalitetan i bezbedan popis u planiranom terminu. Naime, da bi Popis mogao da bude sproveden u aprilu 2021, potrebno je realizovati niz aktivnosti koje zahtevaju direktan kontakt, kako zaposlenih u Republičkom zavodu za statistiku sa neposrednim učesnicima u popisu (instruktorima, popisivačima, članovima popisnih komisija i drugim licima angažovanim za popisivanje specifičnih kategorija stanovništva), tako i direktan kontakt instruktora i popisivača sa građanima. Kao najrizičnije su prepoznate sledeće aktivnosti:
(1) selekcija kandidata za obuku (testiranje znanja rada na računaru svih kandidata i intervju sa kandidatima za instruktore),
(2) obuka oko 20 000 kandidata za instruktore i popisivače (februar–mart 2021) i
(3) popisivanje, tj. terensko prikupljanje podataka metodom intervjua u aprilu 2021. kada 15 000 popisivača treba da izađe na teren i da u roku od mesec dana obiđe svaki stan/kuću i da popiše kompletno stanovništvo, uključujući i lica smeštena u domovima za stare, psihijatrijskim bolnicama, domovima za decu bez roditeljskog staranja, studente i učenike u domovima i internatima, migrante u centrima za azil i druge kategorije stanovništva u kolektivnom smeštaju koje su u većem riziku od zaražavanja.

Imajući u vidu navedene aktivnosti i rokove za njihovu realizaciju, ali i neizvesnu epidemiološku situaciju i opasnost od širenja zarazne bolesti tokom sprovođenja popisnih radnji, nakon konsultacija sa nadležnim zdravstvenim organima i opsežne analize različitih scenarija i procene rizika, zaključeno je da je period 1 – 31. oktobra 2021. povoljniji za terensko prikupljanje podataka od perioda 1 – 30. aprila 2021. godine, te da je neophodno da se popisivanje, odnosno terenska realizacija Popisa odloži za šest meseci i da se preduzmu dodatne aktivnosti za realizaciju Popisa u novim okolnostima, kako bi se smanjio rizik od zaražavanja neposrednih učesnika popisa i stanovništva.

Tokom donošenja odluke o odlaganju Popisa razmatrane su i informacije o planovima drugih zemalja koje primenjuju isti metod popisivanja. Sve države koje sprovode tradicionalni popis (metodom intervjua) suočavaju se sa izazovima koji se tiču ključnih aktivnosti kao što su selekcija i obuka kandidata, logistika i terensko prikupljanje podataka. Stav Evrostata je da pandemija koronavirusa ima direktan uticaj na proizvodnju evropskih statistika i da je sve jasnije da se mnoge države suočavaju sa značajnim poteškoćama u sprovođenju popisa. Godina koja prethodi terenskom sprovođenju popisa ključna je za planiranje i testiranje efikasnosti sistema i procesa, što nije moglo biti realizovano usled ograničenja prouzrokovanih pandemijom. U prilog donošenju odluke o odlaganju popisa jeste i set preporuka Odeljenja za statistiku Ujedinjenih nacija (UNSD) i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) iz septembra 2020. godine u kojima se, u kontekstu negativnog uticaja aktuelne pandemije, državama koje su u završnoj fazi priprema popisa predlaže odlaganje popisa kao najrazumnije rešenje.

Odlaganje Popisa za šest meseci neće imati negativne posledice po rezultate popisa, osim što će objavljivanje konačnih rezultata započeti šest meseci kasnije nego što je bilo planirano. Period 1 ̶ 31. oktobra 2021. je podjednako je pogodan za sprovođenje popisa kao i period od 1. do 30. aprila u pogledu male pokretljivosti stanovništva koja je bitna sa stanovišta obezbeđenja što potpunijeg obuhvata jedinica popisa. Realizacijom Popisa u oktobru 2021. biće očuvana desetogodišnja periodika sprovođenja popisa u Republici Srbiji s obzirom na to da je prethodni popis sprovoden u oktobru 2011. godine.

Imajući u vidu da su Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine uređeni period popisivanja, zadaci i obaveze državnih organa i organizacija koje učestvuju u pripremama Popisa, kao i rokovi za preduzimanje radnji od strane nadležnih organa i organizacija, neophodno je izvršiti izmene svih zakonskih odredaba koje se odnose na rokove za realizaciju popisnih aktivnosti.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Predlogom zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine uređuje se novi period sprovođenja popisa ̶ od 1. do 31. oktobra 2021. godine. U skladu s tim, vrše se izmene svih članova Zakona u kojima su definisani rokovi za izvršenje pojedinih popisnih aktivnosti.

Članom 1. stav 1. Predloga zakona menja se član 3. stav 1. Zakona u kojem je naveden period popisivanja tako što se određuje da se popisivanje sprovodi od 1. do 31. oktobra 2021. Istim članom Predloga zakona, stav 2, menja se član 3. stav 3. Zakona tako što se definiše da se popisivanje i kontrola kvaliteta podataka prikupljenih popisom sprovode prema stanju na dan 30. septembra 2021. godine, u 24.00 sata.

Članom 2. Predloga zakona menja se član 26. Zakona kojim se definišu dužnosti lica koja se obuhvataju Popisom tako što se utvrđuje da je lice dužno da se najkasnije do 31. oktobra 2021. javi nadležnom organu radi davanja podataka u vezi s Popisom.

Članom 3. Predloga zakona pomera se za šest meseci rok za objavljivanje konačnih rezultata Popisa iz člana 28. Zakona tako što se utvrđuje da će se konačni rezultati Popisa, zajedno sa metapodacima i izveštajem o kvalitetu, objavljivati u skladu sa kalendarom objavljivanja, sukcesivno do 30. juna 2023. godine.

Članom 4. Predloga zakona menja se član 36. Zakona tako što se određuje da će se popisne komisije formirati najkasnije četiri meseca pre početka popisivanja, odnosno do kraja maja 2021. godine.

Članom 5. Predloga zakona menja se član 37. Zakona tako što se određuje da nadležni organi neće menjati nazive i granice teritorijalnih jedinica: opština, gradova i naseljenih mesta, kao ni imena ulica i trgova u naseljenim mestima u periodu sprovođenja Popisa, od 1. do 31. oktobra 2021. godine.

Članom 6. Predloga zakona određeno je stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 11.03.2021.
Naslov: Redakcija