Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: U AVGUSTU 2016. GODINE PORESKA UPRAVA TREBALO BI DA POčNE AKCIJU SVEOBUHVATNE KONTROLE I KAżNJAVANJA STANODAVACA KOJI NE PLAćAJU OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI


U avgustu 2016. godine trebalo bi da počne sveobuhvatna kontrola i kažnjavanje stanodavaca koji ne plaćaju obaveze po osnovu poreza na prihode od nepokretnosti.

Očekuje se da bi akcijom kojom će rukovoditi Poreska uprava, oblast izdavanja stanova iz sive zone prešla u legalnu, a u državnu kasu svake godine slivalo bi se od poreza najmanje 50 miliona evra godišnje.

To je delimično uslovljeno zahtevom Međunarodnog monetarnog fonda koji je prilikom poslednje sesije srpskim vlastima naložio da se u suzbijanju sive ekonomije i u toj oblasti mora uspostaviti red.

MMF je posebno je apostrofirao nedovoljnu ažurnost države u naplati poreza kod rentiranja stanova.

Poreska uprava će narednih dana distribuirati flajere u zgradama sa upozorenjem da je neprijavljivanje prihoda po osnovu izdavanja stana poreski prekršaj koji će se kažnjavati.

Procenjuje se da od 260.000 stanodavaca u Srbiji, samo jedan odsto njih plaća porez na prihode od nepokretnosti, čija je stopa 20 odsto.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.)

Glava peta

POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI

Predmet oporezivanja

Član 65a

Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti.

Prihod od nepokretnosti iz stava 1. ovog člana je ostvarena zakupnina u koju se uračunava i vrednost svih izvršenih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, osim obaveza plaćanja troškova nastalih tokom zakupa, a koji zavise od obima potrošnje zakupca (npr. električne energije, telefona i slično).

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, prihodi koje od izdavanja nepokretnosti ostvari preduzetnik koji obavlja delatnost izdavanja nepokretnosti oporezuju se kao prihod od samostalne delatnosti.

Nepokretnostima iz stava 1. ovog člana smatraju se:

1) zemljište;

2) stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.

Poreski obveznik

Član 65b

Obveznik poreza na prihode od nepokretnosti je fizičko lice koje izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti ostvari prihode po tom osnovu.

Obveznikom u smislu stava 1. ovog člana ne smatra se preduzetnik koji nepokretnosti izdaje u zakup ili podzakup u okviru obavljanja registrovane samostalne delatnosti.

Poreska stopa

Član 65g

Stopa poreza na prihode od nepokretnosti iznosi 20%.

Izvor: Vebsajt N1, 14.07.2016.
Naslov: Redakcija