Zastava Bosne i Hercegovine

NOVA ELEKTRONSKA USLUGA "MOJI PODACI ZA BANKU": Usluga je namenjena korisnicima Portala eUprava koji su prijavljeni s visokim ili srednjim nivoom pouzdanosti i omogućava im podnošenje zahteva za dostavljanje i omogućavanje prosleđivanja podataka iz službenih evidencija organa državne uprave


Nova elektronska usluga "Moji podaci za banku" predstavljena je u Narodnoj banci Srbije. Usluga "Moji podaci za banku" namenjena je korisnicima Portala eUprava koji su prijavljeni s visokim ili srednjim nivoom pouzdanosti i omogućava im podnošenje zahteva za dostavljanje i omogućavanje prosleđivanja podataka iz službenih evidencija organa državne uprave.

Svrha ove usluge je da omogući korisniku da podatke koji su neophodni za pripremu i slanje ponude za zaključenje ugovora o kreditu prikupi od organa koji vode odgovarajuće službene evidencije, a zatim i da ih prosledi izabranoj banci elektronskim putem, objavljeno je na sajtu eUprave.

Prilikom podnošenja zahteva, korisniku elektronske usluge je omogućeno da obavi pregled podataka koji su mu dostavljeni.

Nakon pregleda omogućeno mu je da prosledi podatke izabranoj banci.

Pored podnošenja zahteva, neophodno je da korisnik elektronske usluge pristane na obradu ličnih podataka kako bi izabrana banka mogla da mu uputi ponudu za zaključenje ugovora o kreditnom proizvodu ili da ga obavesti da ne ispunjava uslove za kreditni proizvod.

Nakon podnošenja zahteva, korisnik se obaveštava o uspešno podnetom zahtevu, a u eSanduče mu pristiže zahtev za dostavljanje i omogućavanje prosleđivanja podataka i pristanak za obradu podataka o ličnosti, čime se okončava pružanje ove elektronske usluge.

Spisak i opis podataka koji se prosleđuju banci prikazuju se nakon identifikacije korisnika usluge elektronske uprave i pokretanja usluge.

Zahteve za dostavljanje i omogućavanje prosleđivanja podataka mogu da podnesu građani korisnici Portala eUprava (eGrađani), čiji se identitet potvrđuje elektronskom identifikacijom srednjeg ili visokog nivoa pouzdanosti (2FA ili kvalifikovani sertifikat).

Ukoliko nemate definisanu dvofaktorsku autentifikaciju, spisak šaltera ili lokacija na kojima je moguće dobiti parametre za tu vrstu prijave mogu se naći na sajtu eUprave.

Izvor: Vebsajt B92, 12.07.2021.
Naslov: Redakcija