Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima


Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, čiji je cilj prevazilaženje rodnog jaza i ostvarivanje rodne ravnopravnosti kao preduslova za razvoj društva i poboljšanje svakodnevnog života žena i muškaraca, devojčica i dečaka.

Vizija koja se ostvaruje Strategijom je rodno ravnopravna Republika Srbija u kojoj su žene i muškarci, devojčice i dečaci, kao i osobe drugačijih rodnih identiteta ravnopravni, imaju jednaka prava i mogućnosti za lični razvoj, pružaju ravnopravan doprinos održivom razvoju društva i preuzimaju jednaku odgovornost za budućnost.

Strateški okvir od ključne je važnosti za jačanje kapaciteta institucija i organizacija, poboljšanje koordinacije ključnih aktera i podizanje nivoa svesti građana o rodnoj ravnopravnosti.

Usvojena je i Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine kao rezultat posvećenosti jačanju vladavine prava, jednog od ključnih prioriteta Republike Srbije.

Efikasna suđenja za ratne zločine, omogućavanje pristupa pravdi za žrtve, rasvetljavanje sudbine nestalih lica i negovanje kulture sećanja i dijaloga, neodvojivi su deo vladavine prava i odlika demokratskih društava.

Usvajanjem ove strategije, Srbija je potvrdila spremnost da nastavi da gradi partnerske odnose i blisko sarađuje, kako sa državama u regionu, tako i sa međunarodnim institucijama, čiji je mandat blisko vezan za prevenciju i kažnjavanje ratnih zločina.

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, posebno značajnog za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj privrede Republike Srbije i poslovanje privrednih subjekata na celoj teritoriji države.

U cilju unapređenja zaštite prava manjinskih članova društva, preciznije su definisane odredbe koje se odnose na zaključivanje poslova i radnji u kojima postoji lični interes, uvođenje obaveze za društvo da akcionaru učini dostupnim podatke o iznosu i strukturi naknade i stimulacije direktora, odnosno izvršnog direktora i člana nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, kao i u pogledu organa nadležnog za donošenje odluke o izdavanju akcija do iznosa odobrenog kapitala.

Zakonskim rešenjima uređuje se pravni položaj privrednih društava, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika.

Na sednici Vlade usvojen je i Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine.

Republici Srbiji je ovom odlukom dodeljeno 627.596.351 specijalno pravo vučenja, što je u ovom trenutku ekvivalentno iznosu od oko 759,71 milion evra.

Ova sredstva Republika Srbija može koristiti za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje duga od 1. januara 2022. godine.

Na predlog Ministarstva kulture, Ivana Vujić smenjena je sa mesta direktora Narodnog pozorišta, a na njeno mesto za vršioca dužnosti direktora izabran je Svetislav Goncić.

Izvor: Vebsajt Vlade, 14.10.2021.
Naslov: Redakcija