Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITA ŽRTVE KRIVIČNOG DELA: U svim višim javnim tužilaštvima oformljene službe za informisanje i podršku oštećenima i svedocima. Pomoć ove službe je besplatna i možete je dobiti samo ukoliko ste u konkretnom predmetu žrtva ili svedok i u toku je krivični postupak. Ne možete se obraćati službi u momentu kada krivično delo još uvek nije učinjeno, niti je podneta krivična prijava, a vi se osećate ugroženo


Svaka žrtva ima pravo na pomoć i podršku! Žrtva (oštećeni) je osoba koja je pretrpela fizičku, psihičku emotivnu ili materijalnu štetu, koja je direktna posledica krivičnog dela. Žrtve su i članovi porodice lica čija je smrt posledica izvršenog krivičnog dela i koja su, usled smrti tog lica, pretrpela štetu.

Međutim, iako svedočenje žrtve jeste zakonom propisana obaveza, isto uglavnom nije prijatno iskustvo, jer žrtve krivičnih dela često osećaju strah i ljutnju, zbog događaja usled kog su se našli u položaju žrtve.

Da bi ispunili ovu svoju obavezu što bezbolnije, potrebno je znati da su u svim višim javnim tužilaštvima na teritoriji RS oformljene službe za informisanje i podršku oštećenima i svedocima (SIP).

Služba za podršku vodi računa da žrtve i svedoci sa što manje trauma prođu kroz istragu i suđenje, pruža im podršku od samog početka krivičnog postupka, a prvenstveno u fazi istrage.

SIP vam daje informacije, olakšava pristup i razumevanje postupka, pruža zaštitu, ali ne daje pravne savete.

Pomoć ove službe je besplatna i možete je dobiti samo ukoliko ste u konkretnom predmetu žrtva ili svedok i u toku je krivični postupak. Dakle, ne možete se obraćati službi u momentu kada krivično delo još uvek nije učinjeno, niti je podneta krivična prijava, a vi se osećate ugroženo. U tom slučaju najefikasnije je obratiti se policiji.

Ukoliko u javnom tužilaštvu koje vodi vaš predmet ne postoji ova Služba, što je slučaj sa većinom osnovnih tužilaštava, tužilaštvo kom ste se obratili će vam pružiti informacije kojima raspolaže i uputiti vas na postojeću Službu u vama najbližem tužilaštvu.

Zadatak Službe je da vam, ukoliko se nađete u ulozi žrtve ili svedoka krivičnog dela u konkretnom predmetu:

 • pruži sve neophodne informacije, objasni vašu procesnu ulogu i razjasni pravnu terminologiju, da vas informiše o statusu predmeta, pruži odgovore na sva pitanja u vezi sa radom tužilaštva, zakaže sastanak kod postupajućeg zamenika tužioca.
 • obezbedi pristup svoj potrebnoj podršci, psihološke i psiho-socijalne prirode, medicinskoj pomoći, zbrinjavanju u okviru sigurnih kuća, uslugama besplatne pravne pomoći, uključivanju u individualne i grupne tretmane rehabilitacije, uključivanju u programe psihosocijalnog i ekonomskog osnaživanja.

SIP oštećenima i svedocima konkretno, pruža informacije o:

 • svim pravima i obavezama,
 • načinu ostvarivanja kontakta sa zamenikom javnog tužioca,
 • statusu predmeta, fazi u kojoj se postupak nalazi, narednoj fazi postupka, pravima u slučaju odbačaja krivične prijave i odustanka od krivičnog gonjenja,
 • načinu, vremenu i mestu ispitivanja;
 • pravu oštećenog da izvrši uvid u spise predmeta,
 • organizacijama i udruženjima koja pružaju specijalizovanu pomoć,
 • uslugama i vrsti podrške od strane drugih državnih organa, institucija i nevladinih organizacija (osnovne informacije o medicinskoj, psihološkoj i specijalističkoj pomoći i podršci, načinu uspostavljanja kontakta sa organizacijama za pružanje usluga privremenog smeštaja, npr. sigurna kuća),
 • mogućnostima da se dobije osnovna zaštita svedoka, posebno osetljivi svedok i zaštićeni svedok,
 • pravu na prevođenje,
 • pravu na naknadu troškova koje ste imali povodom postupka i pravu na imovinsko pravni zahtev.

Potrebno je posebno naglasiti da služba SIP obavezno postupa u saradnji sa zamenikom javnog tužioca koji postupa u vašem predmetu, ali sa zaposlenima u SIP-u ne možete razgovarati o sadržini svog iskaza.

U skladu sa procenom službe SIP o vašim potrebama, postupajući javni tužilac će obezbediti da se ispitivanje obavi: bez neopravdanog odlaganja, da se broj ispitivanja svede na najmanji mogući broj i po mogućstvu izbegne svaki kontakt sa okrivljenim, ili da se, ukoliko je moguće, ispitivanje izvrši putem tehničkih sredstava za komunikaciju.

Kada je žrtva ili svedok maloletan, postupaće se u skladu sa najboljim interesom deteta, ispitivanje će se obaviti uz pomoć psihologa, pedagoga ili drugog stručnog lica, broj ispitivanja svešće se na najmanji mogući broj, i kada god za to postoje mogućnost obaviće se van službenih prostorija uz upotrebu sredstava za prenos slike i zvuka.

SIP će, ukoliko na osnovu dobijenih informacija proceni da su vam kao svedoku ili žrtvi potrebne mere zaštite, ili ukoliko sami zatražite neku od mera zaštite, obavestiti postupajućeg zamenika o vašim potrebama (saslušavanje van prostorija tužilaštva, bolest, potreba za pratiocem, potreba za smeštajem i prevozom, postojanju pretnje i drugim značajnim informacijama).

Pravosudna straža može, ukoliko je neophodno, omogućiti svedoku i oštećenom dolazak i odlazak iz tužilaštva uz mere obezbeđenja (npr. pratnja, dolazak i odlazak na poseban ulaz/izlaz i sl.).

Ukoliko se SIP-u obratite i zatražite pomoć u predmetu koji se vodi pred drugim javnim tužilaštvom, u kome nije osnovana Služba za podršku, ipak ćete dobiti informaciju o:

 • opštim pravima i obavezama oštećenog lica i svedoka, o toku i fazama krivičnog postupka generalno, o dostupnim uslugama podrške od strane drugih nadležnih državnih organa, institucija, i organizacija,
 • ili ćete, nakon što SIP pribavi informacije od nadležnog javnog tužilaštva, o statusu vašeg predmeta, dobiti informaciju o narednoj fazi krivičnog postupka, te će vam se dostaviti informacija o kontakt osobi i kontakt telefonu u nadležnom javnom tužilaštvu za dalju komunikaciju.

 Nemojte zaboraviti da su i tužilaštvo i sud dužni da vam kao žrtvi pomognu da zaštite i ostvarite svoja prava i zaštite vas od uvreda, pretnji i svakog drugog napada, a ukoliko vam je ugrožena bezbednost i da vam obezbede odgovarajuće mere zaštite.

Izvor: Vebsajt Otvorena vrata pravosuđa, Marija Momčilović - Тužilačka saradnica u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, 10.09.2020.

Izvor: Vebsajt Otvorena vrata pravosuđa, Marija Momčilović - Тužilačka saradnica u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, 10.09.2020.
Naslov: Redakcija