Zastava Bosne i Hercegovine

OBAVEŠTENJE SEKRETARIJATA ZA JAVNE PRIHODE ZA OBVEZNIKE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE: Obaveza podnošenja Obrasca 1 i za period od 7. do 31. decembra 2019. godine


• Od 18. jula 2020. godine biće omogućena elektronska prijava za naknadu za zaštitu životne sredine. Rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu ističe 31. jula •

Sekretarijat za javne prihode obaveštava obveznike naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine - preduzetnike i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 treba podneti i za period od 07. do 31. decembra 2019. godine.

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine - propisi:

- čl. 134. do 139. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019 i 86/2019 - usklađeni din. iznosi),

- Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 i 89/2019) i

- Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019).

Prijava na Obrascu 1 podnosi se nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata, u skladu sa Uredbom.

Napomene u vezi unosa podataka u prijavu - Obrazac 1:

- potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca),

- unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara) i

- u polje "jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost" unosi se ukupan broj, kao i nazivi svih jedinica lokalnih samouprava, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost (spisak naziva lokalnih samouprava može biti dat u prilogu prijave).

Prekršajna odgovornost za nepostupanje propisana je članom 274. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Izvor: Redakcija, 15.7.2020.