Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVINE U ZAKONIMA O OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) i Zakon o alternativnim investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019).

Zakoni predstavljaju bitan korak u procesu daljeg jačanja srpske ekonomije i kreiranja poslovnih prilika za domaće i strane investitore, rekao je tokom rasprave ministar finansija Siniša Mali.

Stvaraju se uslovi za privlačenje većeg broja učesnika na tržištu, kao i za pružanje veće sigurnosti stranim investitorima, dok će domaće tržište biti atraktivnije za strana ulaganja.

Omogućava se pristup dodatnim izvorima finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća, a zakoni su važni za ispunjavanje obaveza u okviru Pregovaračkog poglavlja 9 - finansijske usluge.

Među najvažnijim novinama Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom je mogućnost osnivanja posebne forme organizovanja krovnog fonda koji se sastoji od dva ili više podfondova.

Umesto kastodi banka i kastodi usluge uvode se pojmovi prihvaćeni u EU: depozitar i usluge depozitara.

Kada je reč o Zakonu o alternativnim investicionim fondovima definišu se osnivanje, delatnost i poslovanje društava za upravljanje alternativnim investicionim fondovima.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) nastoji se da se sistem osiguranja depozita, sada u uslovima značajno unapređene finansijske stabilnosti, dodatno uskladi sa najboljom međunarodnom praksom i standardima, kao i pravnim tekovinama Evropske unije.

Izmenama i dopunama Zakona uvodi se mogućnost obračuna premije i na osnovu nivoa rizika u poslovanju banaka, menja se osnovica za obračun redovne i vanredne premije tako da se umesto na ukupne osigurane depozite fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica, premija obračunava na osigurane iznose depozita banaka do 50.000 evra.

Takav pristup je pravedniji i ujedno i dominantan u međunarodnoj praksi i regulativi.

Usvajanjem izmena smanjuje se osnovica za obračun premije za oko jednu trećine u odnosu na postojeću.

Definiše i propisuje novi ciljni iznos Fonda za osiguranje depozita i produžava se rok za dostizanje tog iznosa.

Umesto postojećeg ciljnog iznosa od 5 odsto osiguranih depozita u bankarskom sistemu koji je neophodno dostići do 01. januara 2025. godine, ciljni iznos je sada definisan na nivou od 7,5 odsto osiguranih iznosa u bankarskom sistemu koji treba da se dostigne do 1. januara 2030. godine.

Povećava se maksimalna visina vanredne premije sa 0,4 odsto na 0,5 odsto na godišnjem nivou.

Takođe, uvodi se zasebno pokriće deponenata u slučaju spajanja banaka za svaku od banaka posebno u ograničenom, ali javnosti obelodanjenom vremenskom periodu tako da osigurani deponenti spojenih banaka u slučaju da su imali depozite u svakoj od tih banaka uživaju zasebno pokriće do 50.000 evra u slučaju stečaja ili likvidacije banke u periodu od šest meseci od dana spajanja/pripajanja, čime se unapređuje položaj deponenata.

Izvor: Vebsajt RTV, 10.10.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija