Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: Socijalno ekonomski savet prihvatio inicijativu Saveza samostalnih sindikata za izmenu člana 188 Zakona


Socijalno ekonomski savet Republike Srbije prihvatio je inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije za izmene i dopune člana 188. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje – dalje: ZOR).

Na redovnoj sednici, održanoj 29. oktobra, socijalni partneri su se saglasili o potrebi izmene i dopune tog člana i prosledili je stalnim radnim telima na zauzimanje stručnog stava.

SSSS smatra da sadašnja definicija člana 188. ZOR ne pruža dovolјnu zaštitu sindikalnim predstavnicima i članovima sindikat a pri obavlјanju sindikalne delatnosti, što u praksi dovodi do njihovog stavlјanja u nepovolјan položaj pri otkazivanju ugovora o radu od strane poslodavaca.

Kao posledica ove, nedovolјno jasne odredbe u Zakonu, javlјaju se česte zloupotrebe od poslodavaca, poput raspoređivanja sindikalnih aktivista na druge manje plaćene poslove, raspoređivanje u drugu organizacionu celinu, upućivanje na rad u drugo mesto rada, upućivanje na rad kod drugog poslodavca ili proglašavanje tehnološkim viškom.

U skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada 135 o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzećima po preporuci broj 143 o radničkim predstavnicima, član 188 ZOR trebalo bi da štiti sindikalne poverenike, članove i predsednike od diskriminacije i zloupotrebe poslodavca.

Savez je upozorio da, dok se ne obezbedi prava zaštita i sloboda sindikalnog delovanja sindikalnim predstavnicima i članovima sindikata u preduzećima, socijalni dijalog u Srbiji ostaje u krizi, što može dovesti do toga da država na kraju ostane bez socijalni partnera.

Zato je Savez uputio tu inicijativu, koju su socijalni partneri prepoznali i prihvatili je kao opravdanu.

Izvor: Vebsajt SSSS, 10.11.2021.
Naslov: Redakcija