Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA: O krivičnim delima maloletnika vodiće se posebne evidencije pri sudovima i tužilaštvima, a centralna baza podataka biće osnovana u Ministarstvu pravde


Posebna radna grupa Ministarstva pravde završila je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, kojima će biti znatno poboljšan položaj maloletnika kao žrtava, rekla je dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, na savetovanju krivičara na Zlatiboru.

Izmene predviđaju da se o maloletnim učiniocima krivičnih dela vode specijalizovane evidencije u svim sudovima i tužilaštvima, a svi podaci slivaće se u centralizovanu bazu pri Ministarstvu pravde. Na taj način biće lakše uočeno koji faktori utiču na povećanje i smanjenje stope maloletničkog kriminaliteta, koje su mere i kazne izrečene, a biće dostupni i kompletni podaci o tome koliko mladih ljudi ponovo izvrši krivično delo.

Kako se čulo tokom diskusije, stručnjaci smatraju da su izmene i dopune samo prvi korak ka donošenju potpuno novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Planirano je osnivanje posebne ustanove za lečenje i osposobljavanje maloletnika, kao i osnivanje posebnih pritvorskih jedinica, budući da maloletni osumnjičeni dele pritvorske ćelije s punoletnim licima. Sudije veoma retko izriču vaspitne naloge koji podrazumevaju lečenje od bolesti zavisnosti, upravo zbog toga što za to nemamo adekvatnu ustanovu, rečeno je na savetovanju.

Bez ustanove za odvikavanje od alkohola i psihoaktivnih supstanci nećemo imati pravi odgovor na maloletnički kriminal – rekla je Olivera Ristanović, predsednica Prekršajnog suda u Beogradu. Neretko se događa, kako je rekla, da roditelji maloletnika odobravaju njihova ponašanja kojima čine prekršaje, pa u takvim slučajevima nema svrhe da sudija odredi meru pojačanog nadzora od strane roditelja.

Sudije za prekršaje su pohađale jednodnevne obuke za rad sa mlađima od 18 godina, kojima su prekršaji u tom uzrastu najčešće predvorje za ulazak u kriminal. Zbog toga bi, smatra Ristanovićeva, bilo bolje da postoje posebna odeljenja koja će biti ozbiljno specijalizovana i za prekršaje i za krivična dela maloletnih lica. Istraživanja pokazuju da oni najčešće vrše imovinska krivična dela, koja su u značajnom procentu povezana sa zavisnošću od alkohola i droga. Ukoliko bi bili adekvatno kažnjeni za prekršaj, možda bi ih to sprečilo da učine krivično delo, rečeno je na okruglom stolu posvećenom primeni Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005).

Predstavljeno je istraživanje o kretanju maloletničkog kriminala i primeni ovog Zakona tokom poslednjih 15 godina, koje je institut uradio uz podršku OEBS-a. Rezultati su pokazali da se ukupan broj krivičnih dela maloletnika smanjuje, sa izuzetkom porasta u 2013. godini. Najveći procenat maloletničkog kriminala zabeležen je na teritoriji apelacionih sudova u Beogradu i Novom Sadu, a manje na području koje pokrivaju apelacioni sudovi u Nišu i Kragujevcu. Uočeno je povećanje procenta maloletnih devojaka kao izvršilaca krivičnih dela, kao i povećanje nasilja u porodici za koja su okrivljeni maloletnici.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 11.09.2021.
Naslov: Redakcija