Zastava Bosne i Hercegovine

TEKST AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE - Tekst utvrđen 6. septembra 2021. godine


Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na 56. sednici održanoj 6. septembra 2021. godine, utvrdio je tekst akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji će biti predstavljen na javnim slušanjima koja će organizovati Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, u sledećem tekstu:

AMANDMAN I

Ovim amandmanom zamenjuje se član 4. Ustava Republike Srbije

Pravni poredak je jedinstven.

Uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Odnos tri grane vlasti zasniva se na međusobnom proveravanju i ravnoteži.

Sudska vlast je nezavisna.

AMANDMAN II

Ovim amandmanom zamenjuje se član 99. stav 2. tačka 3. Ustava Republike Srbije

“3. Bira pet članova Visokog saveta sudstva, četiri člana Visokog saveta tužilaca i bira Vrhovnog javnog tužioca i odlučuje o prestanku njegove funkcije,”

AMANDMAN III

Ovim amandmanom briše se član 105. stav 2. tač. 12. i 13. i dodaje stav 4. u članu 105. Ustava Republike Srbije

Reči: “12. bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog tužioca i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije,

13. bira sudije i zamenike javnih tužilaca, u skladu s Ustavom,” brišu se.

Dodaje se novi stav 4. koji glasi:

Većinom od dve trećine glasova svih narodnih poslanika Narodna skupština bira pet članova Visokog saveta sudstva i četiri člana Visokog saveta tužilaca, a većinom od tri petine glasova svih narodnih poslanika bira Vrhovnog javnog tužioca Srbije i odlučuje o prestanku njegove funkcije.

AMANDMAN IV

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 142. i član 142. Ustava Republike Srbije

Načela sudstva

Sudska vlast pripada sudovima koji su samostalni i nezavisni.

Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije.

Sudske odluke donose se u ime naroda.

Sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud u zakonom propisanom postupku, kao i Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi.

Raspravljanje pred sudom je javno, a javnost se može isključiti u skladu sa Ustavom.

Zakonom se može propisati da pored sudija sude i sudije porotnici.

Pomilovanjem ili amnestijom izrečena kazna može se, bez sudske odluke, oprostiti u celini ili delimično.

AMANDMAN V

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 143. i član 143. Ustava Republike Srbije

Uređenje sudova

Osnivanje, ukidanje, vrste, nadležnost, područja i sedišta sudova, sastav suda i postupak pred sudovima, uređuju se zakonom.

Najviši sud u Republici Srbiji je Vrhovni sud.

Zabranjeno je osnivanje prekih, privremenih ili vanrednih sudova.

AMANDMAN VI

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 144. i član 144. Ustava Republike Srbije

Nezavisnost sudija

Sudija je nezavisan i sudi na osnovu Ustava, potvrđenih međunarodnih ugovora, zakona i drugih opštih akata, donetih u skladu sa zakonom.

Zabranjen je svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije.

AMANDMAN VII

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 145. i član 145. Ustava Republike Srbije

Uslovi za izbor sudija

Uslovi za izbor sudija i uslovi za izbor i mandat sudija porotnika uređuju se zakonom.

AMANDMAN VIII

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 146. i član 146. Ustava Republike Srbije

Stalnost sudijske funkcije

Sudijska funkcija je stalna.

Sudijska funkcija traje od izbora za sudiju dok sudija ne navrši radni vek.

Sudiji prestaje funkcija pre navršenja radnog veka ako sam to zatraži, ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje sudijske funkcije, ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije ili ako bude razrešen.

Sudija se razrešava ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili ako je u disciplinskom postupku utvrđeno da je učinio težak disciplinski prekršaj koji, prema oceni Visokog saveta sudstva, ozbiljno šteti ugledu sudijske funkcije ili poverenju javnosti u sudove.

Odluku o prestanku sudijske funkcije donosi Visoki savet sudstva.

Protiv odluke Visokog saveta sudstva o prestanku funkcije, sudija ima pravo na žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

AMANDMAN IX

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 147. i član 147. Ustava Republike Srbije

Nepremestivost sudija

Sudija ima pravo da sudijsku funkciju vrši u sudu u koji je izabran i samo uz svoju saglasnost može biti trajno premešten ili privremeno upućen u drugi sud, osim u slučaju predviđenom Ustavom.

U slučaju ukidanja suda, sudija se premešta u sud koji preuzima nadležnost ukinutog suda.

U slučaju ukidanja pretežnog dela nadležnosti suda, sudija može izuzetno bez svoje saglasnosti biti premešten ili upućen u drugi sud istog stepena koji je preuzeo pretežni deo nadležnosti.

Sudija koji je premešten ili upućen u drugi sud ima pravo da zadrži platu koju je imao u sudu iz kojeg je premešten ili upućen, ako je ona povoljnija po njega.

Sudu je ukinut pretežni deo nadležnosti ako je usled promene stvarne nadležnosti suda, osnivanja novog suda ili drugog zakonom predviđenog slučaja smanjen potreban broj sudija u sudu.

Protiv odluke o premeštaju ili upućivanju sudija ima pravo na žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

AMANDMAN X

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 148. i član 148. Ustava Republike Srbije

Imunitet i nespojivost

Sudija ne može biti pozvan na odgovornost za mišljenje dato u vezi sa vršenjem sudijske funkcije i za glasanje pri donošenju sudske odluke, izuzev ako učini krivično delo kršenje zakona od strane sudije.

Sudija ne može bez odobrenja Visokog saveta sudstva biti lišen slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u vršenju sudijske funkcije.

Zakonom se uređuje koje su funkcije, poslovi ili privatni interesi nespojivi sa funkcijom sudije i sudije porotnika.

AMANDMAN XI

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 149. i član 149. Ustava Republike Srbije

Predsednik Vrhovnog suda i predsednici sudova

Predsednika Vrhovnog suda bira Visoki savet sudstva, po pribavljenom mišljenju opšte sednice Vrhovnog suda, na pet godina.

Isto lice ne može biti ponovo birano za predsednika Vrhovnog suda.

Predsednike ostalih sudova bira Visoki savet sudstva, na pet godina.

AMANDMAN XII

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 150. i član 150. Ustava Republike Srbije

Visoki savet sudstva

Nadležnost Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva je samostalan i nezavisan državni organ koji obezbeđuje i jemči samostalnost i nezavisnost sudova i sudija, predsednika sudova i sudija porotnika.

Visoki savet sudstva bira sudije i sudije porotnike i odlučuje o prestanku njihove funkcije, bira predsednika Vrhovnog suda i predsednike ostalih sudova i odlučuje o prestanku njihove funkcije, odlučuje o premeštaju i upućivanju sudija, određuje potreban broj sudija i sudija porotnika, odlučuje o drugim pitanjima položaja sudija, predsednika sudova i sudija porotnika i vrši druge nadležnosti određene Ustavom i zakonom.

AMANDMAN XIII

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 151. i član 151. Ustava Republike Srbije

Sastav Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva čini 11 članova: šest sudija koje biraju sudije i pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština.

Izbor članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija uređuje se zakonom.

Pri izboru sudija u Visoki savet sudstva vodi se računa o najširoj predstavljenosti sudija.

Narodna skupština bira članove Visokog saveta sudstva među istaknutim pravnicima sa najmanje deset godina iskustva u pravnoj struci, od deset kandidata koje predloži nadležni odbor Narodne skupštine, posle javnog konkursa, glasovima dve trećine svih narodnih poslanika, u skladu sa zakonom.

Ako Narodna skupština ne izabere svih pet članova u roku određenom zakonom, preostale članove posle isteka zakonom određenog roka između svih kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor, bira komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda, Vrhovni javni tužilac i Zaštitnik građana, većinom glasova.

Predsednici sudova ne mogu biti birani u Visoki savet sudstva.

Član Visokog saveta sudstva kojeg je izabrala Narodna skupština mora biti dostojan te funkcije.

Član Visokog saveta sudstva kojeg je izabrala Narodna skupština ne može biti član političke stranke.

Uslovi za izbor i nespojivost sa funkcijom člana Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština uređuju se zakonom.

AMANDMAN XIV

Ovim amandmanom oznaka za Odeljak 8. i naziv Odeljka 8. brišu se i zamenjuje se naziv člana 152. i član 152. Ustava Republike Srbije

Mandat članova Visokog saveta sudstva

Član Visokog saveta sudstva bira se na pet godina.

Isto lice ne može biti ponovo birano u Visoki savet sudstva.

Pre isteka vremena na koje je izabran, članu Visokog saveta sudstva prestaje mandat ako sam to zatraži ili ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora. Članu koji je sudija prestaje mandat i s prestankom sudijske funkcije, a članu koji nije sudija i ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije člana Visokog saveta sudstva.

Odluku o prestanku mandata člana Visokog saveta sudstva donosi Visoki savet sudstva. Protiv odluke je dozvoljena žalba Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

AMANDMAN XV

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 153. i član 153. Ustava Republike Srbije

Predsednik i potpredsednik Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva ima predsednika i potpredsednika.

Predsednika Visokog saveta sudstva bira Visoki savet sudstva među članovima koji su sudije, a potpredsednika među članovima koji nisu sudije, na pet godina.

AMANDMAN XVI

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 154. i član 154. Ustava Republike Srbije

Rad i odlučivanje Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva donosi odluke glasovima najmanje osam članova Visokog saveta sudstva.

Visoki savet sudstva dužan je da svoje odluke obrazloži i javno objavi u skladu sa zakonom.

Protiv odluke Visokog saveta sudstva dozvoljena je žalba Ustavnom sudu, u slučajevima propisanim Ustavom i zakonom. Izjavljena žalba isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe.

AMANDMAN XVII

Ovim amandmanom oznaka za Odeljak 9. i naziv Odeljka 9. brišu se i zamenjuje se naziv člana 155. i član 155. Ustava Republike Srbije

Imunitet članova Visokog saveta sudstva

Članovi Visokog saveta sudstva ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato u vezi sa vršenjem funkcije člana Visokog saveta sudstva i za glasanje pri donošenju odluka Visokog saveta sudstva, izuzev ako učine krivično delo kršenja zakona od strane sudije.

Članovi Visokog saveta sudstva ne mogu bez odobrenja Visokog saveta sudstva biti lišeni slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela koje su učinili kao članovi Visokog saveta sudstva.

AMANDMAN XVIII

Ovim amandmanom iznad člana 156. Ustava Republike Srbije dodaje se oznaka za Odeljak 8. i novi naziv Odeljka 8. i zamenjuje se naziv člana 156. i član 156. Ustava Republike Srbije

8. Javna tužilaštva

Položaj

Javno tužilaštvo je jedinstven i samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i vrši druge nadležnosti kojima se štiti javni interes određen zakonom.

Javno tužilaštvo vrši svoje nadležnosti na osnovu Ustava, potvrđenih međunarodnih ugovora, zakona i drugih opštih akata, donetih u skladu sa zakonom.

Niko izvan javnog tužilaštva ne može uticati na javno tužilaštvo i nosioce javnotužilačke funkcije u postupanju i odlučivanju u pojedinom predmetu.

Osnivanje, ukidanje, organizacija i nadležnost javnog tužilaštva uređuje se zakonom.

Najviše javno tužilaštvo u Republici Srbiji je Vrhovno javno tužilaštvo kojim rukovodi Vrhovni javni tužilac.

 Funkciju javnog tužilaštva vrše Vrhovni javni tužilac, javni tužilac koji rukovodi radom javnog tužilaštva i javni tužioci.

Vrhovni javni tužilac i javni tužilac koji rukovodi radom javnog tužilaštva u rukovođenju javnim tužilaštvima imaju hijerarhijska ovlašćenja u odnosu na postupanje nižih javnih tužilaca koji rukovode radom javnih tužilaštava i javnih tužilaca u konkretnom predmetu.

Hijerarhijska ovlašćenja i pravna sredstva protiv njih, bliže se uređuju zakonom.

AMANDMAN XIX

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 157. i član 157. Ustava Republike Srbije

Odgovornost

Vrhovni javni tužilac odgovara za rad javnog tužilaštva i svoj rad Narodnoj skupštini. Vrhovni javni tužilac nije odgovoran Narodnoj skupštini za postupanje u pojedinom predmetu.

Javni tužilac koji rukovodi javnim tužilaštvom odgovara za rad javnog tužilaštva i za svoj rad Vrhovnom javnom tužiocu i neposredno višem javnom tužiocu koji rukovodi radom javnog tužilaštva, u skladu sa zakonom.

Javni tužioci odgovaraju za svoj rad javnom tužiocu koji rukovodi radom javnog tužilaštva, u skladu sa zakonom.

AMANDMAN XX

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 158. i član 158. Ustava Republike Srbije

Obavezna uputstva za postupanje javnog tužioca koji rukovodi radom javnog tužilaštva i javnih tužilaca

Vrhovni javni tužilac izdaje opšta obavezna uputstva za postupanje svih javnih tužilaca koji rukovode javnim tužilaštvima radi postizanja zakonitosti, delotvornosti i jednoobraznosti u postupanju.

Neposredno viši javni tužilac koji rukovodi javnim tužilaštvom može izdati nižem javnom tužiocu koji rukovodi javnim tužilaštvom obavezno uputstvo za postupanje u pojedinom predmetu, ako postoji sumnja u efikasnost ili zakonitost njegovog postupanja. Vrhovni javni tužilac može takvo uputstvo izdati svakom javnom tužiocu koji rukovodi javnim tužilaštvom.

Javni tužilac koji rukovodi javnim tužilaštvom može javnom tužiocu izdati obavezno uputstvo za rad i postupanje.

Javni tužilac koji rukovodi javnim tužilaštvom i javni tužilac dužni su da postupaju po obaveznom uputstvu.

Niži javni tužilac koji rukovodi javnim tužilaštvom ili javni tužilac koji smatra da je obavezno uputstvo nezakonito ili neosnovano ima pravo na prigovor, u skladu sa zakonom.

AMANDMAN XXI

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 159. i član 159. Ustava Republike Srbije

Izbor i prestanak funkcije Vrhovnog javnog tužioca i javnog tužioca koji rukovodi javnim tužilaštvom

Vrhovnog javnog tužioca bira Narodna skupština, na šest godina, na predlog Visokog saveta tužilaca posle javnog konkursa glasovima tri petine svih narodnih poslanika, u skladu sa zakonom.

Ako Narodna skupština ne izabere Vrhovnog javnog tužioca u roku, posle isteka narednih deset dana, njega bira, između svih kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor, komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda, Vrhovni javni tužilac i Zaštitnik građana, većinom glasova.

Isto lice ne može biti ponovo birano za Vrhovnog javnog tužioca.

Javnog tužioca koji rukovodi javnim tužilaštvom bira Visoki savet tužilaca, na šest godina.

Pre isteka vremena na koje je izabran, Vrhovnom javnom tužiocu i javnom tužiocu koji rukovodi javnim tužilaštvom, prestaje funkcija ako to sam zatraži, ako bude ukinuto javno tužilaštvo, ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije javnog tužioca koji rukovodi javnim tužilaštvom, ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije ili ako bude razrešen.

Javni tužilac koji rukovodi javnim tužilaštvom se razrešava ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora ili ako nastupi neki od zakonom predviđenih razloga za razrešenje.

Protiv odluke Visokog saveta tužilaca o prestanku funkcije, javni tužilac koji rukovodi javnim tužilaštvom ima pravo na žalbu Ustavnom sudu koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Vrhovni javni tužilac i javni tužilac koji rukovodi javnim tužilaštvom kojima prestane funkcija ostaju na funkciji javnog tužioca, u skladu sa zakonom.

AMANDMAN XXII

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 160. i član 160. Ustava Republike Srbije

Uslovi za izbor javnog tužioca koji rukovodi radom javnog tužilaštva i javnog tužioca

Uslovi za izbor javnog tužioca koji rukovodi radom javnog tužilaštva i javnog tužioca, uređuju se zakonom.

AMANDMAN XXIII

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 161. i član 161. Ustava Republike Srbije

Stalnost funkcije javnog tužioca

Funkcija javnog tužioca je stalna.

Pre navršenja radnog veka javnom tužiocu prestaje funkcija ako sam to zatraži, ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije javnog tužioca, ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije ili ako bude razrešen.

Javni tužilac razrešava se ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili ako je u disciplinskom postupku utvrđeno da je učinio težak disciplinski prekršaj koji, prema oceni Visokog saveta tužilaca, ozbiljno šteti ugledu javnog tužilaštva ili poverenju javnosti u javno tužilaštvo.

Odluku o prestanku funkcije javnog tužioca donosi Visoki savet tužilaca.

Protiv odluke Visokog saveta tužilaca o prestanku funkcije, javni tužilac ima pravo na žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

AMANDMAN XXIV

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 162. i član 162. Ustava Republike Srbije

Imunitet i nespojivost

Vrhovni javni tužilac, javni tužilac koji rukovodi radom javnog tužilaštva i javni tužilac ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato ili odluku donetu u vezi sa vršenjem funkcije, izuzev ako učine krivično delo kršenje zakona od strane javnog tužioca.

Vrhovni javni tužilac, javni tužilac koji rukovodi radom javnog tužilaštva i javni tužilac ne mogu bez odobrenja Visokog saveta tužilaca biti lišeni slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u vezi sa vršenjem svoje funkcije.

Zakonom se uređuje koje su funkcije, poslovi ili privatni interesi nespojivi sa funkcijom Vrhovnog javnog tužioca, javnog tužioca koji rukovodi radom javnog tužilaštva i javnog tužioca.

AMANDMAN XXV

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 163. i član 163. Ustava Republike Srbije

Visoki savet tužilaca

Nadležnost Visokog saveta tužilaca

Visoki savet tužilaca je samostalan državni organ koji obezbeđuje i jemči samostalnost javnog tužilaštva, Vrhovnog javnog tužioca, javnog tužioca koji rukovodi radom javnog tužilaštva i javnih tužilaca.

Visoki savet tužilaca predlaže Narodnoj skupštini izbor i prestanak funkcije Vrhovnog javnog tužioca, imenuje vršioca funkcije Vrhovnog javnog tužioca, bira javne tužioce koji rukovode radom javnih tužilaštava i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije, odlučuje o drugim pitanjima položaja Vrhovnog javnog tužioca, javnih tužilaca koji rukovode radom javnih tužilaštava i javnih tužilaca i vrši druge nadležnosti određene Ustavom i zakonom.

AMANDMAN XXVI

Ovim amandmanom zamenjuje se naziv člana 164. i član 164. Ustava Republike Srbije

Sastav Visokog saveta tužilaca

Visoki savet tužilaca čini 11 članova: pet javnih tužilaca koje biraju svi javni tužioci koji rukovode radom javnih tužilaštava i javni tužioci, četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština, vrhovni javni tužilac i ministar nadležan za pravosuđe.

Izbor članova Visokog saveta tužilaca iz reda javnih tužilaca uređuje se zakonom.

Pri izboru javnih tužilaca u Visoki savet tužilaca vodi se računa o najširoj predstavljenosti javnih tužilaca.

Narodna skupština bira četiri člana Visokog saveta tužilaca među istaknutim pravnicima sa najmanje deset godina iskustva u pravnoj struci, od osam kandidata koje predloži nadležni odbor Narodne skupštine, posle javnog konkursa, glasovima dve trećine svih narodnih poslanika, u skladu sa zakonom.

Ako Narodna skupština ne izabere sva četiri člana u roku određenom zakonom, preostale članove posle isteka zakonom određenog roka, između svih kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor, bira komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda, Vrhovni javni tužilac i Zaštitnik građana, većinom glasova.

Javni tužilac koji rukovodi radom javnog tužilaštva ne može biti biran u Visoki savet tužilaca.

AMANDMAN XXVII

Ovim amandmanom u Ustav Republike Srbije dodaje se naziv člana 165 i član 165

Mandat članova koji se biraju u Visoki savet tužilaca i predsednik i potpredsednik Visokog saveta tužilaca

 Član Visokog saveta tužilaca bira se na pet godina.

Isto lice ne može biti ponovo birano u Visoki savet tužilaca.

Visoki savet tužilaca ima predsednika i potpredsednika. Predsednika Visokog saveta tužilaca bira Visoki savet tužilaca među članovima koji su javni tužioci, a potpredsednika među članovima koje bira Narodna skupština, na pet godina.

Pre isteka vremena na koje je izabran, članu Visokog saveta tužilaca prestaje mandat ako sam to zatraži ili ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora. Članu koji je javni tužilac prestaje mandat i s prestankom funkcije javnog tužioca, a članu koji nije javni tužilac i ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije člana Visokog saveta tužilaca.

Odluku o prestanku mandata člana Visokog saveta tužilaca donosi Visoki savet tužilaca. Protiv odluke je dozvoljena žalba Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

AMANDMAN XXVIII

Ovim amandmanom u Ustav Republike Srbije dodaje se naziv člana 165a i član 165a

Rad i odlučivanje Visokog saveta tužilaca

Visoki savet tužilaca donosi odluke glasovima najmanje osam članova Visokog saveta tužilaca.

Visoki savet tužilaca dužan je da svoje odluke obrazloži i javno objavi, u skladu sa zakonom.

Protiv odluke Visokog saveta tužilaca dozvoljena je žalba Ustavnom sudu, u slučajevima propisanim Ustavom i zakonom. Izjavljena žalba isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe.

AMANDMAN XXIX

Ovim amandmanom u Ustav Republike Srbije dodaje se naziv člana 165b i član 165b

Imunitet članova Visokog saveta tužilaca

Članovi Visokog saveta tužilaca ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato u vezi sa vršenjem funkcije člana Visokog saveta tužilaca i za glasanje pri donošenju odluka Visokog saveta tužilaca, izuzev ako učine krivično delo kršenja zakona od strane javnog tužioca.

Članovi Visokog saveta tužilaca ne mogu bez odobrenja Visokog saveta tužilaca biti lišeni slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela koje su učinili kao članovi Visokog saveta tužilaca.

AMANDMAN XXX

Ovim amandmanom zamenjuje se član 172. st. 2. i 3. Ustava Republike Srbije

2) Pet sudija Ustavnog suda bira Narodna skupština, pet imenuje predsednik Republike, a pet opšta sednica Vrhovnog suda.

3) Narodna skupština bira pet sudija Ustavnog suda između deset kandidata koje predloži predsednik Republike, predsednik Republike imenuje pet sudija Ustavnog suda između deset kandidata koje predloži Narodna skupština, a opšta sednica Vrhovnog suda imenuje pet sudija između deset kandidata koje na zajedničkoj sednici predlože Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 13.09.2021.